English   Danish

2011/2012  BA-HAK_BACH  Bachelorprojekt

English Title
Bachelorprojekt

Kursusinformation

Sprog Dansk
Point 20 ECTS (600 SAT)
Type Obligatorisk
Niveau Bachelor
Varighed Et semester
Placering Forår
Tidspunkt Se skemaet på e-Campus
Studienævn
Studienævnet for HA/cand.merc. i erhvervsøkonomi og virksomhedskommunikation
Kursusansvarlig
 • Anne Vestergaard Jørgensen - Institut for Interkulturel Kommunikation og Ledelse
Fagområde/Category
 • Kommunikation/Communication
 • Ledelse/Management
 • Organisation/Organization
 • Regnskabsvæsen og økonomistyring/Financial and management accounting
 • Virksomhedsstrategi/Corporate and Business Strategy
 • Økonomi, makroøkonomi og erhvervsøkonomi/Economics, macro economics and managerial economics
Sidst opdateret den 29 maj 2012
Læringsmål
Den studerende skal være i stand til at:
 • Udforme og afgrænse en konkret problemformulering inden for temarammen ’strategi, organisation og kommunikation’ med henblik på analyse af en organisation som den studerende selv har valgt
 • Beskrive, analysere og diskutere den udformede problemstilling med afsæt i de samfundsdiagnostiske, kommunikationsteoretiske og erhvervsøkonomiske fagområder, som den studerende har været igennem på bachelorstudiet.
 • Redegøre for og begrunde de konkrete teorivalg, samt anvende dem i konkrete, empiriske analyser.
 • Diskutere teoriernes forskelle og ligheder, samt vurdere mulighederne for og begrænsningerne i at integrere dem.
 • Udvælge og analysere samt vurdere pålideligheden af empiri samt begrunde relevansen heraf i forhold til projektets problemstilling og den specificerede organisation.
 • Beskrive og diskutere projektets videnskabsteoretiske og metodiske udgangspunkt, herunder vurdere de implikationer det valgte udgangspunkt har for projektets analyser og resultater.
 • Strukturere fremstillingen og stoffet i en sprogligt klart og indholdsmæssigt veldisponeret form.
Eksamen
Bachelorprojekt
Bachelorprojekt:
Vurdering Mundtlig stedprøve
Karakterskala 7-trins skala
Censur Censor
Eksamensperiode Sommertermin
Hjælpemidler Uden forberedelse
Varighed 40 minutter

Eksamination
Eksamen har form af et projekt, der udarbejdes individuelt eller i grupper på 2-5 personer. Projektet danner udgangspunkt for en efterfølgende individuel mundtlig eksamen på 40 min., hvoraf 30 min. afsættes til eksamination og 10 min. afsættes til votering og feedback.
Én stud. skriver max 40 ns., 2 stud. skriver max 50 ns, 3-5 stud. skriver max 60 ns.
Projektet ledsages af en sammenfatning på 1-4 ns. Udarbejdes projektet på dansk, ledsages det af en sammenfatning (summary)på engelsk; skrives projektet på et fremmedsprog, ledsages det af en sammenfatningen på dansk. I bedømmelsen af projektet indgår også den fremmedsproglige kvalitet af det engelske summary, når projektet skrives på dansk og den fremmedsproglige kvalitet af selve projektet, når det skrives på engelsk, jf. dog § 34, stk. 2. Projektet skal ligeledes ledsages af en ledelsesrapport på 1-4 ns. Rapporten indgår i bedømmelsen.
Ved bedømmelsen af prøven indgår den studerendes stave- og formuleringsevne i bedømmelsesgrundlaget. Bedømmelsen er udtryk for en helhedsvurdering af det faglige indhold samt stave- og formuleringsevnen. Der gives karakter på baggrund af en samlet bedømmelse af den skriftlige og den mundtlige præstation.
Omprøve: Hvis den studerende ikke består den ordinære prøve kan han/hun gå til en mundtlig omprøve med udgangspunkt i det allerede udarbejdede projekt samt et tillæg af 5 normalsider. Som grundlag herfor afgiver bedømmerne senest ugedagen efter den mundtlige eksamination en skriftlig kritik af den pågældende studerendes eksamenspræstation med tilhørende angivelse af kravene til det supplerende materiale.
Sygeprøve: Studerende, der pga. sygdom er forhindrede i at deltage i den ordinære mundtlige prøve, kan gå til en mundtlig sygeprøve. Studerende, der pga. sygdom er forhindrede i at deltage i projektudarbejdelsen, skal aflevere et nyt projekt og derefter til en mundtlig prøve med udgangspunkt i det afleverede projekt.Den ordinære eksamen finder sted i maj/juni, og syge/omprøven i august.
Kursets indhold, forløb og pædagogik

Undervisningsformer
Kursusaktivitet: Bachelorprojekt

Studenterarbejdstimer
Deltagelse i forelæsninger:3 timer
Eksamensforberedelse:597 timer
Total 20 ECTS / 600 SAT