English   Danish

2011/2012  BA-HAFIN  Finansiering

English Title
Financial Management

Kursusinformation

Sprog Dansk
Point 15 ECTS (450 SAT)
Type Obligatorisk
Niveau Bachelor
Varighed Et semester
Placering Efterår
Tidspunkt Se skemaet på e-Campus
Studienævn
Studienævnet for HA i erhvervsøkonomi
Kursusansvarlig
 • Bjarne Florentsen - Institut for Finansiering
Sekretær Marianne Andersen, ma.fi@cbs.dk
Fagområde/Category
 • Finansiering/Finance
Sidst opdateret den 29 maj 2012
Læringsmål
Den studerende skal ved afslutningen af faget kunne:
 • Identificere, klassificere og forklare grundlæggende træk i finansiel teori om husholdninger, om fi-nansielle markeder med tilhørende instrumenter, om virksomheder og om disses sammenhæng
 • Beregne, fortolke samt sammenligne finansielle priser, afkast, afkastkrav og nøgletal, ex ante såvel som ex post
 • Analysere og formidle løsning af givne finansielle beslutningsproblemer:
 • a) identificere og sammenligne muligt teori-, model- og begrebsapparat
 • b) tilpasse teori til konkrete - herunder særligt danske - omverdensbetingelser
 • c) identificere nødvendig og tilstrækkelig information for problemløsning
 • d) identificere relevante markedspriser og -afkast samt skatter og andre imperfektioner
 • e) beregne numerisk løsning henholdsvis systematisere ikke-numerisk løsning
 • f) vurdere om en numerisk løsning med de givne forudsætninger er plausibel
 • g) opstille hypoteser om afvigelser imellem teoretisk baserede forudsigelser og empiri
 • Identificere finansieringsteoretisk relevante aspekter i en ”case” og klassificere samt forklare argumenter og løsningsforslag
 • Formulere, afgrænse og analysere en mere omfattende finansiel problemstilling, formidle dette i et klart og korrekt sprog samt vurdere og perspektivere medstuderendes tilsvarende arbejde.
Forudsætninger
En faglig viden svarende til gennemførelse af fagene Mikroøkonomi, Managerial Economics og Statistik på HA-studiet
Eksamen
Finansiering
Prøven i faget består af fire delprøver:
Skriftlig midtvejsprøve:
Vægtning 20%
Vurdering Skriftlig stedprøve
Karakterskala 7-trins skala
Censur Ingen censur
Eksamensperiode Oktober
Hjælpemidler Se detaljerede bestemmelser nedenfor
Varighed 2 timer
Uden hjælpemidler bortset fra godkendte lommeregnere(se oversigt over tilladte lommeregnere på studiets hjemmeside på E-campus). Prøven er delvist eller helt en multiple choice prøve.
Syge/omprøve: afholdes efter de samme eksamensfordringer og -bestemmelser som den ordinære prøve jf. dog § 18 i studieordningen. Eksamensformen vil fremgå af eksamensopslaget på e-campus.
Skriftlige hjemmeprøver:
Vægtning 20%
Vurdering Skriftlig hjemmeopgave
Karakterskala 7-trins skala
Censur Ingen censur
Eksamensperiode Efterårstermin
Hjælpemidler Se detaljerede bestemmelser nedenfor
Varighed Se detaljerede bestemmelser nedenfor
Der udregnes en gennemsnitskarakter for 3 bedst bedømte af 4 mulige hjemmeprøver. Hver af prøverne tæller 1/3 af den samlede vægt for hjemmeprøverne.
Syge/omprøve: hver af hjemmeprøverne erstattes med en 20 minutter mundtlig individuel eksamen i hele pensum uden forberedelse med intern medbedømmer.
Skriftlig eksamen:
Vægtning 30%
Vurdering Skriftlig stedprøve
Karakterskala 7-trins skala
Censur Ingen censur
Eksamensperiode Vintertermin
Hjælpemidler Med alle skriftlige og alle elektroniske hjælpemidler
Varighed 4 timer
Syge/omprøve: afholdes efter de samme eksamensfordringer og -bestemmelser som den ordinære prøve jf. dog § 18 i studieordningen. Eksamensformen vil fremgå af eksamensopslaget på e-campus.
Seminaraktivitet:
Vægtning 30%
Vurdering Skriftlig hjemmeopgave
Karakterskala 7-trins skala
Censur Eksaminator
Eksamensperiode Vintertermin
Hjælpemidler Se detaljerede bestemmelser nedenfor
Varighed Se detaljerede bestemmelser nedenfor
Der udarbejdes et individualiseret projekt i frivilligt sammensatte grupper, max. 3 studerende.  Længde på semiarret: 1 stud, max. 15 sider, 2 stud. max. 25 sider, 3 stud. max 35 sider. Der udarbejdes en individuel skriftlig kritik på max. 4 sider af et projekt, som tildeles af underviseren. Karakteren for projekt og skriftlig kritik er en helhedsvurdering af den enkelte studerendes bidrag. Stave- og formuleringsevne indgår i bedømmelsesgrundlaget.

Syge/omprøve: skriftlig individuel 8 timers eksamen, 7-trinsskala, uden censur, alle hjælpemidler tilladt inden for de rammer, der er fastsat ved CBS’ regler for anvendelse af elektroniske hjælpemidler ved skriftlige prøver.
Kursets indhold, forløb og pædagogik

Faget skal give den nødvendige faglige baggrund såvel for en erhvervsmæssig karriere direkte efter opnåelse af bachelorgraden som for en kandidatoverbygning med hel eller delvis specialisering i Finansiering.
Til brug for en umiddelbar erhvervskarriere bibringes forståelse for de mere overordnede præmisser, som en kapitalmarkedsstyret virksomhed er underlagt. For karriere i en finansielt orienteret jobfunktion sigtes der imod, (i) at den studerende tilegner sig det grundlæggende finansielle begrebsapparat (”det finansielle sprog”) i en grad, så det umiddelbart beherskes, (ii) at den studerende behersker problemløsningskompetence i relation til et bredt spekter af finansielt orienterede arbejdsopgaver og, (iii) at den studerende konstruktivt og kritisk kan udarbejde og vurdere projektoplæg mv. For en umiddelbar karriere udenfor det finansielle fagområde skal faget især give den nødvendige baggrundsviden til brug for tidlig integration af den for private erhvervsvirksomheder nødvendige finansieringsteoretiske vinkling af nytiltag.
Et betydeligt antal studerende har faget som det finansieringsteoretiske grundlag for en finansielt orienteret kandidatoverbygning. For disse studerende er det vigtigt, at faget udover generel finansiel problemløsningskompetence bl.a. giver mulighed for læring med baggrund i selvvalgt litteratur.
Faget giver den studerende kompetence til løsning såvel af konkrete veldefinerede beslutningsproblemer, hvor fagets pensum repræsenterer det nødvendige teoretiske grundlag, som af meget åbne problemer, der fordrer evne til problemafgrænsning, til strukturering og til identifikation af relevant teori.
Vægten lægges på grundlæggende finansiel teori med henblik på:
At forstå kapitalmarkedernes rolle og betydning for husholdningers og især virksomheders beslutningstagning. Dvs. bl.a. (i) forståelse af kapitalmarkedet samt dets betydning for varetagelse og monitorering af ledelsesfunktionen i en virksomhed, (ii) forståelse af den økonomiske struktur i konkrete finansielle instrumenter som f.eks. obligationer, aktier og optioner, og forståelse af deres anvendelsesmuligheder, (iii) forståelse af udvalgte egen- og fremmedkapitalformer samt (iv) forståelse af muligheden for afdækning af valutakursrisiko.
At forstå det teoretiske grundlag for forskellige finansielle beslutningskriterier. Dvs. bl.a. (i) forståelse af stærke og svage sider ved de enkelte kriterier, (ii) forståelse af betydningen af ”cash flow” samt disses kobling til regnskabsteoriens modelapparat og (iii) forståelse af kapitalmarkedets betydning som informationskilde.
At forstå det teoretiske grundlag for prisdannelse under usikkerhed med dets implikationer for porteføljesammensætning og værdiansættelse. Dvs. bl.a. (i) forståelse af CAP-modellen med dens sondring imellem systematisk og usystematisk risiko og (ii) forståelse af teorien om ”market efficiency”.
At forstå det teoretiske grundlag for valg af kapitalstruktur og dividendepolitik. Dvs. bl.a. (i) Modigliani og Millers teoremer om kapitalstrukturens mulige relevans og (ii) betydningen af markedsimperfektioner.
At forstå særlige danske institutionelle aspekters betydning for finansielle og investeringsmæssige beslutninger. Dvs. bl.a. (i) skattemæssige afskrivningsregler og (ii) danske realkreditlån med tilhørende skatteregler.
 
 

Undervisningsformer
Forelæsninger og øvelser med aktiv studentermedvirken.
Litteratur

(indikativ)

Berk, Jonathan & Peter DeMarzo: ”Corporate Finance”, PEARSON Addison Wesley, 2007, s. 471-473
(Artikelsamling til Finansiering på HA-studiet, Efterår 2011, DEL 5)
Florentsen, Bjarne og Claus Parum: ”Opgavesamling til Finansiering på HA-studiet 2011”. Skrift 2011-2 fra Institut for Finansiering, 2011. Oploades på CBSLearn.
Florentsen, Bjarne, m.fl.: ”Hjemmeprøvesæt 1-4”. Oploades på CBSLearn.
Florentsen, Bjarne: ”Formel for kvotientrække”
(Artikelsamling, DEL 1).
Florentsen, Bjarne og Claus Parum: ”Finansiering, HA-studiet, Note om definition af realrente efter skat (Artikelsamling, DEL 2)
Florentsen, Bjarne, Michael Møller og Claus Parum: ”Multiple choice opgaver til Finansiering på HA-studiet”. Skrift 2011-1 fra Institut for Finansiering, 2011.
Hillier, David, Iain Clacher, Stephen A. Ross, Randolph Westerfield og Bradford Jordan: ”Fundamentals of Corporate Finance”,
European Edition, McGraw-Hill, 2011
(ISBN-13: 978-0-07-712525-7,
ISBN-10: 0-07-712525-8):

Jensen, Bjarne Astrup: ”Rentesregning”, 5. udgave, Jurist- og Økonomforbundets Forlag, 2009,
side 1-5, 13-29 (til ”Udtrykt i formelmæssig notation”), 32-38 (Afsnit 3.7), 39-47 (Afsnit 4.1 og 4.2), 111-126 (Afsnit 8.1-8.4), 193-201(til Eksempel 11.2) og 237-239.
Levy, Haim og Marshall Sarnat: ”Capital Investment and Financial Decisions” (kapitel 8, 9, 11 og 12 i uddrag), 5th edition, Prentice-Hall, 1994, side 221-228, 236-241, 291-306, 315-320 og 322(fra og med ”Capital Asset Pricing Model (CAPM))-326
(Artikelsamling, DEL 4)
Møller, Michael og Niels Chr. Nielsen (MN1): "Information og usikkerhed", foreløbig undervisningsnote, 2011 (Artikelsamling, DEL 5)
Møller, Michael og Niels Chr. Nielsen (MN2): "Ti udbredte misforståelser vedrørende aflønningsoptioner", Nordisk Tidsskrift for Selskabsret, 2004, Nummer 4. (optrykt i Artikelsamling, DEL 6)
Møller, Michael og Niels Chr. Nielsen (MN3): "Fusioner", foreløbig undervisningsnote, 2011 (Artikelsamling, DEL 7)
Møller, Michael og Niels Chr. Nielsen (MN4): "Det beskyttede værksted", foreløbig undervisningsnote, 2011 (Artikelsamling, DEL 8)
Møller, Michael og Niels Chr. Nielsen (MN5): "Kapitalfonde", foreløbig undervisningsnote, 2011 (Artikelsamling, DEL 9)
Møller, Michael og Niels Chr. Nielsen (MN6): "Virksomhedssalg til hidtidig ledelse", foreløbig undervisningsnote, 2011 (Artikelsamling, DEL 10)
Møller, Michael og Niels Chr. Nielsen (MN7): "Fondsejerskab", foreløbig undervisnings-note, 2011 (Artikelsamling, DEL 11)
Ross, Stephen A., R. W. Westerfield ”Corporate Finance”, (kapitel 3)
og J. Jaffe: 6th edition, Irwin, 2002,
(Artikelsamling, DEL 3)
Ross, Stephen A., R. W. Westerfieldog B. D. Jordan: ”Corporate Finance Fundamentals”, 8th edition, McGraw-Hill, 2008 (ISBN 978-0-07-128563-6):
Kap. 2-3 (excl. afsnit 3.2), side 21-42, 48-53, 56-72(indtil ”One common way…”) og
77(fra og med ”Summary and Conclusions”) –80. Oploades på CBSLearn.