English   Danish

2011/2012  BA-HAJ_SKAT  Skatteret

English Title
Tax Law

Kursusinformation

Sprog Dansk
Point 7,5 ECTS (225 SAT)
Type Obligatorisk
Niveau Bachelor
Varighed Et quarter
Placering Tredje quarter
Tidspunkt Se skemaet på e-Campus
Studienævn
Studienævnet for HA/cand.merc. i erhvervsøkonomi og erhvervsjura
Kursusansvarlig
  • Jane Bolander - Juridisk Institut
Fagområde/Category
  • Erhvervsjura/Business Law
Sidst opdateret den 29 maj 2012
Læringsmål
Målet er, at de studerende skal:
• tilegne sig et overblik over retsreglerne inden for faget og i et klart og korrekt sprog kunne redegøre herfor,
• forstå det centrale indhold af retskilderne inden for retsområdet og i et klart og korrekt sprog kunne redegøre herfor,
• forstå forholdet mellem retskilderne og i et klart og korrekt sprog kunne redegøre herfor, og
• beherske den juridiske metode og være i stand til at analysere problemstillinger og vise, hvordan konkrete eksempler kan løses korrekt ved anvendelse af de relevante retskilder inden for retsområdet.

I relation til ovenstående forventes de studerende at opnå indsigt i og fortrolighed med følgende hovedemner:
• Skatterettens retskilder
• Den skattepligtige indkomst
• Beskatning af lønindkomst
• Beskatning af kapitalgevinster
• Subjektiv skattepligt
Eksamen
.
Skatteret:
Vurdering Skriftlig stedprøve
Karakterskala 7-trins skala
Censur Ingen censur
Eksamensperiode Maj/juni
Hjælpemidler Med alle skriftlige og alle elektroniske hjælpemidler
Varighed 4 timer
Prøven er en 4 timers skriftlig eksamen med hjælpemidler. Prøven bedømmes alene af eksaminator.
Syge- og omprøve afholdes efter samme eksamensbestemmelser som den ordinære prøve, jf. dog § 18 i Studieordningen.
Den studerende er automatisk tilmeldt den ordinære eksamen. Der er ikke automatisk tilmelding til syge/omprøven og rettidig tilmelding er senest 2 uger før eksamen afholdes.

Se e-campus for flere detaljer.
Kursets indhold, forløb og pædagogik

Faget sigter på at give en indføring i de grundlæggende skatteretlige regler med henblik på at sætte den studerende i stand til at identificere og selvstændigt at løse væsentlige problemstillinger inden for skatteretten.

Undervisningsformer
Det forventes at de studerendes arbejdsindsats fordeler sig over fagets 225 arbejdstimer på følgende vis:
Arbejdsbelastning
Forelæsninger 20 timer
Workshops 8 timer
Løbende opgaver og fremlæggelser 20 timer
Forberedelse 147 timer
Eksamensforberedelse 30 timer
Litteratur

Pensum er vejledende. Se lektionsplanen på Learn for yderligere information.

Jan Pedersen, Kurt Siggaard, Niels Winther-Sørensen og Jakob Bundgaard: Skatteretten 1, 5. udg., 2009