English   Danish

2011/2012  BA-HAJ_MAK  Makroøkonomi

English Title
Macro Economics

Kursusinformation

Sprog Dansk
Point 7,5 ECTS (225 SAT)
Type Obligatorisk
Niveau Bachelor
Varighed Et quarter
Placering Tredje quarter
Tidspunkt Se skemaet på e-Campus
Studienævn
Studienævnet for HA/cand.merc. i erhvervsøkonomi og erhvervsjura
Kursusansvarlig
  • Lars Lund - Økonomisk Institut
Fagområde/Category
  • Økonomi, makroøkonomi og erhvervsøkonomi/Economics, macro economics and managerial economics
Sidst opdateret den 29 maj 2012
Læringsmål
Den studerende skal:
  • Kunne forklare grundlæggende begreber for makroøkonomi som fx, et indeks, det private forbrug og andre efterspørgselselementer, pengemængde, rente, prisniveau, inflation og valutakurs.
  • Kunne forklare og problematisere de adfærdsbaserede makrofunktioner, fx forbrugsfunktionen, og i den forbindelse kunne forstå inddragelsen af forventede værdier af variable.
  • Kunne forstå og vælge mellem hovedmodellerne for indkomstdannelsen: varemarkedsmodellen (45 grader modellen, Keynes krydset), IS-LM modellen, AD-AS modellen og vækstmodellen.
  • Kende hovedtyperne af økonomisk politik og forstå hvordan disse indgår i hovedmodellerne, og hvordan de påvirker løsningerne.
  • Kunne arbejde med modellerne grafisk og algebraisk.
  • Kunne sondre mellem at finde resultater af en given politik på den ene side og på den anden side finde midler, instrumenter, til opnåelse af givne målsætninger, fx størrelse af output.
  • Kunne lave almindelig fornuft vurdering af resultater eller påstande vedrørende makroøkonomiske forhold.
  • Kunne bruge det makroøkonomiske værktøj til at vurdere indlæg i medierne rettede til kvalificerede læsere vedrørende makroøkonomiske forhold.
Forudsætninger
Det forudsættes at den studerende i kursusperioden følger med i den løbende debat og orientering i nyhedsmedierne om den økonomiske politik, således at især hovedtræk vedrørende danske, europæiske og amerikanske forhold er kendte. Med forhold tænkes på de variable der indgår i modellerne i pensum.
Eksamen
.
Makroøkonomi:
Vurdering Skriftlig stedprøve
Karakterskala 7-trins skala
Censur Ingen censur
Eksamensperiode Forårstermin
Hjælpemidler Uden hjælpemidler
Varighed 2 timer
Prøven er en 2 timers skriftlig eksamen uden hjælpemidler, herunder lommeregner. Opgaven må ikke skrives på PC. Prøven bedømmes alene af eksaminator.
Syge- og omprøve afholdes efter samme eksamensbestemmelser som den ordinære prøve, jf. dog § 18 i Studieordningen.
Den studerende er automatisk tilmeldt den ordinære eksamen. Der er ikke automatisk tilmelding til syge/omprøven og rettidig tilmelding er senest 2 uger før eksamen afholdes.

Se e-campus for flere detaljer.
Kursets indhold, forløb og pædagogik

Fagets skal give en indføring i makroøkonomiske teori, suppleret med empirisk belysning af de teoretiske modellers evne til at forklare forløbet af de centrale makrostørrelser: nationalprodukt, renteniveau, arbejdsløshed, løn og priser, inflation, statsgæld, betalingsbalance, valutakurser m.v.

Makroøkonomi omfatter analyser på kort og på langt sigt af samspillet mellem:
$ Vare- og tjenestemarkedet
$ Penge- og valutamarkedet
$ Arbejdsmarkedet

Økonomisk politik:
$ Teoretisk og empirisk belysning af de muligheder, der er for gennem den økonomiske politik, f.eks., finans-, penge- og valutakurspolitikken, at påvirke den økonomiske udvikling i et samfund med en åben økonomi.

Der lægges i nationaløkonomi vægt på, at den studerende tilegner sig:

$ Økonomisk metode og analyseteknik.
$ Modelforståelse og modelanvendelse
$ Overblik over mainstream teorier indenfor den makroøkonomiske disciplin.

Undervisningsformer
Det forventes at de studerendes arbejdsindsats fordeler sig over fagets 225 arbejdstimer på følgende vis (ret til ændringer forbeholdes):
Arbejdsbelastning
Forelæsninger 42 timer
Forberedelse 126 timer
Løbende opgaver og fremlæggelser 22 timer
Eksamensforberedelse 35 timer
Litteratur

Pensum er vejledende. Se lektionsplanen på Learn for yderligere information.

Olivier Blanchard, OB: Macroeconomics
Lars Lund, LL: Note om indeks
Antal sider i alt 343.