English   Danish

2011/2012  BA-HAOEKO  Økonomistyring

English Title
Management Accounting

Kursusinformation

Sprog Dansk
Point 7,5 ECTS (225 SAT)
Type Obligatorisk
Niveau Bachelor
Varighed Et semester
Placering Efterår
Tidspunkt Se skemaet på e-Campus
Studienævn
Studienævnet for HA i erhvervsøkonomi
Kursusansvarlig
 • Jytte Grambo Larsen - Institut for Regnskab og Revision
Sekretær Pia Clasen, pc.acc@cbs.dk
Fagområde/Category
 • Regnskabsvæsen og økonomistyring/Financial and management accounting
Sidst opdateret den 29 maj 2012
Læringsmål
Den studerende skal ved eksamen kunne:
 • Foretage løbende bogføring og regnskabsafslutning vha. det dobbelte bogholderis princip.
 • Forklare formål med og indholdet i resultatopgørelse, likviditetsbeskrivelse og balance
 • Forklare de begreber der anvendes, når metoder og modeller i økonomistyringen vurderes
 • Anvende lønsomhedsmodellen til at undersøge en virksomheds økonomiske struktur, forklare resultatet med egne ord samt foreslå supplerende analyser
 • Forklare hvorledes budgettering kan anvendes som led i økonomistyringen og gennemføre en sådan anvendelse på simple cases
 • Anvende og diskutere metoder til registrering og styring af virksomhedens aktivitet
 • Anvende og diskutere metoder til registrering og styring af virksomhedens kapacitet
 • Anvende finansielle og ikke finansielle præstationsmål i vurdering af virksomhedens situation
Eksamen
Økonomistyring
Prøven i faget består af to delprøver:
Midtvejsprøve:
Vægtning 30%
Vurdering Skriftlig stedprøve
Karakterskala 7-trins skala
Censur Ingen censur
Eksamensperiode Oktober
Hjælpemidler Med alle skriftlige og alle elektroniske hjælpemidler
Varighed 3 timer
Syge/omprøve: afholdes efter de samme eksamensfordringer og -bestemmelser som den ordinære prøve jf. dog § 18 i studieordningen. Eksamensformen vil fremgå af eksamensopslaget på e-campus.
Afsluttende prøve:
Vægtning 70%
Vurdering Skriftlig stedprøve
Karakterskala 7-trins skala
Censur Censor
Eksamensperiode December/januar
Hjælpemidler Med alle skriftlige og alle elektroniske hjælpemidler
Varighed 4 timer
Syge/omprøve: afholdes efter de samme eksamensfordringer og -bestemmelser som den ordinære prøve jf. dog § 18 i studieordningen. Eksamensformen vil fremgå af eksamensopslaget på e-campus.
Kursets indhold, forløb og pædagogik

Formål

I den moderne virksomhed spiller økonomistyring en helt central rolle i dens bestræbelser på at arbejde effektivt og skabe værdi. Fra nyhedsmedierne informeres vi til stadighed om virksomheder i økonomisk vækst, frasalg af forretningsområder, betalingsstandsninger, opkøb, fusioner, investeringer i nye produktionsanlæg, IT-implementering, centralisering af driften og meget mere. Alt sammen resultater af virksomhedsstyring og herunder ikke mindst den økonomiske styring.

Faget Økonomistyring beskæftiger sig med mange af de grundlæggende teorier og metoder til styring af virksomhedens økonomi. Faget er bygget op over to moduler, som igen er inddelt i en række temaer, der berører forskellige sider af virksomhedens økonomiske styring. De to moduler er henholdsvis modul 1; Regnskabslære, og modul 2; Økonomistyring.

Modul 1 behandler på 5-6 uger de grundlæggende og principielle regler og metoder i det dobbelte bogholderi, og giver herigennem en grundig tilgang til forståelse af sammenhængen mellem virksomhedens resultatopgørelse, balance og likviditet. Baseret på denne forståelse arbejdes der i modul 2 med modeller og metoder til økonomisk styring op opfølgning på virksomhedens indtægter og omkostninger. Dette til brug for bl.a. lønsomhedsanalyser på produkter og kunder samt til omkostnings- og effektivitetskontrol af afdelinger, processer og personer i virksomheden. Men samtidig danner det grundlaget for at understøtte forskellige strategiske, taktiske og operative beslutninger i virksomheden. Kurset lægger i denne sammenhæng særlig vægt på en grundig behandling af metoder til budgettering af aktivitet og kapacitet.

Indhold

Faget indeholder bl.a. følgende temaer:

 • Grundlæggende regnskabslære
 • Virksomhedens økonomiske struktur som grundlag for udarbejdelse af lønsomheds- og inspirationsanalyser
 • Styring og budgettering af virksomhedens aktivitet
 • Økonomisk styring af virksomhedens kapacitet og kapacitetsomkostninger
 • Tilrettelæggelse af virksomhedens budgettering
 • Virksomhedens budgetkontrol
Undervisningsformer
Der anvendes primært dialog baseret holdundervisning, hvor holdet dels diskuterer udvalgte dele af teorien dels diskuterer løsningen af opgaver og cases. Desuden anvendes enkelte forelæsninger med efterfølgende diskussion af større cases på holdene.
Litteratur
 • Michael Andersen, Carsten Rohde Introduktion til virksomhedens bogføring og regnskab. Samfundslitteratur, 2010, 3. udgave
 • Michael Andersen, Carsten Rohde: Opgavesamling til ”Introduktion til virksomhedens bogføring og regnskab” Samfundslitteratur, 2010, 4. udgave
 • Michael Andersen, Carsten Rohde og Zakken Worre: Løsninger og løsningsbilag til opgavesamling til ”Introduktion til virksomhedens bogføring og regnskab” Samfundslitteratur, 2010, 6. udgave
 • Michael Andersen, Carsten Rohde: Virksomhedens økonomistyring, Jurist- og Økonomforbundets Forlag, 2007, lægges på Learn
 • Horngren, Charles T., George Foster, Srikant M. Datar
  And Chris Ittner: “An Introduction to Cost Terms and Purposes”. Chapter 2 in “Cost Accounting: A Managerial Emphasis” 13/E, Prentice Hall 2009, pp. 52-70
 • Øvelser til "VØS" bogen er under udarbejdelse