English   Danish

2011/2012  BA-IMK_VFMM  Medier og magt

English Title
Medier og magt

Kursusinformation

Sprog Dansk
Point 7,5 ECTS (225 SAT)
Type Valgfrit
Niveau Bachelor
Varighed Et semester
Placering Efterår
skema: Hold B : onsdag 15.20-17.10 Hold A : onsdag 09.50-11.40 ugerne 38-41, 43-48
Tidspunkt Se skemaet på e-Campus
Studienævn
Studienævnet for BA i Interkulturel Markedskommunikation
Kursusansvarlig
 • Henrik Merkelsen - Institut for Internationale Kultur- og Kommunikationsstudier
Underviser: Jon Milner - jomi.ikk@cbs.dk; Secretary Tine Silfvander- ts.iadh@cbs.dk
Fagområde/Category
 • Filosofi og videnskabsteori/Philosophy and philosophy of science
 • Kommunikation/Communication
 • Ledelse af Information og Videnledelse/Management of Information and Knowledge Management
 • Sprog og interkulturelle studier/Language and Intercultural Studies

Udbydes under åbent universitet-Udbydes under åben uddannelse.
Sidst opdateret den 29 maj 2012
Læringsmål
Demonstrere et fyldestgørende overblik over de for problemstillingen relevante teorier, herunder:
 • Udvælge og redegøre for de teorier mv., der har størst relevans for problemstillingen
 • Gennem konkrete analyser eller teoretiske diskussioner at anvende de teoretiske begreber og modeller, der er bedst egnede til at besvare problemstillingen
 • Diskutere og perspektivere teoretiske positioner og pointer samt være i stand til at sætte dem ind i en større sammenhæng.
 • - Herunder en kritisk redegørelse for styrker og svagheder ved den anvendte teori i forhold til praksis og i forhold til andre teoretiske positioner.
 • Demonstrere en metodemæssig sikkerhed svarende til fagets generelle akademiske niveau, herunder:
 • - Formulere sig klart og præcist med anvendelse af det relevante fagsprog
 • - Angive sine kilder korrekt og konsekvent i besvarelsen
 • - Sikre intern sammenhæng i fremstillingen
 • - Give en begrundet forklaring på, hvorfor de anvendte analyseredskaber er udvalgt fra kursets samlede pensum. Det vil sige:
 • - Redegøre for begrebernes og modellernes egnethed i forhold til den konkrete problemstilling og i et bredere teoretisk perspektiv.
Forudsætninger
Det forudsættes at den studerende har et vist kendskab til basale kommunikations-/medieteorier – eller er indstillet på ved supplerende læsning at erhverve sig dette.
Eksamen
.
Medier og magt:
Vurdering Skriftlig hjemmeopgave
Karakterskala 7-trins skala
Censur Ingen censur
Eksamensperiode Vintertermin, Skriftlig individuel hjemmeopgave på 8 normalsider. Syge-/omprøve: Som den ordinære
Hjælpemidler Med alle skriftlige hjælpemidler
Varighed Se detaljerede bestemmelser nedenfor
Kursets indhold, forløb og pædagogik

Medierne spiller en central rolle som bindeled mellem magthavere (politiske, økonomiske osv.) og resten af befolkningen. Den journalistiske selvforståelse er ofte defineret som ”kritisk vagthund” og ”den fjerde statsmagt”.

Men i dag er det ikke forbeholdt de traditionelle magthavere at sætte dagsordenen, mens pressen refererer – mere eller mindre kritisk. Oftere og oftere oplever vi, at pressen selv sætter dagsordenen og dermed kommer til at optræde som magthaver. Samtidig har interesseorganisationer og virksomheder i stigende grad professionaliseret deres pressekontakt og optræder hyppigt som kilder til gode pressehistorier.

Hvad betyder det for samspillet mellem politikere og medier? Hvem har magten?

Vi vil med afsæt i både ældre og nyere medie-, magt- og offentlighedsteori belyse fænomener som politisk lobbyisme, public affairs og spindoktori for derigennem at komme til indsigt i, hvordan en stadig mere flygtig sandhed konstitueres i den offentlige sfære.

Formålet er at give de studerende en teoretisk platform til at forstå pressens rolle i den offentlige debat. Vi vil på kurset se på de strukturelle mekanismer, der gør sig gældende, når dagordenen sættes: hvor går vejen til avisernes forsider, og hvilke politiske konsekvenser følger i kølvandet; og dels også skitsere et idehistorisk udviklingsforløb inden for offentlighedsteori?

Hvem har en interesse i at promovere en sag og hvilke roller spiller de forskellige aktører – synlige som usynlige?

Undervisningsformer
Der veksles mellem forelæsninger, diskussion og studenteroplæg. Kurset er forholdsvis teoretisk anlagt, men teorien vil i vidt omfang blive understøttet af både danske og udenlandske eksempler og cases.
Litteratur

Kompendium i Magt og Medier; plus grundbog: Merkelsen, Henrik: Magt og Medier. Forlaget Samfundslitteratur, 2007