English   Danish

2011/2012  BA-IVK_EUSA  Europæiske samfund

English Title
European societies

Kursusinformation

Sprog Dansk
Point 3,8 ECTS (114 SAT)
Type Obligatorisk
Niveau Bachelor
Varighed Et semester
Placering Efterår
5. semester
Tidspunkt Se skemaet på e-Campus
Studienævn
Studienævnet for BA i international virksomhedskommunikation
Kursusansvarlig
  • Fagansvarlig på europæiske studier
    Katrine Ravn Jørgensen - Institut for Internationale Kultur- og Kommunikationsstudier
Fagområde/Category
  • Globalisering, international forretning, markeder og studier/Globalization, International Business, markets and studies
  • Political Science/Political Science
Sidst opdateret den 29 maj 2012
Læringsmål
Målet med kurset er at de studerende har en grundlæggende indsigt i og viden om følgende europæiske
emner, for eksempel:
• immigration og integrationsmodeller
• velfærdsstaten: sikkerhedsnet og offentlige beskæftigelsestiltag
• demografiske strømninger: migration, pensions- og sundhedsspørgsmål
• arbejdsmarkedet: strømninger og regulering

for derigennem at tilvejebringe en grundlæggende forståelse af strukturer og processer i de europæiske
samfund med udgangspunkt i på den ene side deres oprindelse i den fælleseuropæiske civilisation, og
på den anden side deres afspejling af de forskellige statsdannelser og regionaliseringsprocesser, de
enkelte staters velfærdsmodeller og integrationsmodeller samt at kunne anvende denne forståelse i
analysen af aktuelle tværeuropæiske problemstillinger.
Europæiske samfund:
Vurdering Mundtlig med skriftligt forlæg
Karakterskala 7-trins skala
Censur Eksaminator
Eksamensperiode December/januar
Hjælpemidler Se detaljerede bestemmelser nedenfor
Varighed Se detaljerede bestemmelser nedenfor
Mundtlig eksamination: 20 min inkl. votering pr. studerende. Omfang af den skriftlige opgave: ved udarbejdelse i gruppe med 6 studerende max 12 normalsider, 4-5 studerende max 10 normalsider, 1-3 studerende max 6 normalsider. Opgaven afleveres i 3 eksemplarer på BA sekretariatet.  Karakteren er udtryk for en helhedsbedømmelse af den skriftlige opgave og den mundtlige eksamination.

Eksamen tæller 3,75 ECTS.

Syge-/omprøve
Som den ordinære.

Ved sygeprøve tages udgangspunkt i den oprindelige opgave.Hvis den studerende ikke har deltaget i udarbejdelsen af opgaven, udarbejder vedkommende den alene.

Ved omprøve tages udgangspunkt i en forbedret opgave eller en helt ny opgave.

Opgaven skal under alle omstændigheder afleveres (igen) i forbindelse med syge-/omprøven..

Øvrige bestemmelser som ovenfor.

Afholdelse af prøven, herunder syge-/omprøve
Der afholdes syge-/omprøve i umiddelbar forlængelse af eksamensterminen. Dernæst først eksamen i næste ordinære termin.

Eksamination
Målbeskrivelse:
Den studerende skal kunne
• demonstrere en forståelse af integrations- og regionaliseringsprocesser i særligt studerede europæiske lande
• dokumentere kendskab til den politiske, økonomiske og sociale situation i udvalgte europæiske stater
• vise evne til at arbejde komparativt
• være i stand til at anvende teorier og begreber fra de i kurset behandlede emner i analysen af nationale problemstillinger og empiriske data
• vise evne til at formulere, afgrænse og analysere et problemområde nuanceret, indsigtsfuldt og reflekterende
• være i stand til at sammenligne og vurdere nationale løsninger på et specifikt problemkompleks på baggrund af national kontekst og regionale integrationsprocesser
• forklare og diskutere relevante aspekter i den skriftlige opgaves problemstilling klart og sammenhængende.

Prøvebeskrivelse: I eksamensterminen efter 5. semester afholdes en individuel mundtlig eksamen. Eksaminationen tager udgangspunkt i en skriftlig gruppeopgave over et selvvalgt emne der tager udgangspunkt i en geografisk og indholdsmæssig afgrænset problemstilling og dokumenterer:
• kendskab til integration og regionalisering samt viden om den politiske kultur i de berørte lande
• evne til at give en velstruktureret redegørelse for den valgte problemstilling med inddragelse af relevante teorier og metoder, herunder vurdere de ved prøven anvendte teksters egnethed til at belyse problemstillingens enkelte aspekter.

Opgaven skrives inden for en given studiekreds med 4-6 studerende. Dog har den studerende ret til at udarbejde opgaven individuelt.

De studerende har minimum 4 uger til at udarbejde opgaven.
Kursets indhold, forløb og pædagogik

De europæiske samfund er i vid udstrækning sammenlignelige idet de alle bekender sig til demokratiske styreformer og rets- og forfatningsstaten. Også på det sociale område er de karakteriseret ved vidtgående urbanisering og industrialisering inden for rammerne af en velfærdsstat.

I kurset fokuseres på aktuelle sociale, politiske og økonomiske udviklinger og konfliktkonstellationer, der dels fremmer den europæiske integrationsproces, dels styrker decentrale og regionale tendenser. Aktuelle problemstillinger bliver belyst fra både et kronologisk og et teoretisk perspektiv.

Undervisningsformer
Fællesforelæsninger kombineret med studiekredse med vejledning. I fællesforelæsningerne behandles emner af mere generel karakter (se ovenfor); i studiekredsene har de studerende mulighed for at fordybe sig i et selvvalgt emne. Det selvvalgte emne skal indeholde en komparativ dimension.
Arbejdsbelastning
SAT (studenterarbejdstimer) i alt: 113 timer
Litteratur

Gary P.Freeman (1995) Modes of Immigration Politics in Liberal democratic, States International Migration Review, Vol. 29, No.4 (Winter, 1995), pp881-902. The Centre for Migration Studies of New York, Inc.

Kommissionen for de Europæiske Fællesskaber (2008). Meddelelse fra Kommissionen til Europa-Parlamentet, Rådet, de Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget. En fælles indvandringspolitik for Europa: Principper, aktioner og redskaber. Bruxelles, den 17.6.2008

Sven Bislev Socialpolitiske modeller Kap. 5 i: Jørgen Elm Larsen og Iver Hornemann Møller: Socialpolitik (2004) Hans Reitzels Forlag

Diamond Ashiagbor Theories of Unemployment and the Labour Market Flexibility Debate Kap. 2 (pp51-71) i: Diamond Ashiagbor: The European Employment Strategy. Labour Market Regulation and New Governance (2005) Oxford, OUP

The Economist Europe inside out - The reason why Europe finds reform so hard is that insiders are too protected (25/3/2006)

Larry Elliot Equality and full employment can co-exist – The future of Europe may lie in jettisoning the market liberalisation orthodoxy, The Guardian, June 25, 2007

SupplerendeLitteratur

Hans Kornø Rasmussen (2004) Det danske Dilemma Kap 4. pp77-100: Det aldrende Europa – The Perfect Storm