English   Danish

2011/2012  BA-HAJ_FINA  Finansiering

English Title
Corporate Finance

Kursusinformation

Sprog Dansk
Point 7,5 ECTS (225 SAT)
Type Obligatorisk
Niveau Bachelor
Varighed Et quarter
Placering Tredje quarter
Tidspunkt Se skemaet på e-Campus
Studienævn
Studienævnet for HA/cand.merc. i erhvervsøkonomi og erhvervsjura
Kursusansvarlig
  • Bjarne Florentsen - Institut for Finansiering
Fagområde/Category
  • Finansiering/Finance
Sidst opdateret den 29 maj 2012
Læringsmål
Målet med faget er, at kunne:
• Identificere og forklare ”fundamentals” i finansiel teori om husholdninger, om finansielle markeder med tilhørende instrumenter, om virksomheder og om disses sammenhæng
• Beregne, fortolke og sammenligne finansielle priser, afkast, afkastkrav og nøgletal, ex ante såvel som ex post
• Analysere og formidle løsning af givne finansielle beslutningsproblemer:
Identificere og sammenligne muligt teori- model- og begrebsapparat
Tilpasse teori til konkrete - herunder særligt danske - omverdensbetingelser
Identificere nødvendig og tilstrækkelig information for problemløsning
Identificere relevante markedspriser og -afkast samt skatter og andre imperfektioner
Beregne numerisk løsning henholdsvis systematisere ikke-numerisk løsning
Vurdere om en numerisk løsning med de givne forudsætninger er plausibel
Hypotisere om afvigelser imellem teoretisk baserede forudsigelser og empiri
• Identificere finansieringsteoretisk relevante aspekter i et ”case” og klassificere samt forklare argumenter og løsningsforslag
Forudsætninger
Mikroøkonomi svarende til faget Mikroøkonomi på HA(jur.). Viden om det danske skattesystem svarende til beregning af årets indkomstskat i 2011 ved varierende personlig indkomst, kapitalindkomst og aktieindkomst for en lønmodtager og en folkepensionist i en given kommune.
Eksamen
Finansiering
Prøven i faget består af to delprøver:
Finansiering delprøve 1:
Vægtning 30%
Vurdering Skriftlig hjemmeopgave
Karakterskala 7-trins skala
Censur Ingen censur
Eksamensperiode Forårstermin
Hjælpemidler Se detaljerede bestemmelser nedenfor
Varighed Se detaljerede bestemmelser nedenfor
Se yderligere detaljer om eksamen på e-campus
Finansiering delprøve 2:
Vægtning 70%
Vurdering Skriftlig stedprøve
Karakterskala 7-trins skala
Censur Ingen censur
Eksamensperiode Forårstermin
Hjælpemidler Se detaljerede bestemmelser nedenfor
Varighed 2 timer
Se yderligere detaljer om eksamen på e-campus
Kursets indhold, forløb og pædagogik

Faget skal give faglig baggrund i Finansiering såvel for en erhvervsmæssig karriere direkte efter opnåelse af bachelorgraden som for en cand.merc.-overbygning med hel eller delvis specialisering i Finansiering.

Til brug for en umiddelbar erhvervskarriere bibringes forståelse for de mere overordnede præmisser, som en kapitalmarkedsstyret virksomhed er underlagt. For karriere i en finansielt orienteret jobfunktion sigtes der imod, at den studerende
(i) tilegner sig det grundlæggende finansielle begrebsapparat (”det finansielle sprog”),
(ii) behersker problemløsningskompetence i relation til et bredt spekter af finansielt orienterede arbejdsopgaver samt
(iii) kritisk kan indgå i dialog og samarbejde med kolleger og eksterne samarbejdspartnere om projektoplæg mv., som fordrer forståelse af finansiel teori og/eller statistisk metode. For en umiddelbar karriere udenfor det finansielle fagområde bibringes baggrundsviden til brug for finansieringsteoretisk vinkling af nytiltag.

Undervisningsformer
Den pædagogiske form er en kombination af forelæsninger og øvelser.
Øvelserne drøfter konkrete opgaver, som niveaumæssigt ækvivalerer målene for den afsluttende 2 timers prøve. Den valgte tvedelte udprøvning giver mulighed både for feed-back under forløbet og for at demonstrere målopfyldelse med og uden tidspres.
Det forventes at de studerendes arbejdsindsats fordeler sig over fagets 225 arbejdstimer på følgende vis (ret til ændringer forbeholdes):
Arbejdsbelastning
Forelæsning 40 timer
Øvelser 18 timer
Forberedelse 142 timer
Eksamensforberedelse 25 timer
Yderligere oplysninger
Faget udbydes 1. gang i 2012, hvorfor der udtrykkeligt tages forbehold for ændringer i denne fagbeskrivelse.
Litteratur

• Florentsen, Bjarne (ed.): Artikelsamling til Finansiering, Institut for Finansiering, 2012
• Florentsen, Bjarne, m.fl.: Hjemmeprøve og Øvelser, Institut for Finansiering, 2012 (tilgængelig via CBS Learn)
• Hillier, David, Iain Clacher, Stephen A., R. W. Westerfield og B. D. Jordan: ”Fundamentals of Corporate Finance”,
European edition, McGraw-Hill, 2011 (ISBN-10 0-07-712525-8, ISBN-13: 978-0-07-712525-7)
• Ross, Stephen A., R. W. Westerfield og B. D. Jordan: ”Corporate Finance Fundamentals”, kapitel 2 og 3 (tilgængelig
via CBS Learn), 8th edition, McGraw-Hill, 2008 (ISBN 978-0-07-128563-6)

Pensum er vejledende. Se lektionsplanen på Learn for yderligere information.