English   Danish

2011/2012  BA-IVK_KS3T  Culture and society 3 - Business communication 2 - German

English Title
Culture and society 3 - Business communication 2 - German

Course Information

Language German
Point 15 ECTS (450 SAT)
Type Mandatory
Level Bachelor
Duration One Semester
Course Period Spring
4. semester
Time Table Please see course schedule at e-Campus
Study Board
Study Board for BA in International Business Communication
Course Coordinator
  • Fagansvarlig på tysk
    Mette Skovgaard Andersen - Department of International Culture and Communication Studies
Main Category of the Course
  • Language and Intercultural Studies
Last updated on 29 maj 2012
Learning Objectives
Kurset består at to delkurser (se nedenfor), der udprøves samlet.
Kultur og samfund 3
De studerende skal uddybe deres indblik i sociokulturelle og økonomiske forhold i Tyskland for at kunne forstå og gøre rede for udvalgte områder inden for den igangværende reformpolitik, fx vedr. uddannelsessystem, arbejdsmarked, socialsystem.

Virksomhedskommunikation 2
De studerende skal kunne forstå baggrunden for uregelmæssigheder i forretningsgangen. De skal på basis af en situationsbeskrivelse selvstændigt kunne formulere virksomhedsrelevante tekster på tysk i overensstemmelse med sprogets regler og de normer der gælder for den pågældende kommunikationssituation, og de skal kunne referere indholdet af en tysk tekst på dansk tilpasset en nærmere angivet målgruppe.
Prerequisite
Skriftlig prøve 1 og Mundtlig prøve 1 baserer sig dels på undervisningen på 4. semester, dels på undervisningen de foregående semestre.
Examination
Eksamen
The exam in the subject consists of three parts:
Skriftlig prøve 1A:
Weight 33%
Assessment Written Exam
Marking Scale 7-step scale
Censorship External examiners
Exam Period May/June
Aids Open Book, Written Aid is permitted
Duration Please, see the detailed regulations below
Varighed: 2 1/2 time. Referat på dansk af tysk tekst om et emne inden for erhvervs- og/eller samfundsrelaterede forhold.

Udgangsteksten: maks. 3 NS. Besvarelse: ca. 3/4 normalside. Eksamen afvikles på PC. PC mulighed 5 jf. studienævnets pc muligheder. Eksamen tæller 3,75 ECTS og tæller 1 på eksamensbevis.

Syge-/omprøve

Skriftlig prøve 1
Som den ordinære, jf. § 18, stk. 2, b i studieordningen.
 

Afholdelse af prøven, herunder syge-/omprøve
Der afholdes syge-/omprøve i umiddelbar forlængelse af eksamensterminen. Dernæst først eksamen i næste ordinære termin

Skriftlig prøve 1B:
Weight 33%
Assessment Written Exam
Marking Scale 7-step scale
Censorship External examiners
Exam Period May/June
Aids Open Book, Written Aid is permitted
Duration Please, see the detailed regulations below
Varighed: 2 1/2 time. Selvstændig udarbejdelse af en virksomhedsrelevant tekst på tysk på basis af et oplæg. 

Udgangsteksten: maks. 3 normalsider. Besvarelse: ca. 3/4 normalside. Eksamen afvikles på PC. PC mulighed 5 jf. studienævnets pc muligheder. Eksamen tæller 3,75 ECTS og tæller 1 på eksamensbevis.

Syge-/omprøve

Skriftlig prøve 1
Som den ordinære, jf. § 18, stk. 2, b i studieordningen.
 

Afholdelse af prøven, herunder syge-/omprøve
Der afholdes syge-/omprøve i umiddelbar forlængelse af eksamensterminen. Dernæst først eksamen i næste ordinære termin

Mundtlig prøve 1:
Weight 34%
Assessment Oral with Written Assignment
Marking Scale 7-step scale
Censorship External examiners
Exam Period May/June
Aids Please, see the detailed regulations below
Duration Please, see the detailed regulations below
Forberedelse: Ingen. Eksaminationstid: 20 min. inkl. votering. 1 karakter for indhold. Karakteren er udtryk for en helhedsbedømmelse af den skriftlige og den mundtlige præstation. Eksamen tæller 7,5 ECTS.

Den skriftlige opgave: Maks. 3 normalsider ekskl. bibliografi. Opgaven afleveres i 3 eksemplarer på BA sekretariatet. Prøvebeskrivelse: Prøven tager udgangspunkt i et skriftligt oplæg, som den studerende udarbejder individuelt på baggrund af en selvvalgt problemstilling inden for pensum i erhvervs- og/eller samfundsrelaterede forhold. Det skriftlige oplæg affattes på tysk. Problemstillingen skal godkendes af underviseren. Det skriftlige oplæg er et oplæg til diskussion under den mundtlige eksamen. Den skal indeholde en kort introduktion, som præsenterer den valgte problemstilling og baggrunden for valget af den. Desuden skal det skriftlige oplæg indeholde overvejelser om metodevalg, omtale af hvilke elementer og problemfelter der lægges vægt på, en kort konklusion samt en bibliografi. Ved den mundtlige eksamen, der er individuel og foregår på tysk, skal den studerende uddybe elementer og problemfelter fra det skriftlige oplæg. Eksaminators spørgsmål tager ligeledes udgangspunkt i oplægget. Tilgrænsende områder af pensum kan inddrages.

Syge-/omprøve
Mundtlig prøve 1
Som den ordinære. Eksaminationen kan tage udgangspunkt i det oprindelige oplæg; Den studerende kan også vælge at udarbejde et nyt. Opgaven skal afleveres i 3 eksemplarer på BA sekretariatet ved tilmelding til syge/omprøve uanset om det er det oprindelige oplæg eller et nyt udarbejdet oplæg.
Afholdelse af prøven, herunder syge-/omprøve
Der afholdes syge-/omprøve i umiddelbar forlængelse af eksamensterminen. Dernæst først eksamen i næste ordinære termin
Examination
Skriftlig prøve 1
Målbeskrivelse:
Den studerende skal kunne
• producere tekster på dansk og tysk som overholder de sproglige og stilistiske konventioner for almindeligt forekommende genrer inden for området
• vælge den rette genre og tilpasse målsprogsteksten til modtageren, kommunikationssituationen og tekstens funktion
• udtrykke sig såvel på tysk som på dansk uden kommunikationsforstyrrende fejl i forhold til opgaven og målgruppen
• anvende et i kommunikationssituationen passende ordforråd, herunder den relevante fagterminologi

Mere specifikt skal den studerende i forbindelse med 1A derudover kunne:
• forstå en længere tekst og uddrage de informationer som ud fra opgaveformuleringen er væsentlige for modtageren af målteksten
• præsentere disse informationer korrekt og neutralt, klart og velstruktureret og på en måde der er tilpasset målgruppen og formålet med referatet.

Den samlede Skriftlig prøve 1 kan afvikles på en og samme dag. Hvis det er tilfældet, vil der være mindst 1 times pause imellem de to prøver.

Mundtlig prøve 1
Målbeskrivelse:
Den studerende skal kunne:
• identificere og formulere en fagrelevant problemstilling inden for pensum i erhvervs- og/eller samfundsrelaterede forhold
• indsamle relevante data og information til belysning af problemstillingen samt forholde sig til, skabe sig overblik over, analysere og strukturere de fundne data
• anvende relevante værktøjer og metoder på den pågældende problemstilling
• præsentere problemstilling, metodevalg, hovedelementer samt konklusion logisk og overskueligt i form af et kort skriftligt oplæg på tysk
• uddybe elementer og problemfelter fra det skriftlige oplæg samt argumentere logisk for og formidle den eller de valgte løsninger mundtligt på tysk i dialog med eksaminator
• sætte det skriftlige oplægs tema i relation til tilgrænsende dele af pensum
• udtrykke sig på tysk på en måde der ikke i nævneværdig grad hæmmer formidlingen af det skriftlige oplægs indhold og diskussionen heraf.
Course Content

Kultur og samfund 3
Der uddybes stof fra Kultur og samfund 2

Virksomhedskommunikation 3
Det retlige grundlag for uregelmæssigheder i forretningsgangen introduceres, og der arbejdes med forskellige typer uregelmæssigheder og deres sproglige realisering i praksis. Desuden arbejdes der med forskellige aspekter af emnet afsætning med hovedvægt på salg, herunder messer og udstillinger, og afsætningskanaler (agenturforhold).


Der gives en introduktion til oversættelsesteori og fagsprog. Der trænes i forskellige former for skriftlig udtryksfærdighed: referat/resumé på dansk på basis af tysk tekst, fri formulering på basis af oplæg inden for de emner der indgår i kurserne i virksomhedskommunikation, og oversættelse til og fra tysk under inddragelse af oversættelsesteoretiske aspekter.

Teaching Methods
Kultur og samfund 3
Forelæsninger, holdundervisning, studiekredse.

Virksomhedskommunikation 2
Vekselvirkning mellem holdundervisning og selvstændige opgaver og fremlæggelser.
Student Workload
SAT (studenterarbejdstimer) i alt: 450 hours
Literature

Litteratur fremgår af semesterplan