English   Danish

2011/2012  BA-IKIP  Intern kommunikation i praksis

English Title
Intern kommunikation i praksis

Kursusinformation

Sprog Dansk
Point 7,5 ECTS (225 SAT)
Type Obligatorisk
Niveau Bachelor
Varighed Et semester
Placering Forår
Tidspunkt Se skemaet på e-Campus
Studienævn
Studienævnet for HA/cand.merc. i erhvervsøkonomi og virksomhedskommunikation
Kursusansvarlig
  • Lena Zwisler - Institut for Interkulturel Kommunikation og Ledelse
Fagområde/Category
  • Kommunikation/Communication
Sidst opdateret den 29 maj 2012
Læringsmål
  • Den studerende skal i sin selvstændige analyse kunne vurdere, analysere og videreudvikle det strategiske grundlag for en organisation med sigte på at foreslå ændringer i praksis ifm. organisationens interne kommunikation.
  • Kvaliteten af analysen omfatter både argumentation, analyse og refleksion.
  • Kommunikationsproduktet skal afspejle den studerendes evne til at koble produkt med kontekst.
  • Den studerende skal demonstrere sine praktiske færdigheder i udarbejdelsen af et specifikt kommunikationsprodukt og være i stand til at reflektere over muligheder og begrænsninger ved dette.
  • Den studerende skal være i stand til at anvende fagets værktøjer i praksis.
Eksamen
Intern kommunikation i praksis
Intern kommunikation i praksis:
Vurdering Skriftlig hjemmeopgave
Karakterskala 7-trins skala
Censur Ingen censur
Eksamensperiode Sommertermin
Hjælpemidler Med alle skriftlige og alle elektroniske hjælpemidler
Varighed Se detaljerede bestemmelser nedenfor
Eksamination
Den studerende skal individuelt, og indenfor fem døgn, udarbejde en casebesvarelse. Casebesvarelsen indeholder et kommunikationsprodukt (svarende til max. en normalside) samt en analyse af produktets sammenhæng med organisationens strategiske grundlag og interne kommunikation (svarende til max. fem normalsider).

Ved syge/omprøven stilles der en ny case. Ved bedømmelsen af prøven indgår den studerendes stave- og formuleringsevne i bedømmelsesgrundlaget. Bedømmelsen er udtryk for en helhedsvurdering af det faglige indhold samt stave- og formuleringsevnen.

Den studerende er automatisk tilmeldt den ordinære eksamen i april. Der er ikke automatisk tilmelding til syge/omprøven i august og rettidig tilmelding er senest 2 uger før eksamen afholdes.
Kursets indhold, forløb og pædagogik

Undervisningsformer
Studenterarbejdstimer:
Undervisning: timer
Forberedelse: timer
Selvstændigt arbejde: timer
Eksamen: timer
Total 7,5 ECTS / 225 SAT
Litteratur

Offentliggøres på CBSLearn inden semesterets start.