English   Danish

2011/2012  BA-IVK_GR1E  Grammar 1 - English

English Title
Grammar 1 - English

Course Information

Language English
Point 5 ECTS (150 SAT)
Type Mandatory
Level Bachelor
Duration One Semester
Course Period Autumn
1. semester
Time Table Please see course schedule at e-Campus
Study Board
Study Board for BA in International Business Communication
Course Coordinator
  • Kursusansvarlig
    Bodil Helder - Department of International Language Studies and Computational Linquistics
  • Fagansvarlig på engelsk
    Lill Ingstad - Department of International Language Studies and Computational Linquistics
Main Category of the Course
  • Language and Intercultural Studies
Last updated on 29 maj 2012
Learning Objectives
Målet for såvel Grammatik 1 som Grammatik 2 er, at den studerende:
  • tilegner sig en systematisk viden om det engelske sprogs grammatik og derved erhverver sig en referenceramme, der kan trækkes på i uddannelsens øvrige discipliner
  • styrker sin sproglige iagttagelsesevne
  • bliver bedre i stand til at producere korrekt og hensigtsmæssigt engelsk
Grammatik 1:
Assessment Written Exam
Marking Scale Pass / Fail
Censorship No censorship
Exam Period December/January
Aids Closed Book
Duration 2 Hours
Prøve i sætningsanalyse (funktion, form og sætningstyper).

Syge-/omprøve
Afvikles som den ordinære, jf. dog § 18, stk. 2, b i studieordningen.

Afholdelse af syge-/omprøve
Der afholdes syge-/omprøve i umiddelbar forlængelse af eksamensterminen. Dernæst først eksamen i næste ordinære termin.

Examination
Målbeskrivelse:
Den studerende skal kunne:
• identificere og klassificere de enkelte sætningskonstituenter mht funktion og form
• identificere og redegøre for de enkelte sætningskonstituenters struktur (fraser og ledsætninger)
• identificere og redegøre for sætningsopbygning (simple, komplekse og sideordnede sætninger)
Course Content

Kurset indledes med en systematisk gennemgang af sætningsanalyse, herunder de enkelte sætningskonstituenters funktion og form samt sætningstyper. I anden halvdel af semesteret arbejdes der dels med frasestruktur (nominalfrasen, verbalfrasen samt adjektiv- og adverbiumsfrasen), dels med udvalgte områder af engelsk grammatik, som volder danskere problemer, når de kommunikerer på engelsk. De emner, der behandles i slutningen af 1. semester, kan vedrøre visse aspekter af nominalfrasen eller verbalfrasen. Som eksempler kan nævnes substantivernes tællelighed, kasus, adjektiver over for adverbier, verbernes tempusformer, etc.

Teaching Methods
Kurset består i en kombination af forelæsninger, diskussioner og øvelser.
Student Workload
SAT (studenterarbejdstimer) i alt: 150 hours
Literature

Hjulmand, Lise-Lotte & Helge Schwartz (2009): A Concise Contrastive Grammar of English for Danish Students. Samfundslitteratur, 3rd edition

Hjulmand, Lise-Lotte & Helge Schwartz (2008): A Concise Contrastive Grammar of English for Danish Students - Workbook. Samfundslitteratur, 3rd edition

Evt. supplerende litteratur opgives på semesterplan