English   Danish

2011/2012  BA-HAEKS  Eksternt regnskab

English Title
Financial Reporting and Analysis

Kursusinformation

Sprog Dansk
Point 7,5 ECTS (225 SAT)
Type Obligatorisk
Niveau Bachelor
Varighed Et semester
Placering Forår
Tidspunkt Se skemaet på e-Campus
Studienævn
Studienævnet for HA i erhvervsøkonomi
Kursusansvarlig
 • Ole Vagn Sørensen - Institut for Regnskab og Revision
Sekretær Dorte B Munck, dbm.acc@cbs.dk
Fagområde/Category
 • Regnskabsvæsen og økonomistyring/Financial and management accounting
Sidst opdateret den 29 maj 2012
Læringsmål
Den studerende skal ved afslutningen af faget kunne:
 • Forstå eksternt regnskab i et beslutningsteoretisk perspektiv.
 • Identificere og sammenligne forskellige metoder til beskrivelse af en virksomheds overskud- og kapitalforhold.
 • Redegøre for begreberne: aktiver, forpligtelser, indtægter og omkostninger.
 • Redegøre for og forstå indholdet i fundamentalanalysen.
 • Reformulere rapporterede finansielle opgørelser til analysebrug.
 • Udarbejde analyser af rentabilitet og vækst.
Forudsætninger
Kendskab til det dobbelte bogholderis registreringsmetodik.
Eksamen
Eksternt regnskab
Prøven i faget består af to delprøver:
Midtvejsprøve:
Vægtning 30%
Vurdering Skriftlig stedprøve
Karakterskala 7-trins skala
Censur Ingen censur
Eksamensperiode Forårstermin
Hjælpemidler Se detaljerede bestemmelser nedenfor
Varighed 2 timer
Uden hjælpemidler, bortset fra godkendte lommeregnere (se studiets hjemmeside på E-Campus).
Syge/omprøve: afholdes efter de samme eksamensfordringer og -bestemmelser som den ordinære prøve jf. dog § 18 i studieordningen. Eksamensformen vil fremgå af eksamensopslaget på e-campus.
Afsluttende prøve:
Vægtning 70%
Vurdering Skriftlig hjemmeopgave
Karakterskala 7-trins skala
Censur Censor
Eksamensperiode Sommertermin
Hjælpemidler Se detaljerede bestemmelser nedenfor
Varighed Se detaljerede bestemmelser nedenfor
Den studerende udarbejder et individuelt skriftligt seminar på max 12 sider.
I seminaret gennemarbejdes et emne, og der fremlægges en skriftlig redegørelse herfor.
Syge/omprøve: afholdes efter samme eksamensfordringer og -bestemmelser som den ordinære prøve.

Kursets indhold, forløb og pædagogik

Eksternt regnskab har til formål:

 • At indføre de studerende i eksterne regnskabsbrugeres informationsbehov.
 • At indføre de studerende i modeller for opgørelse og beskrivelse af en virksomheds overskuds- og kapitalforhold.
 • At indføre de studerende i det tekniske regelsæt, der gælder for aktiver, forpligtelser, indtægter og omkostninger.
 • At indføre og tilføre de studerende færdigheder i regnskabsanalytisk metode, som et led i en samlet økonomisk vurdering af en virksomhed.
Undervisningsformer
Der anvendes forelæsninger samt holdundervisning.
Litteratur

Obligatorisk litteratur:
 
FIN                           
Jens O. Elling: Finansiel rapportering – teori og regulering. 2. udg. 2010. Gjellerup.

REG                   
Ole Sørensen: Regnskabsanalyse og værdiansættelse – en praktisk tilgang. . udg. 2009. Gjellerup. 
 
                                      
Supplerende litteratur:
 
Indsigt i årsregnskabsloven, KPMG (2010/11) (udleveres i undervisningen)
 
Ole Sørensen: Flervalgsopgaver i Årsregnskabsteori. 4. udg. 2011. Samfundslitteraturen