English   Danish

2011/2012  BA-INT4  Integreret projekt 4. semester

English Title
Integrated Project 4th Semester

Kursusinformation

Sprog Dansk
Point 22,5 ECTS (675 SAT)
Type Obligatorisk
Niveau Bachelor
Varighed Et semester
Placering Forår
Tidspunkt Se skemaet på e-Campus
Studienævn
Studienævnet for HA/cand.merc. i Erhvervsøkonomi og Psykologi
Kursusansvarlig
 • Marianne Stang Våland - Institut for Organisation
Fagområde/Category
 • Filosofi og videnskabsteori/Philosophy and philosophy of science
 • Markedsføring/Marketing
 • Organisation/Organization
 • Regnskabsvæsen og økonomistyring/Financial and management accounting
Sidst opdateret den 29 maj 2012
Læringsmål
For det integrerede gruppeprojekt på uddannelsens 4. semester med udgangspunkt i semesterets gennemgående tema om analyser, deres gennemførelse og effekter gælder følgende målbeskrivelse.

Ved prøven skal den studerende kunne gennemføre en konkret analyse af en selvvalgt empirisk problemstilling. Analysen skal enten være en organisationsanalyse, en økonomisk/finansiel analyse eller en markedsanalyse. Her under skal den studerende kunne:
 • Identificere og beskrive en virksomhedsmæssig problemstilling inden for analyseområdet.
 • Begrunde valget af og operationalisere en specifik analysetype i relation til den empiriske problemstilling.
 • Indsamle og analysere data.
 • Diskutere og vurdere analysens resultat i relation til problemstillingen.
 • Reflektere over den gennemførte analyses metodemæssige styrker og svagheder.
Eksamen
Integreret projekt 4. semester
Integreret projekt 4. semester:
Vurdering Mundtlig med skriftligt forlæg
Karakterskala 7-trins skala
Censur Censor
Eksamensperiode Maj/juni
Hjælpemidler Med alle skriftlige hjælpemidler
Varighed 20 minutter

Prøven bedømmes med ekstern censur og har form af et projekt, der udarbejdes i grupper á max. 5 studerende i løbet af semesteret og skal have et omfang på 15 normalsider plus 5 normalsider pr. studerende dog max. 30 sider plus evt. bilag. Inden for rammerne af det udarbejdede projekt afholdes der individuel 20 minutters mundtlig eksamen, hvorefter hver studerende ud fra en helhedsbedømmelse af det skriftlige projekt og den individuelle mundtlige præstation.

Syge-/omprøven finder sted i august. Syge-/omprøven afholdes som mundtlig eksamination på grundlag af et omarbejdet projekt (ved omprøve). Omarbejdelsen bør tage udgangspunkt i den kritik, projektet har været genstand for ved den ordinære eksamen. Hvis den studerende er syg under hele projektforløbet, har vedkommende ret til at indlevere et projekt til syge-/omprøven. Hvis den studerende er syg på dagen for den mundtlige eksamen, afholdes syge-/omprøven efter samme bestemmelser som den ordinære eksamen og i det oprindelige projekt. Den ordinære prøve afholdes på vanlig vis for de øvrige studerende i gruppen.

Forudsætninger for indstilling til eksamen
Før projektarbejdets start skal de studerende skriftligt udarbejde og redegøre for en problemstilling og en problemformulering der primært udspringer af vigtige temaer inddraget i undervisningen på 4. semester, sekundært med mulighed for inddrage relevant teori fra tidligere semestre. Denne redegørelse skal være godkendt af semesterets fagansvarlige før de studerende kan udarbejde projektet.
Kursets indhold, forløb og pædagogik

En gennemgang af virksomhedens analyseprocesser med fokus på udvalgte analysetyper, metodiske principper, samt virkelighedskonstruktion og meningsskabelse. Kursusforløbene er placeret på uddannelsens 4. semester, og omfatter følgende:

Metodiske principper, der inddrager:

 • Kvantitative analysemetoder: Kurset har til formål at klargøre baggrunden for den kvantitative tilgang. Undervisningen omfatter basale begreber og forudsætninger for en kvantitativ undersøgelse og ikke mindst, hvordan resultater kan fortolkes. Kurset behandler endvidere konkrete undersøgelsesmetodikker, såsom spørgeskemaet.
 • Kvalitative analysemetoder: Kurset har til formål at klargøre baggrunden for den kvalitative tilgang. Undervisningen omfatter basale begreber og forudsætninger for en kvalitativ undersøgelse og ikke mindst, hvordan resultater kan fortolkes. Der gives endvidere eksempler på indholdet i og anvendelsen af konkrete undersøgelsesmetodikker, såsom interview og observation.

Udvalgte analysetyper, der inddrager:

 • Organisationsanalyse: Der fokuseres på de overordnede formål med organisationsanalyser og gives eksempler på konkrete typer af organisationsanalyser. Gennemgangen af de udvalgte eksempler omfatter formål, fokus, centrale begreber, analysemetode samt anvendelse af resultater.
 • Økonomiske og finansielle analyser: Der fokuseres på de overordnede formål med økonomiske og finansielle analyser og gives eksempler på konkrete analysetyper. Gennemgangen af de udvalgte eksempler omfatter formål, fokus, centrale begreber, analysemetode samt anvendelse af resultater.
 • Markedsanalyse: Der fokuseres på de overordnede formål med markedsanalyser og gives eksempler på konkrete typer af markedsanalyser. Gennemgangen af de udvalgte eksempler omfatter formål, fokus, centrale begreber, analysemetode samt anvendelse af resultater.

Analyse som konstruktion, der inddrager:

En gennemgående diskussion af analysen som konstrueret fænomen, hvor der fokuseres på analysers fabrikerede, målrettede, praktiske og politiske dimensioner.

Undervisningsformer
4. semester er samlet 900 SAT, som fordeles på flg. måde:

Samlet udprøvning metodiske principper og udvalgte analysetyper:
225 SAT som bruges på deltagelse og forberedelse til undervisning i fagene Metodiske principper, og Udvalgte analysetyper og udarbejdelse af det tre opgaver i analysetyper.

Integreret projekt:
675 SAT som bruges på deltagelse og forberedelse til undervisning i semestrets fag (Metodiske principper, Udvalgte analysetyper, Analyse som konstruktion) og udarbejdelse af det integrerede projekt.
Litteratur

Endnu ikke fastlagt