English   Danish

2011/2012  BA-HAERV  Erhvervsret

English Title
Commercial Law

Kursusinformation

Sprog Dansk
Point 7,5 ECTS (225 SAT)
Type Obligatorisk
Niveau Bachelor
Varighed Et semester
Placering Forår
Tidspunkt Se skemaet på e-Campus
Studienævn
Studienævnet for HA i erhvervsøkonomi
Kursusansvarlig
 • Søren Friis Hansen - Juridisk Institut
Sekretær Trine Buch, tb.jur@cbs.dk
Fagområde/Category
 • Erhvervsjura/Business Law
Sidst opdateret den 29 maj 2012
Læringsmål
Den studerende skal ved eksamen kunne:
 • orientere sig i de dele af det erhvervsretlige område, som fremgår af læseplanen
 • identificere og forklare grundlæggende begreber inden for erhvervsretten i et klart og korrekt juridisk sprog
 • bearbejde erhvervsretlige problematikker under hensigtsmæssig anvendelse af retlige metoder og retskilder
 • identificere erhvervsretlige problemstillinger i en given process eller situation og relatere erhvervsretlig begreber, normer og retskilder til problemstillingen
 • opstille løsningsforslag på juridiske problemstillinger under anvendelse af korrekte og hensigtsmæssige metoder, kilder og hjemler
 • foreslå løsninger på erhvervsretslige og virksomhedsmæssige problemstillinger ud fra et præventivt hensyn, dvs. en konfliktløsning uden anvendelse af de retslige institutioner
 • foreslå tiltag til at afbøde eller forhindre ulovligheder eller på anden måde forbedre konkrete parters retsstilling
 • reflektere over den samfundsmæssige betydning og begrundelse for en given retstilstand inden for fagets område
Eksamen
Erhvervsret
Prøven i faget består af to delprøver:
Midtvejsprøve:
Vægtning 30%
Vurdering Skriftlig stedprøve
Karakterskala 7-trins skala
Censur Ingen censur
Eksamensperiode Forårstermin
Hjælpemidler Med alle skriftlige og alle elektroniske hjælpemidler
Varighed 2 timer
Syge/omprøve: afholdes efter de samme eksamensfordringer og -bestemmelser som den ordinære prøve jf. dog § 18 i studieordningen. Eksamensformen vil fremgå af eksamensopslaget på e-campus.
Afsluttende prøve:
Vægtning 70%
Vurdering Skriftlig stedprøve
Karakterskala 7-trins skala
Censur Ingen censur
Eksamensperiode Sommertermin
Hjælpemidler Med alle skriftlige og alle elektroniske hjælpemidler
Varighed 4 timer
Syge/omprøve: afholdes efter de samme eksamensfordringer og -bestemmelser som den ordinære prøve jf. dog § 18 i studieordningen. Eksamensformen vil fremgå af eksamensopslaget på e-campus.

Kursets indhold, forløb og pædagogik

Det er fagets formål at give de studerende et sådant kendskab til love og andre retsregler omfattet af faget, at de studerende bliver i stand til at identificere og forholde sig til juridiske problemer i forbindelse med erhvervsvirksomhed og kan bidrage til at forebygge konflikter og indgreb.

Erhvervsjura er et væsentligt redskab i forbindelse med styring af erhvervsvirksomhed. Erhvervsjuraen indvirker på mange områder i virksomhedens drift og sætter rammer for, hvordan en virksomhed kan indgå aftaler, tilvejebringe finansiering, indgå i internationale samarbejdsrelationer, foretage indkøb og salg, vælge selskabsform, fastsætte strategier, mv. Disse områder behandles i dette fag ud fra en gennemgang af de regler, som påvirker erhvervsvirksomhedens beslutningsproces. I forelæsningstimerne introduceres regler og love inden for et af fagets centrale emner, og i øvelsesundervisningen og i workshop uddybes og arbejdes der med forholdet mellem de pågældende regler og virksomheden.

Undervisningsformer
Faget betjener sig af storholdsforelæsninger, øvelsestimer, hjemmeopgaver og workshop.
Litteratur
 • Børge Dahl: Erhvervsjura – i et markedsøkonomisk perspektiv, 11. udgave,Handelshøjskolens Forlag, København 2010.
 • Børge Dahl: Erhvervsretlige love 2011, 33. udgave, Handelshøjskolens Forlag, København 2011.
 • Opgavesamling til undervisningsplan – ligger på LEARN.
 • Spørgsmål til selvtest – ligger på LEARN