English   Danish

2011/2012  BA-HAJ_EKRE  Eksternt regnskab

English Title
Eksternt regnskab

Kursusinformation

Sprog Dansk
Point 7,5 ECTS (225 SAT)
Type Obligatorisk
Niveau Bachelor
Varighed Et quarter
Placering Tredje quarter
Tidspunkt Se skemaet på e-Campus
Studienævn
Studienævnet for HA/cand.merc. i erhvervsøkonomi og erhvervsjura
Kursusansvarlig
 • Jesper Banghøj - Institut for Regnskab og Revision
Fagområde/Category
 • Regnskabsvæsen og økonomistyring/Financial and management accounting
Sidst opdateret den 29 maj 2012
Læringsmål
Målene for faget er, at de studerende skal:
 • Kende til registreringer i en kontoplan og disses sammenhæng med resultatopgørelsen, balancen og pengestrømsopgørelsen
 • Identificere og beskrive regnskabsbrugeres informationsbehov
 • Sammenligne informationsindholdet af regnskaber baseret på forskellige regnskabsteorier (præstationsorienteret og formueorienteret)
 • Identificere måletekniske problemer som kan løses ved hjælp af begrebsrammen
 • Demonstrere grundlæggende forståelse for hvordan elementerne i årsregnskabet (indtægter, omkostninger, aktiver og passiver) defineres, indregnes og måles
 • Have indblik i regnskabsregulering, såvel teori som praksis
 • Beskrive forskellen mellem virksomhedens drifts- og finansieringsaktivitet
 • Strukturere og kombinere værktøjer til analyse af virksomhedens rentabilitet, vækst og risiko mv.
 • Anvende de teoretisk tilegnede færdigheder på praksisnære cases og analysere sig frem til resultater på basis af tillært teori
Eksamen
.
Eksternt regnskab:
Vurdering Skriftlig hjemmeopgave
Karakterskala 7-trins skala
Censur Censor
Eksamensperiode Forårstermin
Hjælpemidler Se detaljerede bestemmelser nedenfor
Varighed 24 timer
Prøven er en 1-døgns case. Besvarelsen må maksimum fylde 5 sider. Prøven bedømmes med ekstern censur.
Syge- og omprøve afholdes som en mundtlig eksamen med ekstern censur.
Den studerende er automatisk tilmeldt den ordinære eksamen. Der er ikke automatisk tilmelding til syge/omprøven og rettidig tilmelding er senest 2 uger før eksamen afholdes.

Se e-campus for flere detaljer.
Kursets indhold, forløb og pædagogik

Regnskab beskæftiger sig med måling og kommunikation af primært finansielle informationer til beslutningsformål. Regnskabet (årsrapporten) er grundlæggende orienteret mod at beskrive en given organisations indtjening (resultatopgørelsen), kapitalforhold i form af aktiver, forpligtelser og egenkapital (balancen) samt pengestrømme (pengestrømsopgørelsen).

Undervisningsformer
Det forventes at de studerendes arbejdsindsats fordeler sig over fagets 225 arbejdstimer på følgende vis (ret til ændringer forbeholdes):
Arbejdsbelastning
Forelæsninger 40 timer
Øvelser 18 timer
Forberedelse 82 timer
Løbende opgaver og fremlæggelser 60 timer
Eksamensforberedelse 25 timer
Litteratur

Forfatter
Titel på pensumAntal sider
?Note om udarbejdelse af Årsrapportens finansielle del?
Elling, Jens Oluf (JOE)Finansiel Rapportering – teori og regulering391
Sørensen, Ole (OS)Regnskabsanalyse og Værdiansættelse – en praktisk tilgang17-24 + 25-66 + 77-119 + 153-171 + 177-217 + 253-273

Pensum er vejledende. Se lektionsplanen på Learn for yderligere information.