English   Danish

2011/2012  BA-HA_E96  Virksomhedshandel, herunder generationsskifte

English Title
Virksomhedshandel, herunder generationsskifte

Kursusinformation

Sprog Dansk
Point 7,5 ECTS (225 SAT)
Type Valgfrit
Niveau Bachelor
Varighed Et semester
Placering Forår
Ændringer i skema kan forekomme
Tidspunkt Se skemaet på e-Campus
Maks. antal deltagere 60
Studienævn
Studienævnet for HA i erhvervsøkonomi
Kursusansvarlig
 • Ulrik Gorm Møller - Institut for Regnskab og Revision
Sekretær Birgitte Skov - bs.acc@cbs.dk
Fagområde/Category
 • Erhvervsjura/Business Law
 • Finansiering/Finance
 • Regnskabsvæsen og økonomistyring/Financial and management accounting
 • Økonomi, makroøkonomi og erhvervsøkonomi/Economics, macro economics and managerial economics
Sidst opdateret den 29 maj 2012
Læringsmål
Faget giver den studerende forudsætningerne for at kunne forstå og deltage i forhandlingerne om en virksomhedsoverdragelse.
Målbeskrivelse:
Faget har til formål at give den studerende kompetencer til at identificere, analysere og behandle såvel grundlæggende som specielle problemstillinger i forbindelse med virksomhedshandler herunder generationsskifte. Den studerende skal opnå kompetence til at deltage aktivt i dialogen vedr. handel med små og mellemstore virksomheder (SMV) og på egen hånd kunne belyse de mange problemstillinger i forbindelse med virksomhedshandler.
Ved fagets udprøvning skal den studerende for at opnå topkarakter kunne:

Demonstrere solid viden om virksomhedshandler, herunder generationsskifter og anvende denne viden til at løse konkrete problemer inden for følgende problemområder:
 • Hvilke er virksomhedens stærke og svage sider, muligheder og trusler?
 • Hvornår er virksomheden salgsklar?
 • Hvordan gennemføres salgsmodningsprocessen?
 • Hvad er virksomhedens værdi?
 • Hvornår skal virksomheden sælges?
 • Hvordan er de skattemæssige forhold for køber og sælger?
 • Hvad skal sælges: aktiver eller selskab?
 • Hvem er den rigtige køber?
 • Hvordan kan handlen finansieres?
Forudsætninger
Faget kræver ingen særlige forudsætninger udover lyst til at arbejde med de kundskaber, der er erhvervet på studiets 5 forudgående semestre og anvende disse kundskaber i praktiske forhold. Det anbefales, at den studerende selv har kontakt til en virksomhed, hvor bachelorprojektet kan gennemføres. Det er ikke en forudsætning, at den pågældende virksomhed står over for en virksomhedshandel.
Eksamen
Individuel mundtlig eksamen (20 minutter) uden forberedelse og uden hjælpemidler
Individuel mundtlig eksamen (20 minutter) uden forberedelse og uden hjælpemidler:
Vurdering Mundtlig stedprøve
Karakterskala 7-trins skala
Censur Censor
Eksamensperiode Forårstermin
Hjælpemidler Uden forberedelse
Varighed 20 minutter

Kursets indhold, forløb og pædagogik

I de kommende år skal et stort antal virksomheder generationsskiftes. Hvad enten generationaskiftet bliver til nært beslægtede eller til 3. mand, kræves der kendskab til købs- og salgsprocessen.

Fagets sigte er at give de studerende kompetence til at deltage aktivt i dialogen vedr. handel med små og mellemstore virksomheder (SMV) og på egen hånd kunne belyse de mange problemstillinger.

Faget giver således overblik over de relevante problemstillinger i forbindelse med en virksomhedshandel uanset om der sælges til en fremmed eller til et familiemedlem.

Undervisningen er meget tværfaglig, idet der indgår regnskabsmæssige, finansielle, afsætningsmæssige, organisatoriske, juridiske og skattemæssige problemstillinger.

Der fokuseres på salgsprocessens elementer begyndende fra ”hvorfor sælge” – til afsluttende med gennemgang af overdragelsesdokumenter.

Faget er ligeledes meget praksisrelateret, idet undervisningen i udpræget grad anvender praktiske cases.

I faget indgår dermed gennemgang af forskellige beregningsmetoder til fastsættelse af virksomhedens værdi.

Endvidere omtales div. dokumenter så som fortrolighedserklæring, hensigtserklæring, due diligence samt overdragelsesaftalen og evt. ansættelseskontrakter.

I tæt samspil med ovenstående problemstillinger inddrages de skattemæssige forhold. Det er vigtigt at have viden om de skattemæssige konsekvenser af en virksomhedshandel, hvad enten konsekvenserne ses fra købers eller sælgers synspunkt. Hvis denne viden ikke besiddes, vil man risikere at gå glip af overdragelsesmuligheder, som er særligt gunstige set fra et skattemæssigt synspunkt.

Købers synsvinkel behandles også løbende i undervisningen.

Undervisningsformer
Forelæsningsrækken er meget dialogbaseret og krydret med praktiske eksempler i form af større eller mindre cases. Herved indgår drøftelser med praktikere om teoriens anvendelse/tillempning som en væsentlig del af faget.
Litteratur

Der udarbejdes en materialesamling til faget med kopi fra bøger og artikler. Dette er nødvendigt, da der ikke findes en bog der dækker alle de områder, som faget indeholder.