English   Danish

2011/2012  BA-HAF_OKTE  Økonomiens teorihistorie

English Title
History of Economic Theory

Kursusinformation

Sprog Dansk
Point 7,5 ECTS (225 SAT)
Type Obligatorisk
Niveau Bachelor
Varighed Et semester
Placering Forår
Tidspunkt Se skemaet på e-Campus
Studienævn
Studienævnet for HA/cand.merc. i erhvervsøkonomi og filosofi
Kursusansvarlig
 • Thomas Poulsen - Institut for International Økonomi og Virksomhedsledelse
Fagområde/Category
 • Filosofi og videnskabsteori/Philosophy and philosophy of science
 • Ledelse/Management
 • Political Science/Political Science
Sidst opdateret den 29 maj 2012
Læringsmål
Efter at have fulgt faget forventes den studerende at være i stand til at kunne:
 • dokumentere viden om den økonomiske teoris historie
 • sammenholde forskellige teorier eller skolers syn på centrale begreber og sammenhænge
 • gengive problemstillinger, der har ført til ændrede økonomiske paradigmer
 • forholde sig kritisk til anvendelsen af fortidige teoridannelser i nutidige diskussioner.
Økonomiens teorihistorie:
Vurdering Skriftlig hjemmeopgave
Karakterskala 7-trins skala
Censur Eksaminator
Eksamensperiode Maj/juni
Hjælpemidler Med alle skriftlige og alle elektroniske hjælpemidler
Varighed 48 timer
Eksamen er en individuel 48-timers opgave, der udarbejdes på baggrund af stillede spørgsmål med adgang til alle skriftlige hjælpemidler. Opgaven må maksimalt fylde 5 sider. Opgave bedømmes af eksaminator, og der gives karakter efter 7-trinsskalaen.
Kursets indhold, forløb og pædagogik

Fagets mål er at bibringe de studerende en indsigt i den økonomiske teoris udvikling gennem de sidste tre århundreder. Der lægges vægt på den historiske baggrund og de samtidige betingelser for nye teoridannelsers eller skolers opståen, ligesom de humanistiske bevæggrunde delvist fremhæves.

I dette fag kommer vi til at dække forskellige væsentlige aspekter af de sidste tre hundrede års økonomiske teorihistorie. Vi kommer til at beskæftige os med merkantilismens opfattelse af forholdet mellem stat og borger og den fysiokratiske reaktion. Vi kommer til at beskæftige os med Smiths optimistiske vision, Ricardos dystre profeti og Marx’ tanker om kapitalismens sammenbrud. Vi kommer til at beskæftige os med Mills socialliberalisme, den neoklassiske skole og den moderne debat mellem Keynes og Friedman.

Undervisningsformer
Vi kommer til at reflektere og diskutere, så disse mange tanker og erfaringer kan bringes i anvendelse i vores egen samtid.
Litteratur

Stanley Brue og Randy Grant, ”The history of economic thought”, 7. udgave, Thomson South-Western
Kompendium til Økonomiens Teorihistorie (primært til øvelsestimerne)

Personer:

Ole Bruus (øvelser )

Thomas Poulsen (forelæsninger)


Lektion 1

 • Emne: Introduktion, periodeafgrænsning, merkantilisme og den fysiokratiske reaktion
 • Litteratur: Brue og Grant kapitel 1-3

Lektion 2

 • Emne: Adam Smith
 • Litteratur: Brue og Grant kapitel 4-5

Lektion 3

 • Emne: Thomas Robert Malthus og David Ricardo
 • Litteratur: Brue og Grant kapitel 6-7

Lektion 4

 • Emne: David Ricardo
 • Litteratur: Brue og Grant kapitel 7

Lektion 5

 • Emne: Karl Marx
 • Litteratur: Brue og Grant kapitel 10

Lektion 6

 • Emne: John Stuart Mill
 • Litteratur: Brue og Grant kapitel 8

Lektion 7

 • Emne: Den marginalistiske teoridannelse.
 • Litteratur: Brue og Grant kapitel 13

Lektion 8

 • Emne: Alfred Marshall
 • Litteratur: Brue og Grant kapitel 15

Lektion 9

 • Emne: Lausanneskolen (Walras og Pareto)
 • Litteratur: Brue og Grant kapitel 18, side 347-352 og kapitel 20 side 401

Lektion 10

 • Emne: Omvæltningerne efter 1. verdenskrig og Versaillesfreden
 • Litteratur: Brue og Grant kapitel 13 side 247-251, kapitel 14 side 262-271, kapitel 16 side 308-314

Lektion 11

 • Emne: John Maynard Keynes
 • Litteratur: Brue og Grant kapitel 21

Lektion 12

 • Emne: Milton Friedman og nyere makroteori
 • Litteratur: Brue og Grant kapitel 24 og måske Niels Thygesen: ”Monetarismen”