English   Danish

2011/2012  BA-HAMAKRO  Makroøkonomi

English Title
Intermediate Macroeconomics

Kursusinformation

Sprog Dansk
Point 7,5 ECTS (225 SAT)
Type Obligatorisk
Niveau Bachelor
Varighed Et semester
Placering Forår
Tidspunkt Se skemaet på e-Campus
Studienævn
Studienævnet for HA i erhvervsøkonomi
Kursusansvarlig
 • Svend Erik Hougaard Jensen - Økonomisk Institut
Sekretær Christel Sølvsten, chs.eco@cbs.dk
Fagområde/Category
 • Økonomi, makroøkonomi og erhvervsøkonomi/Economics, macro economics and managerial economics
Sidst opdateret den 29 maj 2012
Læringsmål
Efter at have fulgt dette kursus skal den studerende være i stand til at
 • Udvise forståelse for og anvende økonomisk metode og analyseteknik
 • Give et overblik over "mainstream" teorier inden for den økonomiske disciplin
 • Vurdere hvorvidt en angivet løsning til en økonoisk problemstilling er plausibel
 • Beskrive og rationalisere de væsentligste forudsætninger for makroøkonomiske modeller
 • • Udvise modelforståelse og modelanvendelse med det formål at kunne opstille og anvende en relevant makroøkonomisk model til at analysere en given makroøkonomisk problemstilling.
Eksamen
Makroøkonomi
Prøven i faget består af to delprøver:
Midtvejsprøve:
Vægtning 60%
Vurdering Skriftlig stedprøve
Karakterskala 7-trins skala
Censur Ingen censur
Eksamensperiode Forårstermin
Hjælpemidler Se detaljerede bestemmelser nedenfor
Varighed 4 timer
Uden hjælpemidler, bortset fra godkendte lommeregnere (se studiets hjemmeside på E-Campus).
Syge/omprøve: afholdes efter de samme eksamensfordringer og -bestemmelser som den ordinære prøve jf. dog § 18 i studieordningen. Eksamensformen vil fremgå af eksamensopslaget på e-campus.
Afsluttende prøve:
Vægtning 40%
Vurdering Skriftlig hjemmeopgave
Karakterskala 7-trins skala
Censur Ingen censur
Eksamensperiode Sommertermin
Hjælpemidler Med alle skriftlige og alle elektroniske hjælpemidler
Varighed Se detaljerede bestemmelser nedenfor
5 døgns tag-hjem projekteksamen med individuel besvarelse. Eksamen er tværfaglig mellem fagene Makroøkonomi og Statistik. Besvarelsen af eksamensopgaven må være på maks. 8 normalsider, ekskl. tabeller og figurer. Prøven bedømmes med en karakter for det statistiske indhold og en karakter for det makroøkonomiske indhold.
Syge/omprøve: afholdes efter samme eksamensfordringer og -bestemmelser som den ordinære prøve.
Forudsætninger for indstilling til eksamen
Ingen. Det er dog en fordel at have bestået eksamen i mikroøkonomi.
Kursets indhold, forløb og pædagogik

Fagets formål er at give de studerende (i) forståelse af økonomiens bevægelser over konjunkturcyklen, (ii) forståelse af økonomisk stabiliseringspolitik (monetær og fiskal), og (iii) en introduktion til økonomisk vækst. Dette søges opnået ved at give en alsidig og grundig præsentation af den basale makroøkonomiske teori.

Undervisningen omhandler desuden tendenser i den internationale økonomiske udvikling og aspekter af dansk økonomisk politik med særlig hensyntagen til de stærke bindinger, der i dag naturligt følger af den danske økonomis tætte integration i den europæiske økonomi. Herudover suppleres undervisningen med empirisk belysning af de teoretiske modellers evne til at forklare forløbet af de centrale makrostørrelser: nationalprodukt, renteniveau, arbejdsløshed, løn og priser, inflation, betalingsbalance, valutakurser m.v.

Følgende temaer adresseres i kurset.

 • Efterspørgsel efter vare- og tjenester
 • Pengeefterspørgsel
 • Arbejdsmarkedet
 • Inflation og arbejdsløshed
 • Finans- og pengepolitik
 • Den åbne økonomi
 • Økonomisk vækst
Undervisningsformer
Der anvendes storholdsforelæsninger samt øvelsestimer
Litteratur
 • Blanchard, Olivier “Macroeconomics”, Pearson International Edition, seneste udgave