English   Danish

2011/2012  BA-IVK_KS2T  Culture and society 2 - German

English Title
Culture and society 2 - German

Course Information

Language German
Point 5 ECTS (150 SAT)
Type Mandatory
Level Bachelor
Duration One Semester
Course Period Spring
2. semester
Time Table Please see course schedule at e-Campus
Study Board
Study Board for BA in International Business Communication
Course Coordinator
  • Fagansvarlig på tysk
    Mette Skovgaard Andersen - Department of International Culture and Communication Studies
Main Category of the Course
  • Language and Intercultural Studies
Last updated on 29 maj 2012
Learning Objectives
De studerende skal kunne redegøre for Tysklands nuværende politiske struktur og have indblik i vigtige konsekvenser af genforeningen i 1990 såvel som kendskab til økonomisk stærke og svage regioner i Tyskland.
Kultur & samfund 2:
Assessment Home Assignment
Marking Scale Pass / Fail
Censorship No censorship
Exam Period May/June
Aids Please, see the detailed regulations below
Duration Please, see the detailed regulations below
Prøven består af en hjemmeopgave med udgangspunkt i de i undervisningen gennemgåede emner. Den studerende vælger selv emnet inden for et antal overordnede temaer. Der gives min. 14 dage til besvarelsen.

Hjemmeopgaven skrives i grupper à 3-6 studerende. Omfang: ved 3 studerende maks. 6 normalsider, ved 4 studerende maks. 8 normalsider, ved 5 studerende maks. 10 normalsider, og ved 6 studerende og derover maks. 12 normalsider. Ved 2 studerende maks. 6 normalsider og ved 1 studerende maks. 5 normalsider. Den enkelte studerendes bidrag skal kunne konstateres, således at det sikres, at individuel bedømmelse kan finde sted, jf. § 6 stk. 3 i studieordningen. Hjemmeopgaven afleveres på BA sekretariatet i 2 eksemplarer.

Syge-/omprøve

Som den ordinære.

Afholdelse af prøven, herunder syge-/omprøve

Der afholdes syge-/omprøve i umiddelbar forlængelse af eksamensterminen. Dernæst først eksamen i næste ordinære termin.

Examination
Målbeskrivelse:
Den studerende skal kunne:

- identificere og afgrænse et samfundsrelevant emne inden for temarammen
- indsamle relevant information til belysning af tema og data samt forholde sig til, skabe sig overblik over, analysere og strukturere de fundne data
- præsentere temaet logisk og overskueligt i form af en skriftlig opgave på fremmedsproget, der overholder gængse formaliakrav
- udtrykke sig skriftligt på tysk på en måde der gør det muligt at formidle opgavens indhold uden for mange forstyrrende sproglige fejl
Course Content

Der arbejdes med den føderale opbygning af Forbundsrepublikken og regionale forskelle på baggrund af politiske, geografiske og sociologiske forhold.

Teaching Methods
Forelæsninger, holdundervisning, fremlæggelse af selvvalgte aspekter af det behandlede stof med gennemgang i undervisningen.
Student Workload
SAT (studenterarbejdstimer) i alt: 150 hours
Literature

Litteratur fremgår at semesterplan