English   Danish

2011/2012  BA-HAF_PRAK  Praksis

English Title
Practice

Kursusinformation

Sprog Dansk
Point 7,5 ECTS (225 SAT)
Type Obligatorisk
Niveau Bachelor
Varighed Et semester
Placering Efterår
Tidspunkt Se skemaet på e-Campus
Studienævn
Studienævnet for HA/cand.merc. i erhvervsøkonomi og filosofi
Kursusansvarlig
  • Christian Pagh - Institut for Ledelse, Politik og Filosofi
Fagområde/Category
  • Filosofi og videnskabsteori/Philosophy and philosophy of science
Sidst opdateret den 29 maj 2012
Læringsmål
Efter at have færdiggjort kurset forventes den studerende at:
  • kunne forholde sig kritisk reflekterende til og bearbejde erhvervsøkonomiske problemstillinger.
  • have tilegnet sig praktiske, metodiske og analytiske færdigheder med relation til såvel erhvervsøkonomiske som filosofiske problematikker
  • have afprøvet filosofisk/akademisk og erhvervsorienteret formidlingspraksis
  • have gjort sig bekendt med formkrav inden for almindelig praktisk og akademisk formidling
Praksis:
Vurdering Skriftlig hjemmeopgave
Karakterskala Bestået/ikke bestået
Censur Ingen censur
Eksamensperiode December/januar
Hjælpemidler Med alle skriftlige og alle elektroniske hjælpemidler
Varighed Se detaljerede bestemmelser nedenfor
Prøven er en skriftlig individuel opgave (essay)på maks. 6 sider, som bedømmes af én eksaminator som bestået/ikke bestået. Med udgangspunkt i en specifik case skal den studerende diskutere og reflektere over filosofiske problemstillinger indenfor et specifikt format: essayet.

Der afholdes ordinær eksamen i november/december og sygeeksamen/omprøve i januar/februar.
Forudsætninger for indstilling til eksamen
Aflevering og efterfølgende godkendelse af obligatorisk godkendelsesopgave, bedømt godkendt/ikke godkendt af underviser.
Kursets indhold, forløb og pædagogik
Praksis introducere den studerende til praktisk arbejde indenfor erhvervsøkonomi og filosofi. Fokus er at opøve evnen til at forstå, fortolke og formidle såvel filosofiske som praktiske problemstillinger. Et centralt mål med kurset er at give den studerende indblik i forskellige form- og formidlingskrav, der kendetegner henholdsvis den akademiske verden og en mere praktisk orienteret, erhvervsøkonomisk kontekst.
Som et fælles udgangspunkt for de to perspektiver præsenteres en række analyseredskaber og metoder med henblik på at opøve den studerendes evne til at analysere, fortolke og formidle ideer og begreber.
Undervisningsformer
Kurset er bygget op som et intensivt, case-orienteret forløb med udstrakt fokus på studenterdeltagelse. Kurset prioriterer, at den studerende får mulighed for at afprøve og få feedback på såvel mundtlige som skriftlige præsentationer. Kurset bygges derfor op som en kombination af forelæsninger og øvelsestimer.
Kurset introducerer til forskellige metoder, analyseformer, genrer og genrekrav både i og udenfor den akademiske institution. Med udgangspunkt i eksempler, øvelser og opgaver skal den studerende arbejde med forskellige analyse- og formidlingsformater. Formålet er at opøve den studerendes fortolknings- og formidlingsevne gennem praksis. Det prioriteres derfor, at de studerende får direkte feedback både af underviser og andre studerende.
Den studerende skal til hver kursusgang præsentere mindre afleveringer i form af for eksempel mundtlige oplæg, skriftlige svar på arbejdsspørgsmål, gruppeafleveringer ol. For på denne måde at give den studerende mulighed for at afprøve sine færdigheder i praksis, har kurset en begrænset læsemængde.