English   Danish

2011/2012  BA-HAJ_JMA  Juridisk metode og aftaleret

English Title
Juridisk metode og aftaleret

Kursusinformation

Sprog Dansk
Point 7,5 ECTS (225 SAT)
Type Obligatorisk
Niveau Bachelor
Varighed Et quarter
Placering Første quarter
Tidspunkt Se skemaet på e-Campus
Studienævn
Studienævnet for HA/cand.merc. i erhvervsøkonomi og erhvervsjura
Kursusansvarlig
  • Christina D. Tvarnø - Juridisk Institut
Fagområde/Category
  • Erhvervsjura/Business Law
Sidst opdateret den 29 maj 2012
Læringsmål
Fagets mål er, at den studerende skal kunne
  • Redegøre for de grundlæggende retskilder i dansk ret
  • Præsentere forståelse for retskildernes systematik, indbyrdes vægtning og hjemmelsgrundlag
  • Redegøre for de i fagets beskrevne aftaleretlige regler og retskilder samt deres opbygning og funktion.
  • Redegøre for virksomheders retsstilling på grundlag af aftaleretlige regler, domme og retsprincipper
  • Identificere relevante aftaleretlige problemer og retlige argumenter ud fra fagets materiale.
  • Præsentere forståelse for løsninger og argumenter på en systematisk og sammenhængende måde, der viser overblik, indsigt og forståelse for fagets problemstillinger
Eksamen
.
Juridisk metode og aftaleret:
Vurdering Skriftlig stedprøve
Karakterskala Bestået/ikke bestået
Censur Ingen censur
Eksamensperiode Oktober
Hjælpemidler Se detaljerede bestemmelser nedenfor
Varighed 2 timer
Prøven er en 2 timers skriftlig multiple choice-eksamen. Det er tilladt at medbringe lærebogen, lovsamling og egne noter. Prøven afholdes i oktober og bedømmes alene af eksaminator.
Syge- og omprøve afholdes i januar efter samme eksamensbestemmelser som den ordinære prøve, jf. dog § 18 i Studieordningen.
Den studerende er automatisk tilmeldt den ordinære eksamen. Der er ikke automatisk tilmelding til syge/omprøven og rettidig tilmelding er senest 2 uger før eksamen afholdes.

Se e-campus for flere detaljer.
Forudsætninger for indstilling til eksamen
Den studerende skal bestå 2 ud af 3 obligatoriske hjemmeopgaver før eksamen.
Kursets indhold, forløb og pædagogik

Dette fag omhandler en introduktion til juridisk metode samt den juridiske disciplin aftaleret. Faget indeholder endvidere såvel juridisk metodeforståelse, dybdegående kendskab til aftaleret samt forståelse for at anvende jura som præventivt styringsmiddel.

Evnen til at anvende jura som præventivt styringsmiddel i erhvervsvirksomhed kræver, at såvel reglerne om de enkelte kontraktforhold som de almindelige obligationsretlige regler og principper beherskes som det ”skelet”, der danner grundstammen i den juridiske metode, og at man gennem konkret anvendelse af reglerne optræner sin indlevelse i de problemer, som reglerne regulerer, og sin juridiske forståelse.

Fagets første del omhandler introduktion til den juridiske disciplin Juridisk metode. Juridisk metode omhandler på denne del af uddannelsen et overblik i, hvilke metoder der anvendes til juridiske analyser og besvarelse af juridiske problemstillinger. Juridisk metode er indføring i det grundlag, hvorpå juridiske svar gives. I dette fag introduceres således til at den studerende bliver i stand til at give korrekte juridiske svar

Fagets andel del omhandler den juridiske disciplin aftaleret. I enhver form for erhvervsvirksomhed indgår aftaler om køb og salg af varer og tjenesteydelser som centrale aktiviteter. Således indkøber f.eks. en producerende virksomhed råvarer, der forarbejdes og sælges som færdigvarer. I forbindelse med produktionen indgår aftaler om sagkyndig bistand, arbejdsaftaler, lejeaftaler m.v. Virksomhedens produkter skal transporteres og forsikres, ligesom virksomhedens fysiske rammer skal erhverves ved leje eller køb. Disse forhold reguleres bl.a. ved indgåelse af aftaler. Jura som præventive styringsmiddel indgår i alle elementer af denne del af faget.

Aftaleretten bygger både på lovregler og almindelige retsgrundsætninger. Hvor der ikke er givet sådanne særlige aftaleretlige lovregler, må man have et almindeligt system at falde tilbage på. Dette system kaldes i den juridiske terminologi obligationsrettens almindelige del.

Aftaleretten omhandler i dette fag følgende materielle retsområder:

Indgåelse af aftaler
Fuldmagtsforhold
Ugyldighed
Forbrugeraftaler og urimelige aftaleforhold
Almindelige bestemmelser og aftalers retsvirkning (fortolkning og udfylding)
og indbefatter grundig indførelse i og forståelse for alle retskilder inden for dette område, hvilket er regulering, retspraksis, sædvaner og almindelige retsgrundsætninger.

I overensstemmelse hermed kan fagets læringsmål siges at gå ud på dels teoretisk forståelse, overblik og viden, dels færdigheder med hensyn til at anvende denne teoretiske indsigt til at kvalificere, analysere og vurdere konkrete forhold i lys af de relevante retsregler med henblik på præsentation af, redegørelse for og løsning af konkrete problemer.

Undervisningsformer
Det forventes at de studerendes arbejdsindsats fordeler sig over fagets 225 arbejdstimer på følgende vis:
Arbejdsbelastning
Forelæsninger 36 timer
Øvelser 12 timer
Forberedelse 120 timer
Obligatoriske opgaver 20 timer
Eksamensforberedelse 37 timer
Litteratur

Pensum er vejledende. Se lektionsplanen på Learn for yderligere information.

Christina D. Tvarnø: Materialesamling – introduktion til juridisk metode – Samfundslitteratur
Lennart Lynge Andersen mfl.: Aftaler og mellemmænd, 5. udgave, 2006, Forlaget Thomson
Kapitel:1 + 2 +3 (dog ikke s. 266-271) + 6 + 10
Domstolene – UFR: Udvalgte domme, lægges på fagets hjemmeside
Børge Dahl: Erhvervsretlige love 2010, samfundslitteratur:–aftaleloven er pensum.