English   Danish

2011/2012  BA-HAF_MIKO  Mikroøkonomi

English Title
Micro Economics

Kursusinformation

Sprog Dansk
Point 7,5 ECTS (225 SAT)
Type Obligatorisk
Niveau Bachelor
Varighed Et semester
Placering Efterår
Tidspunkt Se skemaet på e-Campus
Studienævn
Studienævnet for HA/cand.merc. i erhvervsøkonomi og filosofi
Kursusansvarlig
  • Peter Wieth-Klitgaard - Økonomisk Institut
Ekstern lektor Peter Wieth-Klitgaard
Fagområde/Category
  • Økonomi, makroøkonomi og erhvervsøkonomi/Economics, macro economics and managerial economics
Sidst opdateret den 29 maj 2012
Læringsmål
De studerende forventes ved fagets afslutning at kunne:
  • anvende de økonomiske teorier og modeller til konkret opgaveregning/problemløsning, herunder valg af korrekt metode og forklaring af re¬sultater inden for modellernes rammer
Mikroøkonomi:
Vurdering Skriftlig stedprøve
Karakterskala 7-trins skala
Censur Eksaminator
Eksamensperiode December/januar
Hjælpemidler Med alle skriftlige hjælpemidler
Varighed 4 timer
Eksamen i Mikroøkonomi er en 4-timers skriftlig stedprøve, som finder sted i december/januar. Prøven bedømmes af to eksaminatorer ud fra 7-trinsskalaen
Kursets indhold, forløb og pædagogik

Faget introducerer de studerende til de grundlæggende mikro­økonomiske teorier og modeller og har et tredelt formål: at stimulere interessen for mikroøkonomi som fagdisciplin, samtidig med at de studerende gerne skal kunne både forstå, relatere og reflektere over stoffet samt anvende de gennemgåede modeller og teorier til konkret opgaveregning/problemløsning. Den skriftlige eksamen og de hermed konsistente læringsmål, jf. neden for, tager primært sigte på opgaveregning/problemløsning.

Faget omfatter: økonomisk/rationel tænkemåde, udbud og efterspørgsel, forbrugsvalg, individuel efter­spørgsel og markedsefterspørgsel, produk­tion, omkostninger og markedsformerne fuldkommen konkur­rence, monopol og oligopol.

Undervisningsformer
Tavleforelæsninger med god mulighed for spørgsmål og diskussioner – tre forelæsningsgange anvendes til gennemgang af eksamenslignende opgavesæt, som udsendes en uge inden. Endvidere øvelsestimer.
Litteratur

Frank: "Microeconomics and Behavior", McGraw-Hill, 6th ed., 2006; Kap. 1-4, 6, 9-13 (nogle kapitler kun delvis) som Grundbog