English   Danish

2011/2012  BA-HAF_BACH  Bachelorprojekt

English Title
Bachelor Project

Kursusinformation

Sprog Dansk
Point 15 ECTS (450 SAT)
Type Obligatorisk
Niveau Bachelor
Varighed Et semester
Placering Forår
Tidspunkt Se skemaet på e-Campus
Studienævn
Studienævnet for HA/cand.merc. i erhvervsøkonomi og filosofi
Kursusansvarlig
 • Michael Pedersen - Institut for Ledelse, Politik og Filosofi
Fagområde/Category
 • Filosofi og videnskabsteori/Philosophy and philosophy of science
 • Ledelse/Management
 • Organisation/Organization
Sidst opdateret den 29 maj 2012
Læringsmål
Efter at have skrevet projektet forventes den studerende at kunne:
 • integrere og samtænke relevante filosofiske og (erhvervs)økonomiske elementer
 • arbejde problemorienteret, dvs. kunne formulere et relevant problem og dertil knyttede forskningsspørgsmål og angive et projekts erkendelsesinteresse
 • arbejde case- og eller på anden måde empiri-orienteret og således kunne skabe forbindelser mellem empiri og teori
 • redegøre for hvordan et undersøgelsesdesign begrundes og kvalificeres ud fra problem og forskningsspørgsmål
 • vælge og begrunde relevante teorier med udgangspunkt i det valgte problem og forskningsspørgsmål
 • beskrive og vurdere forbindelserne mellem de forskellige elementer i projektet, således: forskningsproblematik, undersøgelsesdesign, valgte teorier, analyse og konklusion
 • vurdere styrker og begrænsninger af de analyser projektet foretager
Bachelorprojekt:
Vurdering Mundtlig med skriftligt forlæg
Karakterskala 7-trins skala
Censur Censor
Eksamensperiode Maj/juni
Hjælpemidler Med alle skriftlige hjælpemidler
Varighed 30 minutter
Indenfor rammerne af det udarbejdede projekt afholdes der en individuel mundtlig 30-minutters eksamination uden forberedelse, men med skriftlige hjælpemidler. Der gives en samlet bedømmelse af den skriftlige samt den mundtlige præstation. Bedømmelsen er et udtryk for en helhedsvurdering af det faglige indhold samt stave- og formuleringsevne, idet det faglige indhold dog vægter tungest.Til eksamen medvirker ekstern censor og der gives karakter efter 7-trinsskalaen. Projektet udarbejdes i grupper à 2-6 studerende. Projektet skal have et omfang på 25 sider + 10 sider pr. person (ekskl. bilag), dog maks. 75 sider, dvs.: 5-6 studerende: maks. 75 sider (ekskl. bilag) 4 studerende: maks. 65 sider (ekskl. bilag) 3 studerende: maks. 55 sider (ekskl. bilag) 2 studerende: maks. 45 sider (ekskl. bilag) (1. studerende: maks. 35 sider (ekskl. bilag)) Hvert projekt skal indeholde et bilag, som indeholder et resumé på et fremmedsprog af projektet. Der vil blive givet 5 vejledningstimer per studerende, dog maksimum 20 pr. gruppe i forbindelse med projektudarbejdelsen. De studerende betragtes som værende fælles om hele projektrapporten, hvis ikke andet anføres eksplicit. Syge-/omprøve: Hvis man ikke består den ordinære eksamen, går man til individuel omeksamen med udgangspunkt i det ved ordinær eksamen foreliggende projekt samt et tillæg til projektet udarbejdet efter bedømmernes anvisninger. Hvis man pga. sygdom ikke kan deltage i ordinær eksamen, går man til individuel mundtlig sygeeksamen med udgangspunkt i det ved ordinær eksamen foreliggende projekt.
Kursets indhold, forløb og pædagogik
 
Undervisningsformer
TBA