English   Danish

2011/2012  BA-HAJ_INDKON  Industriøkonomi/Konkurrenceret

English Title
Industrial Economics/Competition Law

Kursusinformation

Sprog Dansk
Point 7,5 ECTS (225 SAT)
Type Obligatorisk
Niveau Bachelor
Varighed Et quarter
Placering Andet quarter
Tidspunkt Se skemaet på e-Campus
Studienævn
Studienævnet for HA/cand.merc. i erhvervsøkonomi og erhvervsjura
Kursusansvarlig
  • Konkurrenceret
    Jens Fejø - Juridisk Institut
  • Industriøkonomi
    Toke Reichstein - Institut for Innovation og Organisationsøkonomi
Fagområde/Category
  • Erhvervsjura/Business Law
  • Økonomi, makroøkonomi og erhvervsøkonomi/Economics, macro economics and managerial economics
Sidst opdateret den 29 maj 2012
Læringsmål
Formålet med fagets økonomiske del er at tilvejebringe en forståelse for det økonomisk-teoretiske rationale bag konkurrenceretten. For at opnå dette formål er målet at den studerende sættes i stand til at analysere og formidle løsning af industriøkonomiske problemstillinger, herunder at kunne:
• Identificere og sammenligne relevant teori-, model- og begrebsapparat
• Fremstille og tolke industriøkonomiske logikker grafisk
• Tolke og forstå centrale ligninger i industriøkonomiske modeller
• Identificere og tolke nødvendig og tilstrækkelig information for problemløsning i et case materiale
• Vurdere industriøkonomiske modellers forudsætninger og deres relation til cases fra ”virkelighedens verden”
Målet med fagets juridiske del er, at sætte de studerende i stand til at:
• demonstrere et overordnet overblik over retsområdet ved at identificere og forklare grundlæggende begreber inden for faget i et klart og korrekt sprog gengive hovedindholdet og forklare betydningen af fagets retskilder. Desuden at udvælge, formulere, og diskutere eksempler, der er tilstrækkeligt komplekse til at demonstrere den studerendes forståelse af fagets retlige problemstillinger, at identificere juridiske problemstillinger i konkrete eksempler og juridisk argumentere for løsning af problemstillingen samt foreslå foranstaltninger til at imødekomme ulovligheder eller på anden måde forbedre konkrete parters retsstilling. Det er desuden målet at lade de studerende reflektere over den samfundsmæssige betydning og begrundelse for en given retstilstand inden for fagets retsområde.
Kvalitet af analysen i forbindelse med eksamen omfatter både argumentation, dokumentation og konsistens.
Eksamen
.
Industriøkonomi og Konkurrenceret:
Vurdering Skriftlig stedprøve
Karakterskala 7-trins skala
Censur Ingen censur
Eksamensperiode December/januar
Hjælpemidler Med alle skriftlige hjælpemidler
Varighed 4 timer
Prøven er en 4 timers skriftlig eksamen med hjælpemidler. Prøven bedømmes alene af eksaminatorerne.
Syge- og omprøve afholdes efter samme eksamensbestemmelser som den ordinære prøve, jf. dog § 18 i Studieordningen.
Den studerende er automatisk tilmeldt den ordinære eksamen. Der er ikke automatisk tilmelding til syge/omprøven og rettidig tilmelding er senest 2 uger før eksamen afholdes.

Se e-campus for flere detaljer.
Kursets indhold, forløb og pædagogik

Hensigten med den økonomiske del er at sætte de studerende i stand til at forstå det økonomisk-teoretiske rationale bag konkurrenceretten. Den økonomiske del af faget knytter derudover an til fagene Mikroøkonomi, Rets- og kontraktsøkonomi, Økonomi og Strategi og anden dels-faget, EU-konkurrenceret på Baggrund af Industri-økonomisk Teori. Grundlaget er den moderne industriøkonomiske teori. Fokus er at afdække konsekvenserne af markedsmagt, diskutere koordination mellem oligopolister, tilvejebringe en forståelse af vertikale begrænsninger og produktdifferentiering med videre i en et industriøkonomisk perspektiv. Løbende diskuteres anvendeligheden af den fremlagte teori ved at fremhæve forskellige synsvinkler fra alternative tilgange.

Hensigten med fagets juridiske del er bibringe de studerende konkurrencerettens grundlæggende fænomener (forbud mod konkurrencebegrænsende aftaler, forbud mod misbrug af dominerende markedsstilling og fusionskontrol), samt at sætte de studerende i stand til at forstå og arbejde med simplere cases og problemstillinger her indenfor.
Fagets juridiske del gennemgår berøringsfladerne mellem virksomheden og markedet, hvorved også relationer til den offentlige sektor berøres. Den centrale juridiske del af faget udgøres således af konkurrence- og monopollovgivningen, som omfatter gennemgang af EU's konkurrenceregler og af den danske konkurrencelovgivning, belyst ved bl.a. domspraksis og administrativ praksis.
Der søges gennemført en undervisning, hvor de økonomiske og de juridiske dele af faget spiller sammen.

Undervisningsformer
Det forventes at de studerendes arbejdsindsats fordeler sig over fagets 225 arbejdstimer på følgende vis:
Arbejdsbelastning
Forelæsninger 45 timer
Øvelser 10 timer
Forberedelse 140 timer
Eksamensforberedelse 30 timer
Litteratur

Pensum afventes nærmere, se lektionsplanen på Learn