English   Danish

2011/2012  BA-IM_E  Internationale markedsføringstekster, engelsk

English Title
Internationale markedsføringstekster, engelsk

Course Information

Language English
Point 7,5 ECTS (225 SAT)
Type Mandatory
Level Bachelor
Duration One Semester
Course Period Autumn
Time Table Please see course schedule at e-Campus
Study Board
Study Board for BA in Intercultural Marketing Communication
Course Coordinator
  • Lill Ingstad - Department of International Language Studies and Computational Linquistics
Main Category of the Course
  • Language and Intercultural Studies
Last updated on 29 maj 2012
Learning Objectives
Den studerende skal kunne
  • producere tekster på fremmedsproget, som overholder de sproglige og stilistiske konventioner for de pågældende genrer
  • tilpasse målsprogsteksten til modtageren, kommunikationssituationen og tekstens formål
  • udtrykke sig på fremmedsproget uden kommunikationsforstyrrende fejl i forhold til opgaven og målgruppen
  • anvende et i kommunikationssituationen passende ordforråd, herunder den relevante fagterminologi samt udtrykke sig relativt varieret og idiomatisk på fremmedsproget
  • producere sammenhængende tekster med klare budskaber
Examination
.
Internationale markedsføringstekster, engelsk:
Assessment Home Assignment
Marking Scale 7-step scale
Censorship No censorship
Exam Period May/June
Aids Open Book, Written and Electronic Aid is permitted
Duration 24 Hours
Prøven er en 24-timers individuel skriftlig opgave skrevet på basis af en udleveret case. Opgaven udarbejdes på fremmedsproget (engelsk)

Omfang: Opgaven må maksimalt fylde 2 normalsider.

Syge-/omprøve: Afholdes efter samme regler som den ordinære prøve
Course Content

- Den studerende skal være i stand til at producere markedsføringstekster af en vis kompleksitet på fremmedsproget
- Den studerende skal være i stand tilat tilpasse teksterne til målgrupper på de udenlandske markeder, både sprogligt og kulturelt (dvs. med modtageren i centrum).

Der arbejdes casebaseret, dvs. markedsføringsteksterne indgår i en større sammenhæng. Som eksempel på en casesituation kan nævnes tilrettelæggelse af en messe., hvor der lægges op til produktion af tekster til forskellige målgrupper, med forskelligt indhold og varierende budskaber. Der kan også være tale om konkrete salgskampagner, produkt- og virksomhedspræsentationer eller web-tekster. I forbindelse med opgavegennemgangen vil også relevante grammatiske problemstillinger blive behandlet.

Teaching Methods
Kurset består af en kombination af holdundervisning, workshops/gruppearbejde og diskussioner på baggrund af en eller flere caseopgaver med fokus på problemorienteret arbejde.
Student Workload
Undervisning 19 hours
Forberedelse 95 hours
Selvstændigt fagligt arbejde 41 hours
Hjemmeopgaver 40 hours
Eksamen inklsive eksamensforberedelse 30 hours
Literature

Vejledende litteratur:

  • Writing Professional Texts in English (2011), Pearson Custom Publishing
  • Internationale markedsføringstekster – compendium (2012), Academic Books
  • Swan, Michael (2009): Practical English Usage, 3rd ed., Oxford