English   Danish

2011/2012  BA-HAJ_SELKRE  Selskabs- og kreditret

English Title
Company Law and Finance Law

Kursusinformation

Sprog Dansk
Point 15 ECTS (450 SAT)
Type Obligatorisk
Niveau Bachelor
Varighed Et quarter
Placering Fjerde quarter
Tidspunkt Se skemaet på e-Campus
Studienævn
Studienævnet for HA/cand.merc. i erhvervsøkonomi og erhvervsjura
Kursusansvarlig
  • Selskabsret
    Kim Østergaard - Juridisk Institut
  • Kreditret
    Tanja Jørgensen - Center for Kreditret og Kapitalmarkedsret
Fagområde/Category
  • Erhvervsjura/Business Law
Sidst opdateret den 29 maj 2012
Læringsmål
Selskabsret:
Den studerende skal kunne beskrive de forskellige selskabsformer, der kendes i dansk ret. Den studerende skal kunne forklare ligheder og forskelle mellem de enkelte selskabsformer for så vidt angår de grundlæggende regler for beskyttelse af selskabsdeltagerne og selskabernes kreditorer.
På denne baggrund skal den studerende kunne argumentere for fordelene og ulemperne ved de enkelte selskabsformer for den enkelte erhvervsdrivende.
Derudover skal den studerende kunne redegøre for de grundlæggende principper vedrørende stiftelse, ledelse, afholdelse af generalforsamling og opløsning, der gælder for de enkelte selskabsformer. De studerende skal på grundlag af et konkret eksempel kunne bedømme, om en påtænkt eller gennemført disposition er lovlig i selskabsretlig henseende. Den studerende skal understøtte sin konklusion med henvisning til de relevante retskilder (den retsdogmatiske metode.

Kreditret:
Faget tager sigte på at bibringe de studerende kundskaber i de centrale dele af kreditretten. Dette vil ske ved en gennem¬gang og diskussion af en række regelsæt og baggrunden for disse. Undervisningen er delvist casebaseret, og en dokument- og opgavesamling er derfor et centralt værktøj i indlæringen.
Ud over at give de studerende solide kundskaber inden for kreditretten (og dets sammenhæng med det virkelige liv) vil målet med faget være,
at de studerende kan redegøre for og anvende de regelsæt, der er blevet gennemgået, herunder kunne forklare fagets begreber,
at de studerende kan redegøre for forskelle i de forskellige regelsæt, forskelle i reguleringen og hvad der har ført til disse forskelle, og
at de studerende kan identificere tilfælde, hvor det er tvivlsomt, hvilket regelsæt, der finder anvendelse, herunder argumentere for valg af løsning.
Eksamen
.
Selskabsret og Kreditret:
Vurdering Skriftlig stedprøve
Karakterskala 7-trins skala
Censur Ingen censur
Eksamensperiode Maj/juni
Hjælpemidler Med alle skriftlige og alle elektroniske hjælpemidler
Varighed 4 timer
Prøven er en 4 timers skriftlig eksamen med alle skriftlige og elektroniske hjælpemidler. Prøven bedømmes alene af eksaminatorerne.
Syge- og omprøve afholdes efter samme eksamensbestemmelser som den ordinære prøve, jf. dog § 18 i Studieordningen.
Den studerende er automatisk tilmeldt den ordinære eksamen. Der er ikke automatisk tilmelding til syge/omprøven og rettidig tilmelding er senest 2 uger før eksamen afholdes.

Se e-campus for flere detaljer.
Kursets indhold, forløb og pædagogik

Selskabsret:
Selskabsretten er læren om de juridiske organisationer, der anvendes som ramme for erhvervsmæssig virksomhed. Formålet med faget er at give de studerende et grundlæggende indblik i de selskabsretlige regler og principper samt at give et overblik over de almindeligt anerkendte selskabsformer, der kendes i dansk ret.

Selskabsretlige problemstillinger indgår i større eller mindre omfang i en lang række af de juridiske fag på overbygningsuddannelserne, hvilket eksempelvis gælder skatteret, arbejdsret, strafferet, konkurrenceret, og EU-ret. Dette fag giver de studerende de nødvendige redskaber til at få fuldt udbytte af disse fag.

Kreditret:
Under temaet "virksomhedens finansieringsforhold" behandles de juridiske aspekter i forbindelse med fremskaffelse af kapital til virksomhedens indkøb, produktion og afsætning. Vægten ligger på kreditsikring og nødlidende kreditforhold.
Kreditsikring omfatter de finansieringsformer, som virksomhederne anvender i dag. Uddannelsens fremadrettede sigte med juraen som præventivt styringsmiddel gør det nødvendigt dels at behandle de finansierings­modeller, der anvendes, dels at give et indgåen­de kendskab til de grundlæggende kreditsikringsformer: pant, kaution og ejendomsfor­behold. Undervisningen omfatter således både obligations- og tingsretten.
Nødlidende kreditforhold omhandler individual- og universalforfølgning. Da sigtet med denne del af undervisningen ikke er at uddanne "konkursbobe­handlere", men at uddanne "aktører" i virksom­hederne, lægges der vægt på et generelt kendskab til om­rådet og i særlig grad på muligheden for at rådgive i en virk­somhed med insolvenssymptomer og på de problemer, der kan opstå ved andre virksomheders insolvens.

Undervisningsformer
Det forventes at de studerendes arbejdsindsats fordeler sig over fagets 450 arbejdstimer på følgende vis (ret til ændringer forbeholdes):
Arbejdsbelastning
Forelæsninger, Selskabsret 30 timer
Øvelser, selskabsret 20 timer
Forberedelse 125 timer
Løbende opgaver og fremlæggelser 25 timer
Forelæsninger, Kreditret 36 timer
Øvelser 9 timer
Forberedelse 140 timer
Løbende opgaver og fremlæggelser 15 timer
Eksamensforberedelse 50 timer
Litteratur

Pensum fastsættes nærmere, se lektionsplaenen på Learn.