English   Danish

2011/2012  BA-HAORG  Organisationsanalyse

English Title
Organizational Analysis

Kursusinformation

Sprog Dansk
Point 15 ECTS (450 SAT)
Type Obligatorisk
Niveau Bachelor
Varighed To semestre
Placering Efterår , Forår
Tidspunkt Se skemaet på e-Campus
Studienævn
Studienævnet for HA i erhvervsøkonomi
Kursusansvarlig
  • Christian Frankel - Institut for Organisation
Sekretær Birte Pedersen. bp.ioa@cbs.dk
Fagområde/Category
  • Kommunikation/Communication
  • Markedsføring/Marketing
Sidst opdateret den 29 maj 2012
Læringsmål
Når faget er gennemført, skal den studerende have kvalifikationer til at kunne analysere hvordan ledere, medarbejdere og omgivelser oplever, fortolker og samvirker i en eller flere konkrete organisationer. Den studerende bliver vurderet efter følgende fem succeskriterier:
  • Problemstilling: Den studerende skal selvstændigt kunne identificere og definere en problemstilling som er virksomhedsspecifik.
  • Metode: Den studerende skal kunne vælge blandt de metoder, i hvilke der undervises i faget, bruge metoden til at indsamle data og skal også kunne begrunde sit valg af metode.
  • Teori: Den studerende skal demonstrere overblik over de organisationsteorier, i hvilke der undervises i faget. Overblik vil sige at teoriernes indhold og anvendelighed skal kunne sammenlignes.
  • Analyse: Den studerende skal kunne anvende teori og metode til at analysere de data, som er indsamlet i projektarbejdet, for dermed at komme frem til en konklusion på den problemstilling som den studerende arbejder med.
  • Sprog: Den studerende skal kunne fremstille det skriftlige arbejde i et klart og korrekt sprog.
Eksamen
Organisationsanalyse
Prøven i faget består af to delprøver:
Midtvejsprøve:
Vægtning 30%
Vurdering Skriftlig hjemmeopgave
Karakterskala 7-trins skala
Censur Eksaminator
Eksamensperiode December/januar
Hjælpemidler Med alle skriftlige og alle elektroniske hjælpemidler
Varighed 48 timer
2 døgns hjemmeopgave, gruppe bestående af 3-5 studerende, max. 5 sider per studerende, opgaven skal individualiseres, jf. § 6 stk. 3 i studieordningen.
Syge/omprøve: afholdes efter samme eksamensfordringer og -bestemmelser som den ordinære prøve.
Afsluttende prøve:
Vægtning 70%
Vurdering Mundtlig med skriftligt forlæg
Karakterskala 7-trins skala
Censur Censor
Eksamensperiode Maj/juni
Hjælpemidler Se detaljerede bestemmelser nedenfor
Varighed Se detaljerede bestemmelser nedenfor
Gruppeprojekt med individuel mundtlig stedprøve, 20 min. uden forberedelse. Bedømmelsen baseres på en helhedsvurdering af den skriftlige del og den mundtlige præstation. Stave- og formuleringsevne indgår i bedømmelsesgrundlaget. Grupperne består af 3-5 studerende. Gruppeprojektet må have et sidetal på max. 40 sider, ved én studerende max. 10 sider.
Syge/omprøve: 20 min. individuel mundtlig eksamen, der tager udgangspunkt i et miniprojekt på max. 10 sider. Projektemnet vælges fra pensum, der skal ikke indgås samarbejde med virksomhed. Der gives ingen vejledning til projektet.
Kursets indhold, forløb og pædagogik

Faget introducerer til en række teorier om organisationer og til en række metoder som kan benyttes når man analyserer organisationer. Tilsammen sætter teorierne og metoderne de studerende i stand til at analysere hvordan organisationer fungerer. På faget arbejder vi først og fremmest på øvelseshold og i grupper, men der er også nogle forelæsninger for hele holdet undervejs.

På første semester fokuserer vi særligt på organisationsteorier, og benytter dem til at analysere udvalgte cases. Første semester afsluttes med en casebaseret eksamen. På andet semester kommer metoder mere i fokus, og de studerende gennemfører i grupper en analyse af en eller flere organisationer og afrapporterer deres analyse i et skriftligt projekt. Det er et arbejde som kræver en høj grad af selvstændigt initiativ, for grupperne skal selv vælge en organisation og skabe kontakt til den, ligesom grupperne selv skal skaffe data om deres caseorganisation og formulere den problemstilling de vil analysere. Andet semester afsluttes med en individuel mundtlig eksamen på baggrund af gruppeprojektet.

Undervisningsformer
Der anvendes øvelser, gruppearbejde, fremlæggelse for holdet samt forelæsninger.
Litteratur
  • Frankel og Schmidt (red.): Organisatinsanalyse (Samfundslitteratur 2012)
  • Kompendium (vil kunne købes i SL Books)