English   Danish

2011/2012  BA-HAJ_CSR  CSR og strategi

English Title
CSR og strategi

Kursusinformation

Sprog Dansk
Point 7,5 ECTS (225 SAT)
Type Obligatorisk
Niveau Bachelor
Varighed Et quarter
Placering Fjerde quarter
Tidspunkt Se skemaet på e-Campus
Studienævn
Studienævnet for HA/cand.merc. i erhvervsøkonomi og erhvervsjura
Kursusansvarlig
  • Anne Roepstorff - Institut for Interkulturel Kommunikation og Ledelse
Fagområde/Category
  • Forretningsetik, værdiledelse og CSR/Business Ethics, value based management and CSR
Sidst opdateret den 29 maj 2012
Læringsmål
De studerende skal efter endt kursus kunne:
• Definere, hvad CSR er – som begreb og i praksis
• Forklare hvordan CSR har udviklet sig – historisk og begrebsligt
• Redegøre for forskellige perspektiver på CSR og sætte dem i forhold til hinanden
• Diskutere hvorfor og i hvilken sammenhæng, det bliver interessant for virksomheder at arbejde med CSR
• Sætte CSR ind i en juridisk kontekst
• Angive hvordan virksomheder kan arbejde strategisk med CSR med udgangspunkt i cases
Eksamen
.
Corporate Social Responsibility og strategi:
Vurdering Skriftlig hjemmeopgave
Karakterskala 7-trins skala
Censur Ingen censur
Eksamensperiode Maj/juni
Hjælpemidler Med alle skriftlige og alle elektroniske hjælpemidler
Varighed 24 timer
Prøven er en 1-døgns case, der maksimalt må fylde 5 sider. Prøven bedømmes alene af eksaminator.
Syge- og omprøve afholdes som en mundtlig eksamen uden forberedelse.
Den studerende er automatisk tilmeldt den ordinære eksamen. Der er ikke automatisk tilmelding til syge/omprøven og rettidig tilmelding er senest 2 uger før eksamen afholdes.

Se e-campus for flere detaljer.
Kursets indhold, forløb og pædagogik

Virksomheder møder stigende krav fra samfund og interessenter om arbejde med sociale og miljømæssige forhold, kaldet Corporate Social Responsibility (CSR). Forskellige aktørers politiske ønsker om fremme af CSR resulterer i en stigende mængde af soft law praksisser. Kurset vil give de studerende indsigt i de risici samt muligheder, der følger af disse krav og hvordan virksomheder kan indarbejde CSR strategisk i deres arbejde samt i relation til både interne som eksterne interessenter.

Undervisningsformer
Undervisningen vil bestå af klasseundervisning, case-beskrivelser og diskussion samt gæsteforelæsere med en praktisk juridisk baggrund for arbejde med emner relateret til CSR.

Det forventes at de studerendes arbejdsindsats fordeler sig over fagets 225 arbejdstimer på følgende vis (ret til ændringer forbeholdes):
Arbejdsbelastning
Forelæsninger 40 timer
Forberedelse 150 timer
Eksamensforberedelse 35 timer
Litteratur
Udgangspunkt vil være i to bøger:
Anne K. Roepstorff (2010): ”CSR – Virksomheders Sociale Ansvar som begreb og praksis”, Hans Reitzel
Steen Vallentin (2011): ”Afkastet og anstændigheden”, Samfundslitteratur
 
Disse to bøger vil blive suppleret med klassiske og centrale artikler fra CSR-litteraturen samt blive sat i spil med en række cases gennem hele kurset.
 
Supplerende artikler, vil bl.a. bestå af:
 
Allen, W. (1992)"Our Schizophrenic Conception of the Business Corporation".  Cardozo Law Review. Vol. 14. pp. 261-81.21
Carroll, A.B (1999)”Corporate Social Responsibility - Evolution of a Definitional Construct”, Business & Society, Sage25
(excl. litteraturliste – 28 inkl.)
Craig Smith, N. (2003)‘Corporate Social Responsibility: Whether or how?’, California Management Review, vol. 45 (4) Summer 2003: 52-7625
Friedman, M. (1970)”The Social Responsibility of Business is to Increase its Profits”. New York Times Magazine.6
Morsing, M., Schultz, M. & Nielsen, K.U. (2008)The catch 22 of communicating CSR: Findings from a Danish study. Journal of Marketing Communications, vol. 14, no. 2, pp. 97-11115
Paine, L. S. (2003)Kap. 1 af Value Shift - Why Companies Must Merge Social and Financial Imperatives to Achieve Superior Perfomance. New York: McGraw-Hill Education - Europe, 2003.28
Porter, M. (1993)"Competitive Strategy". Measuring Business Excellence, Vol. 1 Iss: 2, pp. 12 – 176
Porter, M. (1996)"What is Strategy?"  Harvard Business Review.  November-December.20
Porter, M. & Kramer, M. (2006)"Strategy & Society- The Link Between Competitive Advantage and Corporate Social Responsibility".  Harvard Business Review.  pp. 1-15. 15
 Council of Bars and Law Societies of Europe (2008) CSR – Corporate Social Responsibility and the role of the legal profession. A guide for European Lawyers23