English   Danish

2011/2012  BA-IMK_IH  International handelsret

English Title
International Commercial Law

Kursusinformation

Sprog Dansk
Point 7,5 ECTS (225 SAT)
Type Obligatorisk
Niveau Bachelor
Varighed Et semester
Placering Forår
Tidspunkt Se skemaet på e-Campus
Studienævn
Studienævnet for BA i Interkulturel Markedskommunikation
Kursusansvarlig
  • Peter Arnt Nielsen - Juridisk Institut
Fagområde/Category
  • Erhvervsjura/Business Law
Sidst opdateret den 29 maj 2012
Læringsmål
Den studerende skal kunne
  • Redegøre for grundlæggende, internationale handelsretlige principper og begreber
  • Identificere internationale handelsretlige problemstillinger i konkrete eksempler
  • Placere konkrete internationale handelsretlige problemstillinger i en overordnet erhvervsmæssig sammenhæng på en måde, som demonstrerer overblik, indsigt og forståelse
  • Præsentere retlige problemer, løsninger og begreber på en systematisk og sammenhængende måde, der viser overblik over, indsigt i og forståelse af fagets erhvervsmæssige problemstillinger.
Eksamen
.
International handelsret:
Vurdering Skriftlig stedprøve
Karakterskala 7-trins skala
Censur Ingen censur
Eksamensperiode Maj/juni
Hjælpemidler Med alle skriftlige og alle elektroniske hjælpemidler
Varighed 4 timer
Prøven er en 4 timers skriftlig stedprøve med basis i en konkret case. Hjælpemidler: Alle hjælpemidler er tilladt.

Bedømmelse: Der gives karakter efter 7-trinsskalaen

Syge-/omprøve: Afholdes efter samme regler som den ordinære prøve, jf. dog studieordningens bestemmelser vedrørende sygeprøve og omprøve.
Kursets indhold, forløb og pædagogik

Det er en forudsætning for at kunne arbejde med internationalmarkedsføring og markedskommunikation at have kendskab tilhvilkejuridiske regler, der knytter sig til markederne og hvilke muligheder, der er for at løse tvister. Faget International handelsret giver derfor et solidt kendskab til grundlæggende internationale erhvervsretlige principper og regler.

Undervisningsformer
Kurset består af en forelæsningsrække, diskussioner, oplæg fra studerende samt mundtlige og skriftlige cases.
Arbejdsbelastning
Undervisning 48 timer
Forberedelse 87 timer
Hjemmeopgaver 40 timer
Eksamen incl. eksamensforberedelse 50 timer
Litteratur

Peter Arnt Nielsen, International handelsret, 2. udg. januar 2011.
Peter Arnt Nielsen, International handelsret. Tekster, 2. udg. 2010.
Peter Arnt Nielsen, International handelsret. Studiehæfte. 2. udg. januar 2011.
Enkelte artikler (elektronisk).