English   Danish

2011/2012  BA-IVK_KSGBE  Culture and society/GB - English

English Title
Culture and society/GB - English

Course Information

Language English
Point 7,5 ECTS (225 SAT)
Type Mandatory
Level Bachelor
Duration One Semester
Course Period Spring
4. semester
Time Table Please see course schedule at e-Campus
Study Board
Study Board for BA in International Business Communication
Course Coordinator
  • Fagansvarlig på engelsk
    Lill Ingstad - Department of International Language Studies and Computational Linquistics
  • Kursusansvarlig
    Malene Djursaa - Department of International Culture and Communication Studies
Main Category of the Course
  • Language and Intercultural Studies
Last updated on 29 maj 2012
Learning Objectives
Målet med kurset er at den studerende skal tilegne sig viden om og indsigt i Storbritanniens sociale, politiske, og kulturelle forhold med henblik på at kunne indhente informationer inden for de nævnte områder. Desuden skal den studerende tilegne sig færdigheder i at oversætte tekster til og fra dansk i overensstemmelse med tekstens formål og med en given målgruppes forudsætninger.
Prerequisite
Mundtlig prøve 1 baserer sig dels på undervisningen på 4. semester, dels på undervisningen de foregående semestre.
Examination
Kultur og samfund/Storbritannien - Mundtlig og skriftlig sprogproduktion
Mundtlig prøve 1:
Assessment Oral with Written Assignment
Marking Scale 7-step scale
Censorship External examiners
Exam Period May/June
Aids Please, see the detailed regulations below
Duration Please, see the detailed regulations below


Prøven er en mundtlig prøve på basis af en individuel udarbejdet opgavebesvarelse.

Forberedelsestid: 20 minutter. Eksaminationstid:20 minutter inkl. votering. Hjælpemidler: Opgaven samt noter fra forberedelsen.

Den skriftlige opgave:
Længde af opgave: Maks. 3 normalsider tekst ekskl. bibliografi, indholdsfortegnelse, illustrationer mv. Opgaven afleveres i 3 eksemplarer på BA sekretariatet.


Den mundtlige eksaminationstid deles nogenlunde ligeligt mellem to elementer: 1) samtale om den selvstændige skriftlige opgave og 2) samtale om spørgsmål inden for pensum. Der gives 20 minutters forberedelse til spørgsmål inden for pensum. Spørgsmålet trækkes umiddelbart inden forberedelsestiden starter.


Der gives en samlet karakter, som er udtryk for en helhedsbedømmelse af den skriftlige og den mundtlige præstation. Eksamen tæller 7,5 ECTS.

Prøvebeskrivelse: Prøven er baseret på indholdet af Kultur og samfund/USA og Kultur og samfund/Storbritannien, og forudsætter desuden det kendskab til engelsk som er erhvervet i kurserne på tidligere semestre. Den mundtlige prøve tager udgangspunkt i en kort opgave, som den studerende udarbejder individuelt. Opgaven udarbejdes på engelsk på baggrund af et selvvalgt emne inden for pensum i amerikanske og/eller britiske samfundsrelaterede forhold. Emnet skal godkendes af underviseren.
 

Syge-/omprøve

Mundtlig prøve 1

Som den ordinære. Den studerende kan tage udgangspunkt i det oprindelige oplæg, evt. forbedret; den studerende kan også vælge at udarbejde et nyt. Hvis den studerende vælger at gå op i det oprindelige oplæg, skal den studerende huske at aflevere oplægget igen ved indstillingen til syge-/omprøven.

Afholdelse af prøven, herunder syge-/omprøve

Der afholdes syge-/omprøve i umiddelbar forlængelse af eksamensterminen. Dernæst først eksamen i næste ordinære termin.

Examination
Mundtlig prøve 1:
Målbeskrivelse:
Den skriftlige opgave:
Den studerende skal kunne:
• identificere, motivere og formulere en fagrelevant problemstilling inden for pensum i amerikanske og/eller britiske samfundsrelaterede forhold
• indsamle relevant information til belysning af den valgte problemstilling samt forholde sig kritisk til,
skabe sig overblik over, analysere og strukturere den fundne information
• præsentere den valgte problemstilling og dennes behandling og besvarelse logisk, overskueligt og med en høj grad af sproglig korrekthed i form af en kort skriftlig opgave på engelsk
• anvende en anerkendt formalia-model til opstilling af bibliografi og kildehenvisninger

Den mundtlige præstation:
Den studerende skal kunne:
- uddybe elementer og problemfelter fra opgaven samt argumentere logisk for og formidle den eller de
valgte løsninger mundtligt på engelsk i dialog med eksaminator
- gøre selvstændigt, sammenhængende og korrekt rede for et spørgsmål som stilles af eksaminator
inden for pensum i Kultur og samfund/USA og/eller Kultur og samfund/Storbritannien
- formidle sin viden på et idiomatisk, flydende og korrekt engelsk.
Prerequisites for Attending the Exam
Oversættelsesopgaverne er obligatoriske godkendelsesaktiviteter i forhold til oversættelsesdelen af kurset: Kultur og samfund/Storbritannien. Det er en forudsætning for at indstille sig til Skriftlig prøve 2 på 6. semester, at udprøvningen af oversættelsesdelen af dette kursus er godkendt.

Målbeskrivelse:
Den studerende skal kunne:
• oversætte meningsmæssigt dækkende
• producere tekster, der er tilpasset den angivne målgruppe og kommunikationssituation
• anvende målsprogets grundlæggende sproglige strukturer korrekt
• anvende et varieret ordforråd
• anvende målsprogets idiomatik

3 oversættelsesopgaver fra Kultur og samfund/Storbritannien indgår i den obligatoriske godkendelsesaktivitet. Ud af de 3 afleverede opgaver skal de 2 godkendes i løbet af undervisningen. Opgaverne bedømmes med godkendt/ikke godkendt. Ingen censur.

Syge-/omprøve
Obligatoriske oversættelsesopgaver inden for skriftlig sprogproduktion.
Kursets pensum. Skriftlig hjemmeopgave inden for oversættelse. Hjemmeopgaven vil have et omfang der svarer til den oprindelige obligatoriske godkendelsesaktivitet.
Afholdelse af prøven, herunder syge-/omprøve

Der afholdes syge-/omprøve i umiddelbar forlængelse af eksamensterminen. Dernæst først eksamen i næste ordinære termin.
Course Content

Undervisningen er koncentreret om britiske forhold, fx britiske befolkningsgrupper og regionale identiteter, det politiske system og partierne, social- og uddannelsespolitik, arbejdsmarkedsforhold og Storbritanniens relationer med omverdenen.

 

I skriftlig sprogproduktion arbejdes teoretisk og praktisk med oversættelse til og fra dansk inden for forskellige genrer.

Teaching Methods
Kurset består i en kombination af holdundervisning, diskussioner, mundtlige oplæg og skriftlige øvelser inklusive et antal oversættelser samt introduktion til opgaveskrivning.
Student Workload
SAT (studenterarbejdstimer) i alt: 225 hours
Literature

Malene Djursaa og Charlotte Werther (2011). Rose and Crown: Ideas and identities in British politics and society 3rd ed. København: Handelshøjskolens Forlag

Evt. supplerende litteratur opgives på semesterplan