English   Danish

2011/2012  BA-HAJ_BAC  Bachelorprojekt

English Title
Bachelorproject

Kursusinformation

Sprog Dansk
Point 15 ECTS (450 SAT)
Type Obligatorisk
Niveau Bachelor
Varighed Et quarter
Placering Forår
Tidspunkt Se skemaet på e-Campus
Studienævn
Studienævnet for HA/cand.merc. i erhvervsøkonomi og erhvervsjura
Kursusansvarlig
 • Henrik Andersen - Juridisk Institut
Fagområde/Category
 • Erhvervsjura/Business Law
Sidst opdateret den 29 maj 2012
Læringsmål
Læringsmål for bachelor-afhandlingsforløbet er opstillet i to aspekter, det ene vedrører det metodiske udbytte af arbejdet med afhandlingen, det andet vedrører de elementer afhandlingen skal bestå af.
Det metodiske udbytte
Efter at have gennemført bachelorafhandlingsforløbet skal den studerende kunne:
• Håndtere en iterativ proces, hvor bearbejdning af viden og formulering af problem er gensidigt influerende.
• Formulere et problem, som kan styre og strukturere arbejdet med afhandlingen og dens indhold.
• Argumentere for formulering af de spørgsmål, der besvares for at løse problemet.
• Forklare og evaluere de metoder, der bliver anvendt til besvarelsen af spørgsmål og ved løsningen af problemet.
• Udvælge og bearbejde teori, der bruges til formulering af problem, opstilling af spørgsmål, analyse og konklusion.
• Argumentere for relevansen af den anvendte teori.
• Udvælge og bearbejde primære og sekundære kilder, der anvendes til dokumentation for analyse og løsning af problemet.
• Forklare og evaluere den overordnede sammenhæng mellem: formulering af problem, valg og brug af teori, empiriindsamling og empiribearbejdning og konklusion.

Karakteren 12 gives, når afhandlingen på fremragende vis, d.v.s. med ingen eller få uvæsentlige mangler lever op til følgende krav:
 • Afhandlingen er styret af en for uddannelsen relevant problemformulering udviklet af den studerende
 • Besvarelsen er afgrænset således, at afhandlingens analyser og diskussioner er relevante, nødvendige og dækkende for at kunne besvare problemformuleringen
 • Der er konsistens imellem problemformulering, afgrænsning, disposition analyse og konklusion således, at besvarelsen fremstår logisk i lyset af problemformuleringen
 • Der er en diskussion af og begrundelse for valg og fravalg både med hensyn til emneafgrænsning, teori, metode og empiri (hvis empiri indgår)
 • Der er dokumentation og/eller argumentation for påstande i analyse og konklusion
 • Analysen fokuserer på et velafgrænset problem, dvs. går i dybden og skaber syntese på baggrund af teorier og evt. empiri
 • Afhandlingen bygger på den for emnet relevante (forsknings)litteratur
 • I bedømmelsen indgår den studerendes stave- og formuleringsevne, jf. dog § 12 stk. 2
 • I bedømmelsen indgår resumé, der indeholder afhandlingens centrale pointer. Resuméet skal affattes på engelsk
 • Afhandlingen anvender begge fagområder i løsningen af problemformuleringen, således at fagområderne indgår i projektet med nogenlunde samme vægt. Afhandlingen kombinerer de to fagområder hensigtsmæssigt
 • De i Vejledningen anførte elementer
Eksamen
.
Bachelorprojekt:
Vurdering Mundtlig med skriftligt forlæg
Karakterskala 7-trins skala
Censur Censor
Eksamensperiode Maj/juni
Hjælpemidler Se detaljerede bestemmelser nedenfor
Varighed 30 minutter
Bachelorprojektet udarbejdes individuelt eller i grupper bestående af 2 studerende. Bachelorprojektet skal for individuelt udarbejdede opgaver have et sidetal på maksimum 30 sider og for opgaver udarbejdet i grupper med 2 studerende have et sidetal på maksimum 40 sider. Bachelorprojektet skal indeholde et resumé af afhandlingen udfærdiget på engelsk jf. studienævnets retningslinier. Resuméet indgår i bedømmelsesgrundlaget.
Prøven afholdes som en mundtlig individuel eksamen med udgangspunkt i det skriftlige arbejde. Bedømmelsen er baseret på en samlet vurdering af det skriftlige arbejde og den mundtlige præstation. Bedømmelsen er et udtryk for en helhedsvurdering af det faglige indhold samt stave- og formuleringsevne, idet dog det faglige indhold vægter tungest. Bachelorprojektet bedømmes med ekstern censur.
Hvis bachelorprojektet bedømmes til karakteren 00, kan den studerende med vejledernes godkendelse inden 14 dage fra underretning om karakteren indlevere opgaven i omarbejdet form til bedømmelse. Er karakteren -3, skal der indleveres et nyt projektarbejde til bedømmelse. Indlevering af et omarbejdet projektarbejde såvel som indlevering af et nyt projektarbejde tæller som fornyet deltagelse i den pågældende prøve.
Hvis en studerende er syg under hele projektforløbet, har vedkommende ret til at indlevere et projekt til bedømmelse snarest mulig efter den ordinære prøve, det vil normalt sige forud for næste semesters begyndelse.
Hvis en studerende er syg på dagen for den mundtlig prøve, afholdes der en mundtlig prøve snarest muligt efter den ordinære eksamen, det vil normalt sige forud for næste semesters begyndelse. Såfremt projektet er udarbejdet af to studerende, afholdes den ordinære eksamen på vanlig vis for den anden studerende.
Den studerende er automatisk tilmeldt den ordinære eksamen, som afholdes i juni. Der er ikke automatisk tilmelding til syge/omprøven, der afholdes i august. Rettidig tilmelding til syge/omprøven er senest 2 uger før eksamen afholdes.
Kursets indhold, forløb og pædagogik

Undervisningsformer
-