English   Danish

2011/2012  BA-HASTAT  Statistik

English Title
Statistics

Kursusinformation

Sprog Dansk
Point 15 ECTS (450 SAT)
Type Obligatorisk
Niveau Bachelor
Varighed To semestre
Placering Efterår , Forår
Tidspunkt Se skemaet på e-Campus
Studienævn
Studienævnet for HA i erhvervsøkonomi
Kursusansvarlig
 • Dorte Kronborg - Institut for Finansiering
Sekretær Marianne Andersen, ma.fi@cbs.dk
Fagområde/Category
 • Statistik og matematik/Statistics and mathematics
Sidst opdateret den 29 maj 2012
Læringsmål
Den studerende skal ved afslutningen af faget kunne:
 • Analysere en problemstilling ved at identificere den givne information og indsamle data, der besvarer veldefinerede statistiske spørgsmål
 • Anvende grafiske og numeriske metoder for at undersøge og summere data af en enkelt kategorisk eller kvantitativ variabel
 • Beskrive simpel sandsynlighedsregning og hvordan sandsynlighedsregning hjælper til at forstå den usikkerhed, der eksisterer i virkeligheden og hvordan sandsynlighedsfordelingerne relateres til inferensmetoderne
 • Identificere og retfærdiggøre rimelige deskriptive- og inferensmetoder til undersøgelse og analyse af data samt drage konklusioner
 • Analysere sammenhængen mellem variable; kategoriske, diskrete og kontinuerte ved anvendelse af kontingenstabeller, korrelation, regression, variansanalyse og tidsrækkeanalyse
 • Kommunikere konklusioner af den statistiske analyse klart og effektivt, dvs. identificere forbindelsen mellem de statistiske modeller og den virkelige verden
Eksamen
Statstik
Prøven i faget består af to delprøver:
Midtvejsprøve:
Vægtning 60%
Vurdering Skriftlig stedprøve
Karakterskala 7-trins skala
Censur Ingen censur
Eksamensperiode December/januar
Hjælpemidler Med alle skriftlige og alle elektroniske hjælpemidler
Varighed 4 timer
Dele af prøven baseres på en forudgående data analyse (48 timers tag-hjem). Ved afslutningen af 4-timers prøven afleveres både resultaterne fra data analysen samt de øvrige besvarelser af opgaverne i 4-timers prøven.
Syge/omprøve: afholdes efter de samme eksamensfordringer og -bestemmelser som den ordinære prøve jf. dog § 18 i studieordningen. Eksamensformen vil fremgå af eksamensopslaget på e-campus.
Afsluttende prøve:
Vægtning 40%
Vurdering Skriftlig hjemmeopgave
Karakterskala 7-trins skala
Censur Ingen censur
Eksamensperiode Maj/juni
Hjælpemidler Med alle skriftlige og alle elektroniske hjælpemidler
Varighed Se detaljerede bestemmelser nedenfor
5 døgns tag-hjem projekteksamen med individuel besvarelse. Eksamen er tværfaglig mellem fagene Makroøkonomi og Statistik. Besvarelsen af eksamensopgaven må være på maks. 8 normalsider, ekskl. tabeller og figurer. Prøven bedømmes med en karakter for det statistiske indhold og en karakter for det makroøkonomiske indhold.
Syge/omprøve: afholdes efter samme eksamensfordringer og -bestemmelser som den ordinære prøve.
Kursets indhold, forløb og pædagogik

At give den studerende en alsidig og grundlægende introduktion til analytiske metoder indenfor deskriptiv dataanalyse, traditionelle statistiske modeller, forecasting og deres anvendelse i den private og offentlige virksomhed. Det analytiske og metodemæssige indhold i faget er:

1. Semester

 • Deskriptiv statistik, numerisk og grafisk.
 • Introducerende sandsynlighedsregning og gennemgang af de mest vigtige sandsynlighedsfordelinger.
 • Statistisk inferens, konfidensintervaller og test af hypoteser.
 • Analyse af kategoriske variable ved brug af kontingenstabeller.
 • Regressionsanalyse: simpel, multipel og kovarians.
 • En-sidet og to-sidet variansanalyse.

2. Semester

 • Logistisk regression.
 • Tidsrækker og anvendt forecasting.
Undervisningsformer
Undervisningen foregår ved storholdsforelæsninger kombineret med øvelsestimer på enkelthold. På andet semester er der to casedage hvor det forventes at de studerende fremlægger casene.
Litteratur

1. semester:
Newbold P., Carlson W. L., Thorne B. (2010):”Statistics for Business and Economics”, Pearson.

Software Package: SAS/JMP

2. semester:
Makridakis S. G., Wheelwright S. C., Hyndman R. J.,(1998):”Forecasting: Methods and Applications”, Wiley.
Software Package: SAS Institute – JMP