English   Danish

2011/2012  BA-HA_E22  Entrepreneurship – virksomhedsetablering/start af nye forretningsområder

English Title
Entrepreneurship – virksomhedsetablering/start af nye forretningsområder

Kursusinformation

Sprog Dansk
Point 7,5 ECTS (225 SAT)
Type Valgfrit
Niveau Bachelor
Varighed Et semester
Placering Forår
Tidspunkt Se skemaet på e-Campus
Maks. antal deltagere 200
Studienævn
Studienævnet for HA i erhvervsøkonomi
Kursusansvarlig
  • Leif Bloch Rasmussen - Center for Applied Information and Communication Technology
Secretary Karina Ravn Nielsen/ Lucie Alexanian - electives.lpf@cbs.dk
Fagområde/Category
  • Innovation og entreprenørskab/Innovation and entrepreneurship
  • Ledelse/Management
  • Ledelse af Information og Videnledelse/Management of Information and Knowledge Management
  • Virksomhedsstrategi/Corporate and Business Strategy
Sidst opdateret den 29 maj 2012
Læringsmål
Faget lægger vægt på at træne deltagerne i at overføre og anvende de teorier/tekniske færdigheder de har opnået på studiet indtil nu. I faget kobles teori og praksis i forbindelse med at transformere idéer til forretningsplan, som en hybrid model imellem forretningsplanens krav fra "virkeligheden" og det teoretiske grundlag der forudsættes på nuværende stadie i studiet.
• Danne realistiske problemstillinger
• Analysere samme ud fra realiserings kriterier
• Tilpasse teori og praksis til den konkrete opgave
• Fremlægge og diskutere en forretningsplan
• Se forretningsidéen i et samlet perspektiv
• Perspektivering af innovations teori
Der vil blive indøvet praktiske metoder i forbindelse med dannelse af forretningsidé/-plan.
Der lægges op til en selvstændig problemorienteret lærings proces, der er en forudsætning for den, der senere ønsker at deltage i ledelse af innovative processer.
Forudsætninger
Dette kursus udbydes som det sidste inden bachelor eksamen. Faget sætter den faglighed der er dannet på HA studiet i perspektiv af den viden, den der arbejder i fagområdet, må indse ikke er til stede, men som skal inddrages f.eks. i en forretningsidé/-plan. Faget kan følges af alle studerende på sjette semester.
Eksamen
4 timers eksamen
4 timers eksamen:
Vurdering Skriftlig stedprøve
Karakterskala 7-trins skala
Censur Ingen censur
Eksamensperiode Forårstermin
Hjælpemidler Med alle skriftlige og alle elektroniske hjælpemidler
Varighed 4 timer

Eksamination
Eksamenen er en 4 timer skriftlig stedprøve med alle hjælpemidler. Eksamenen er PC-baseret og uden adgang til internettet. Det er også muligt at skrive i hånden.
Kursets indhold, forløb og pædagogik

En god del af undervisningstiden anvendes til vejledning og diskussion i forhold til disse projekter og resten anvendes til læreroplæg og dialog ud fra litteratur samt til studenteroplæg og diskussion ud fra cases. Hovedproblemstillinger:

• Gunstige muligheder og innovation: Systematisk idéudvikling

• Ledelse af den entreprenelle proces: faser og beslutningsprocesser

• Vision, mission og strategi som grundlag for entrepreneurship

• Opbygning af videnspakker: brug af netværk og databaser

• Industriel beskyttelse (også af servicekoncepter)

• Krav til forretningsplan

De studerende forstår og accepter betingelserne for ledelse af den entreprenelle proces, samt kan anvende viden om strategi ved og ledelse af innovation og entrepreneurship til at opbygge et nyt forretningskoncept ved at udvikle en forretningsplan. Det er fagets målsætning at træne ledelse af den entreprenelle proces. De studerende skal lære at indsamle og bearbejde data og viden til samlede "videnpakker", der ved organisering og ressourceallokering kan danne basis for etablering af en ny produktion af varer og tjenesteydelser.

Der serveres ikke en færdig opskrift på, hvorledes man etablerer en ny virksomhed eller starter et nyt forretningsområde. Det er umuligt pga. den usikkerhed der nødvendigvis er forbundet med entrepreneurship. Der er intet som den fødte iværksætter. Men der fødes for få, så derfor må vi uddanne nogle flere. En central forudsætning for undervisningen er de studerendes motivation. Motivation til at arbejde konkret og praktisk orienteret og anvende erhvervsøkonomiske fag og metoder med henblik på opbygning af forretningsplaner for start af ny produktion af varer og tjenesteydelser.

 

Målsætningen er, at de studerende udarbejder forretningsidéer/-planer af en sådan dybde, at det kan danne beslutningsgrundlag for om der bør arbejdes videre med henblik på en fuldt færdig forretningsplan. Denne kan enten sigte mod start af en ny virksomhed eller den kan sigte mod udvikling af et nyt forretningsområde for en eksisterende virksomhed. Faget omfatter således både entrepreneurship og intrapreneurship (corporate entrepreneurship). Det er vigtigt, fordi mange gode projekter ikke kan realiseres af uafhængige entrepreneurer pga. af manglende ressourcer, og nok så væsentligt fordi de fleste innovationer i erhvervslivet faktisk sker i virksomheder.

Det er stringens og dybde i argumenterne i projektet der er afgørende i forbindelse med evaluering og ikke om konklusionen er "go" eller "no go"

Der anlægges en proces synsvinkel på innovation og entrepreneurship. Fagets centrale problemstillinger belyses udfra processernes forskellige faser, specielt en opdeling i prejekt og projektfase. Således fokuseres hvorledes innovation og entrepreneurship kan udgøre gunstige muligheder for at iværksætte ny produktion. Endvidere fokuseres på ledelse af både "context of innovation" og "content of innovation" i relation til entrepreneurship.

Undervisningsformer
Faget bygger på "action learning" med fokus på de studerendes projekter. Undervisningen bygger desuden på læreroplæg med henblik på perspektivering af fagets litteratur. Der bliver ikke tale om egentlig gennemgang af pensum. Store dele overlades til selvstudium, specielt hvad angår arbejdsmetoder og konkrete værktøjer.
Da undervisningen skal træne ledelse af entrepreneurship, er fremlæggelse og diskussion af de studerendes egne entreprenelle projekter central. Der forlanges nedenstående studenteraktiviteter i forbindelse med holdundervisning:
• Præsentation og diskussion af en caseanalyse
• Præsentation og diskussion af vision, mission og strategi i eget entreprenelt projekt
• Præsentation og diskussion af oplæg til bachelorprojekt.
Det forventes ikke, at de studerende selv møder op med deres egne gode ideer. En væsentlig del af undervisningen går netop ud på at træne identifikation af gunstige muligheder for ny produktion.
Litteratur

Grundbog: ”Strategic Entrepreneurship”, Phillip A. Wickham, fifth edition, Prentice Hall

 

 

Artikler:

· ”Business telling and sharing” Leifs artikel om digital business plan laves om til businesplan” – ligger på sitescape.

 

· Nonaka, Ikujiro: ” A dynamic theory og organizational Knowledge Creation” , Organizations science Vol. 5. No. 1. February 1994

 

 

· Boisot, Max. “Moving to the edge of chaos: bureaucracy, IT and the challenge of complexity”. Journal of Information Technology (2006) 21, 239–248& 2006 JIT Palgrave Macmillan Ltd.

 

· Seidl, David: "The dark side of knowledge", Working Paper, no. 2003-7, Ludwig Maximilians-Universität München, Munich School of Management, 2003

 

· Sarasvathy, Saras og Dew, Nick: “The Entrepreneurial Method: How Expert Entrepreneurs Create New Mark”. Publication date:Dec 17, 2007. Harvard Business Review

 

· Herlau, Henrik: ”Preject management and innovation” kan downloades fra www.kubusnet.dk

· Gertsen, Frank; Lassen, Astrid Heidemann; Hansen, Poul H. Kyvsgård ”Søgeprocessen i Diskontinuert Innovation” 2008. 19 s. Konferencen: Ledelse - brudflader og paradokser i ledelsesudfordringen. Konference arrangeret af Det Danske Ledelsesakademi, nr. 3, København, Danmark, 8. december 2008 - 9. december 2008.

 

· ” ANARCONOMY” Rapport #3/2009, Fremtidsforskningsinstituttet , www.iff.dk

 

· Forretningsplan: http://venturecup.dk/businessplanOg http://www.startvaekst.dk/forretningsplan

Som supplerende (håndbogs)litteratur skal der henvises til:

Forretningsplanen. Håndbog for virksomheder, McKincey & Company/Børsen 2000.

• Søren Hougaard: Forretningsideen ~ iværksættelse i den tidligste fase, Samfundslitteratur 2004. 1. udgave.