English   Danish

2011/2012  BA-HA_E133  Markedsføring på forbrugermarkeder

English Title
Markedsføring på forbrugermarkeder

Kursusinformation

Sprog Dansk
Point 7,5 ECTS (225 SAT)
Type Valgfrit
Niveau Bachelor
Varighed Et quarter
Placering Efterår , Andet quarter
Mandag, kl. 11:40 - 14:25 Uge 43-50
Tidspunkt Se skemaet på e-Campus
Maks. antal deltagere 50
Studienævn
Studienævnet for HA i erhvervsøkonomi
Kursusansvarlig
  • Flemming Cumberland - Institut for Afsætningsøkonomi
Sekretær: Jeannett Zola Andersen, SP D3.40, jza.marktg@cbs.dk
Fagområde/Category
  • Erhvervspsykologi/Business psychology
  • Kommunikation/Communication
  • Markedsføring/Marketing
  • Virksomhedsstrategi/Corporate and Business Strategy
Sidst opdateret den 29 maj 2012
Læringsmål
Der opnås personlige kompetencer ved bl.a. at arbejde med fagområdet ud fra realistiske cases og
konditioner, hvor der skal afgives argumenterede rekommendationer i konkrete
forbrugermæssige sammenhænge omkring beslutninger i salgs- og marketingindsatsen.

Karakteren 12 gives for den præstation, der demonstrerer udtømmende opfyldelse af kursets læringsmål, således som det fremgår af fagbeskrivelsen med ingen eller få væsentlige mangler. For at opnå karakteren 12 skal den studerende demonstrere:
  • Et særdeles godt overblik over – og en overbevisende opfyldelse af fagets/fagelementets mål og centrale elementer og sammenhænge
  • En særdeles god evne til at kunne identificere, forstå, analysere og selvstændigt vurdere købsadfærd og købsbeslutninger på forbrugermarkeder ud fra fagets begrebsapparat, indfaldsvinkler og øvrige rammer
  • En særdeles god anvendelsesorienteret forståelse af såvel helheder som centrale delområder indenfor forbrugeradfærds- området
  • På fremragende vis være i stand til at kombinere teorier, modeller og metoder med henblik på at kunne foretage en målrettet marketingindsats i forhold til både markedet generelt og til forskellige markedssegmenter.
  • Udvise en særdeles god evne til at træffe og begrunde fagligt relaterede beslutninger, herunder tillige kunne belyse de marketing- relaterede implikationer på forbruger-
Forudsætninger
Den studerende forventes at have forståelse for og en vis viden indenfor andre fagdiscipliner som afsætningsøkonomi, virksomhedsstrategi, kommunikation og erhvervspsykologi
Eksamen
4 hour written
4 hour written:
Vurdering Skriftlig stedprøve
Karakterskala 7-trins skala
Censur Ingen censur
Eksamensperiode Vintertermin
Hjælpemidler Med alle skriftlige og alle elektroniske hjælpemidler
Varighed 4 timer

Eksamination
The exam is a 4 hour written, open book exam. The exam is PC-based with no internet access. It is also possible to write in hand.
Kursets indhold, forløb og pædagogik

Det er fagets formål at sætte den studerende i stand til at analysere forbrugeradfærd for forskellige genstandsfelter med henblik på at kunne udforme målrettede marketingaktiviteter, herunder valg af distrubutionskanaler.

Indføringen i og analyser af forbrugeradfærd sker med særligt henblik på, at virksomheder kan tilrettelægge og implementere marketingaktiviteter, som reflekterer forbrugernes værdier, behov, ønsker, interesser og holdninger.

For at kunne nå og påvirke forbrugerne må virksomhederne søge at forstå de ofte komplicerede mekanismer og processer, der ligger til grund for forbrugerens eller forskellige gruppers adfærd – og koble og anvende denne indsigt til beslutninger i salgs- og marketingindsatsen.

Blandt de problemområder, der indgår, kan nævnes:

- Forbrugernes beslutningstagning i forbindelse med

varekøb, herunder valg mellem forskellige

alternativer

- Forbrugernes indlæringsprocesser

- Informationsmodtagelse og –bearbejdning

- Værdier, livsstil, segmenteringsværktøjer

- Forbrugernes butiksvalgsadfærd, in-store, on-line

versus off-line adfærd

- Informationsindsamling/bearbejdning af empiriske

data og resultater vedr. udvalgte forbrugeres/

målgruppers holdninger, beslutningstagning og

adfærd

- Hvordan integrere forbrugeradfærdsanalyser i en

markedsføringsplan?

Undervisningsformer
Undervisningsformen er intensiv og dialogorienteret og er her en kombination af kortere oversigtsforelæsninger og dialog samt gruppebaseret casearbejde, hvor der arbejdes med aktuelle/konkrete forbrugerproblemstillinger i relation til fagets indhold og læringsmål.
Det forventes, at de studerende løbende følger og selvstændigt kan analysere, evaluere og perspektivere større danske B2C-kampagner
Aktiv deltagelse og inddragelse af de studerende er således en vigtig pædagogisk dimension.
Litteratur

Solomon, M., G. Bamossy, S. Askegaard & M.K. Hoog: Consumer Behaviour. An European Perspective.

Prentice Hall Europe. Nyeste udgave.

Jones, John Philip:”Advertising: Strong Force or Weak Force? Two Views An Ocean Apart”. I

Bogen Advertising & Markets. NTC Publications, 1996 (uploades).

Kotler, Philip, Kevin L. Keller, Mairead Brady, Malcolm Goodman & Torben Hansen: Marketing Management. First European Edition, Pearson/

Prentice Hall, 2009. Heri chap. 1, 2, 4, 5, 7, 10.

Hertil kommer nogle udvalgte forskningsartikler,

praktiske cases m.v. (meddeles senere).