English   Danish

2011/2012  BA-IVK_EUID  Europæiske identiteter

English Title
European Identities

Kursusinformation

Sprog Dansk
Point 5 ECTS (150 SAT)
Type Obligatorisk
Niveau Bachelor
Varighed Et semester
Placering Forår
4. semester
Tidspunkt Se skemaet på e-Campus
Studienævn
Studienævnet for BA i international virksomhedskommunikation
Kursusansvarlig
  • Fagansvarlig på Europæiske studier
    Katrine Ravn Jørgensen - Institut for Internationale Kultur- og Kommunikationsstudier
Fagområde/Category
  • Political Science/Political Science
Sidst opdateret den 29 maj 2012
Læringsmål
Kurset er en fortsættelse og udbygning af Europæisk kultur og åndsliv og Komparativ ret og politisk kultur. Kurset skal give de studerende indsigt i de forskellige perspektiver og teorier, ud fra hvilke kulturer og identiteter, nationer og nationalstater analyseres, gøre dem i stand til at undersøge ’identitet’, ’nation’, ’nationalisme’ og ’nationalstat’ som begreber, analytiske redskaber og historiske udviklingstrin, give dem viden om forskellige stats- og nationsdannelser i Europa, samt en grundlæggende forståelse for de enkelte nationers og regioners selvforståelse og anvende denne forståelse i analysen af tværeuropæiske problemstillinger.
Europæiske identiteter:
Vurdering Mundtlig med skriftligt forlæg
Karakterskala 7-trins skala
Censur Eksaminator
Eksamensperiode Maj/juni
Hjælpemidler Se detaljerede bestemmelser nedenfor
Varighed Se detaljerede bestemmelser nedenfor
Eksaminationstid: 20 min. inkl. votering heraf 5 min. til eksaminandens oplæg.


Prøven er en 22222
Prøven er en mundtlig prøve på baggrund af en indiviuel udarbejdet disposition. Prøven varer 20 min. inkl. votering. Disposition: Omfang: Maks. 2 normalsider. Dispositionen afleveres på BA sekretariatet i 3 eksemplarer.

Der er tale om en helhedsbedømmelse af dispositionen og den mundtlige eksamination. Prøvebeskrivelse: Den mundtlige eksamination tager udgangspunkt i en individuel disposition over et selvvalgt emne, der har relation til kursets indhold. De studerende har minimum 3 uger til at udarbejde dispositionen.

Syge-/omprøve
Som den ordinære

Afholdelse af prøven, herunder syge-/omprøve
Der afholdes syge-/omprøve i umiddelbar forlængelse af eksamensterminen. Dernæst først eksamen i næste ordinære termin

Eksamination
Målbeskrivelse:
Den studerende skal med udgangspunkt i en geografisk og indholdsmæssigt afgrænset problemstilling kunne:
- gøre rede for de forskellige faktorer, der ligger til grund for stats- og nationsdannelser
- identificere og forklare de nationale og regionale selvforståelser
- anvende relevante teorier og begreber ved behandlingen af den valgte problemstilling på en selvstændig og reflekterende måde
- præsentere det mundtlige oplæg frit og sammenhængende
- svare fyldestgørende, selvstændigt og reflekterende på eksaminators uddybende spørgsmål
Kursets indhold, forløb og pædagogik

Kurset tager udgangspunkt i forskellige opfattelser af og teoretiske tilgange til den nationale identitet og nationalstaten med særligt fokus på den essentialistiske, den socialkonstruktivistiske og den ethnosymbolske teori.

 

Kurset belyser et antal emner fra den kulturelle, religiøse, retlige og sociale sfære, som har haft indflydelse på identitetsdannelse og regionaliseringsprocesser i Europa i forskellige historiske perioder, ligesom det vil behandle nogle af de regionale og nationale konflikter, som har baggrund i identitetsforskelle. Endelig ses der på dannelse og udvikling af en egentlig europæisk identitet.

Undervisningsformer
Forelæsning og holdundervisning.
Arbejdsbelastning
SAT (studenterarbejdstimer) i alt: 150 timer
Litteratur

Anthony D. Smith, Nationalism: theory, ideology, history, Oxford, Polity Press, 2001.

Supplerende litteratur opgives på semesterplan.