English   Danish

2011/2012  BA-HA_E60  Personal Finance

English Title
Personal Finance

Kursusinformation

Sprog Dansk
Point 7,5 ECTS (225 SAT)
Type Valgfrit
Niveau Bachelor
Varighed Et quarter
Placering Tredje quarter
Tidspunkt Se skemaet på e-Campus
Studienævn
Studienævnet for HA i erhvervsøkonomi
Kursusansvarlig
 • Bjarne Florentsen - Institut for Finansiering
Marianne Andersen, ma.fi@cbs.dk
Fagområde/Category
 • Finansiering/Finance
 • Political Science/Political Science
Sidst opdateret den 29 maj 2012
Læringsmål
Målet med faget er, at de studerende kan:
 • Forklare ”fundamentals” i finansiel teori, som er relevant for husholdninger.
 • Identificere finansieringsteoretisk relevante aspekter i et ”case” og klassificere argumenter, analysere og finde eventuelle fejl i argumenter, samt fremkomme med og begrunde løsningsforslag.
 • Identificere nødvendig og tilstrækkelig information for problemløsning.
 • ”Bedømme talstørrelser”, herunder vurdere om en numerisk løsning med de givne forudsætninger er plausibel.
 • Analysere finansielle produkter, rettet mod privatpersoner specielt med hensyn til skat, omkostninger, risiko og forventet afkast.
 • Redegøre for væsentlige problemer med performancemåling af porteføljemanagere.
 • Yde rådgivning om personlig økonomi (pension, pensionsopsparing, lån, porteføljefordeling, forsikring osv.), med inddragelse af behavioural economics-teori, samt under hensyntagen til specifikke danske forhold, herunder analysere effekterne af ændrede skatteregler.
 • Formulere, afgrænse og analysere en mere omfattende finansiel problemstilling og formidle dette i et klart og korrekt sprog.
Forudsætninger
Faget støtter sig til finansieringsteori og grundlægende teoretisk statistik, først og fremmest elementær sandsynlighedsregning, svarende til obligatorisk pensum. Det forventes, at de studerende behersker dette pensum.
Personal Finance:
Vurdering Skriftlig stedprøve
Karakterskala 7-trins skala
Censur Ingen censur
Eksamensperiode Forårstermin
Hjælpemidler Se detaljerede bestemmelser nedenfor
Varighed 4 timer
4 timer skriftlig PC eksamen. Alle skriftlige hjælpemidler (herunder bøger m.v.). Elektroniske hjælpemidler, som opfylder CBS-krav.
Kursets indhold, forløb og pædagogik
Det faglige indhold er centrale forhold i forbindelse med personal finance, heriblandt:
 • Livsindkomstberegning
 • Risikobegrebet
 • Basal nytteteori
 • Marginalt afkast af opsparing afhængig af individuelle forhold over livet
 • Optimal forsikring
 • Behavioural economics-teori og empiri.
 • Transaktionsomkostninger
 • Pensionsopsparing
 • Grundlæggende principper i det dansk skattesystem af relevans for private
 
Faget er progressivt i forhold til de obligatoriske fag på HA-studiet, idet der fortrinsvis behandles ufuldkomne markeder med betydelige transaktionsomkostninger og skatteasymmetrier.
 
Der er tale om lærerstyret holdundervisning, hvor de studerende aktiveres gennem spørgsmål, og gennem, at der i hver lektion optræder små problemer, som de skal tage stilling til enten hjemme eller i ”summemøder” på nogle minutters varighed, hvorefter der diskuteres i plenum. De studerende opfordres til at medbringe egne ”caseproblemer”.
 
 
Undervisningsformer
Forelæsninger
Litteratur
Vejledende litteratur:
Michael Møller & Niels Chr. Nielsen: Din økonomi. En bog om tid og penge. Børsens Forlag 2009, 336 sider.
.
Artikelsamling, der kan købes i boghandlen, med en række artikler, og udvalgte dele af bøger, bl.a.:
 
An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations,
The Glasgow Edition of the Works and Correspondance of Adam Smith, Volume 1, 1981, p. 116-135.
 
Husholdningernes tendens til overforsikring,
Florentsen, Bjarne & Michael Møller
Finans/Invest 2002, nr. 4, p. 26-35.
 
Libertarian Paternalism,
Thaler, Richard & Cass R Sunstein,
The American Economic Review. Papers and Proceedings, maj 2003, p. 175-179.
 
Anomalies. Intertemporal Choice. Georg Loewenstein & Richard Thaler. Journal of Economic Perspectives, 1989, n4 4, p 181-193.
 
Learning from the behavior of Others. Conformity, Fads and Informational Cascades. Sushil Bikhchandani, David Hirschleifer & Ivo Welch. Journal of Economic Perspectives, 1998, nr. 3, p 151-170.
 
Skattekommissionsforslag og skattereform.
Michael Møller & Claus Parum
Finans/Invest 2009, nr. 4, p. 17-23.
 
Skattebegunstiget pensionsopsparing og skattereformen af 2009.
Bjarne Florentsen & Michael Møller
Finans/Invest 2009, nr. 5, p. 14-20.