English   Danish

2011/2012  BA-HASTRA  Strategi

English Title
Strategy

Kursusinformation

Sprog Dansk
Point 7,5 ECTS (225 SAT)
Type Obligatorisk
Niveau Bachelor
Varighed Et semester
Placering Forår
Tidspunkt Se skemaet på e-Campus
Studienævn
Studienævnet for HA i erhvervsøkonomi
Kursusansvarlig
  • Lise Justesen - Institut for Organisation
Anette Eggert Hansen, aeh.ioa@cbs.dk
Fagområde/Category
  • Virksomhedsstrategi/Corporate and Business Strategy
Sidst opdateret den 29 maj 2012
Læringsmål
Den studerende skal ved afslutningen af faget kunne:
  • redegøre for teorier og modeller til analyse af strategi og strategisk adfærd i og omkring virksomheder
  • identificere og udvikle relevante problemstillinger, der relaterer til strategi
  • analysere konkrete problemstillinger inden for strategi gennem anvendelse fagets begreber, teorier, metoder og modeller
  • forholde sig kritisk og reflekterende til de forskellige teoriers muligheder og begrænsninger
Forudsætninger
To obligatoriske gruppehjemmeopgaver skal være bedømt godkendt for at den studerende kan indstille sig til eksamenen. Opgaverne må have et sideantal på max. 2 sider per person. Opgaverne skal udarbejdes, således at individuel bedømmelse er mulig.
Eksamen
Strategi
Strategi:
Vurdering Mundtlig med skriftligt forlæg
Karakterskala 7-trins skala
Censur Censor
Eksamensperiode Maj/juni
Hjælpemidler Se detaljerede bestemmelser nedenfor
Varighed Se detaljerede bestemmelser nedenfor
Mundtlig stedprøve, 20 min på baggrund af gruppeprojekt. Gruppeprojekt udarbejdes i grupper af 3-5 personer, max. 10 sider per gruppe, ved én studerende også max. 10 sider. Bedømmelsen baseres på en helhedsvurdering af det skriftlige arbejde og den mundtlige præstation. Syge/omprøve: 6 timers skriftlig i hele pensum med ekstern censur. Hjælpemidler i form af pensumlitteratur, caseøvelser og besvarelser, samt egne noter fra undervisningen kan medbringes.
Kursets indhold, forløb og pædagogik

I faget er der fokus på virksomhedens strategi som noget, der skabes i et dynamisk samspil mellem virksomheden og dens omgivelser. De studerende bliver introduceret for en række teoretiske perspektiver og analyseredskaber, der gør det muligt at beskrive og analyser forskellige aspekter af strategiprocesser og den kontekst, hvori strategiske refleksioner og handlinger foregår.

Formålet med faget er at gøre de studerende i stand til at analysere virksomhedens strategi i en kompleks og dynamisk omverden. Faget skal skabe en forståelse for, at virksomhedens strategiske refleksioner og handlinger skal analyseres og forstås i dens konkrete kontekst, før strategiske handlinger kan vurderes og tilrettelægges.

Undervisningen er bygget op omkring en række forskellige teoretiske perspektiver på strategi. Faget illustrerer sammenhænge mellem perspektiv, analyse og identifikation af problemstillinger og handlemuligheder: bestemte perspektiver gør det muligt at få øje på bestemte forhold, men indebærer også bestemte forståelser af strategi.

Ambitionen er, at perspektiverne hele tiden skal relateres til konkrete empiriske analyser. Det betyder, at der især er fokus på hvordan perspektiverne kan blive analytiske redskaber, der kan skabe indsigt i virksomheders strategiske refleksioner og handlinger. Det er ideen, at de studerende gennem detteanalysearbejde lærer en række teorier, der kan bruges til at analysere virksomheders strategi i relation til virksomhedens konkrete kontekst.

Undervisningen foregår primært på øvelseshold og som gruppearbejde.Faget er bygget op således, at de forskellige teoretiske perspektiver introduceres, diskuteres og anvendes på empiriske eksempler i holdundervisningen. Der vil blive brugt 2-3 undervisningsgange på hvert perspektiv. Parallelt med diskussionen af de forskellige perspektiver vil der være caseøvelser, herunder de to obligatoriske caseafleveringer. Undervejs vil der være en eller to temadage. Den sidste del af undervisningsforløbet fokuserer på udarbejdelsen af et miniprojekt baseret på udleveret empirisk materiale. Dette arbejde foregår som gruppearbejde.

Undervisningsformer
Øvelseshold, tværgående temadage, gruppearbejde
Litteratur
  • Clegg, S., Carter. C., Kornberger, M. and Schweitzer, J. (2011). Strategy. Theory and Practice. Sage
  • Justesen L. og Waldorff, S.B. (red) (2012). Strategier i praksis: En casesamling. Frederiksberg: Samfundslitteratur.
  • Kompendium (kan købes hos SL Books på Solbjerg Plads)