English   Danish

2011/2012  BA-IVK_KSL  Culture and society - Latin America before and now - Spanish

English Title
Culture and society - Latin America before and now - Spanish

Course Information

Language Spanish
Point 7,5 ECTS (225 SAT)
Type Mandatory
Level Bachelor
Duration One Semester
Course Period Spring
4. semester
Time Table Please see course schedule at e-Campus
Study Board
Study Board for BA in International Business Communication
Course Coordinator
  • Kursus- og fagansvarlig på spansk
    Carsten Jacob Humlebæk - Department of International Culture and Communication Studies
Main Category of the Course
  • Language and Intercultural Studies
Last updated on 29 maj 2012
Learning Objectives
Målet med kurset er at den studerende udbygger sin viden om latinamerikanske samfundsforhold. Kursets mål er desuden at den studerende styrker sin mundtlige kommunikationsevne på spansk.
Prerequisite
Mundtlig prøve 1 baserer sig dels på undervisningen på 4. semester, dels på undervisningen de foregående semestre.
Mundtlig prøve 1:
Assessment Oral with Written Assignment
Marking Scale 7-step scale
Censorship External examiners
Exam Period May/June
Aids Please, see the detailed regulations below
Duration Please, see the detailed regulations below
Forberedelsestid: Ingen. Eksaminationstid: 20 min. inkl. votering. Hjælpemidler: Det skriftlige oplæg.

Der gives en samlet karakter, der er udtryk for en helhedsbedømmelse af den skriftlige og den mundtlige præstation. Eksamen tæller 7,5 ECTS. Den skriftlige opgave: Maks. 3 normalsider ekskl. bibliografi. Opgaven afleveres i 3 eksemplarer på BA sekretariatet.

Prøvebeskrivelse: Prøven tager udgangspunkt i et skriftligt oplæg som den studerende udarbejder individuelt på baggrund af en selvvalgt problemstilling inden for pensum i 'Kultur og samfund II - Latinamerika før og nu'. Det skriftlige oplæg affattes på spansk. Problemstillingen skal godkendes af underviseren. Det skriftlige oplæg er et oplæg til diskussion under den mundtlige eksamen. Den skal indeholde en kort introduktion, som præsenterer den valgte problemstilling og baggrunden for valget af den. Desuden skal det skriftlige oplæg indeholde overvejelser om metodevalg, omtale af hvilke elementer og problemfelter der lægges vægt på, en kort konklusion samt en bibliografi. Ved den mundtlige eksamen, der er individuel og foregår på spansk, skal den studerende uddybe elementer og problemfelter fra der skriftlige oplæg. Eksaminators spørgsmål tager ligeledes udgangspunkt i oplægget. Tilgrænsende områder af pensum kan inddrages.

Syge-/omprøve

Afvikles som den ordinære. Eksaminationen kan tage udgangspunkt i det oprindelige oplæg; du kan også vælge at udarbejde et nyt. Opgaven skal afleveres i 3 eksemplarer på BA sekretariatet ved tilmelding til syge/omprøve uanset om det er det oprindelige oplæg eller et nyt udarbejdet oplæg.

Afholdelse af prøven, herunder syge-/omprøve
Der afholdes syge-/omprøve i umiddelbar forlængelse af eksamensterminen. Dernæst først eksamen i næste ordinære termin

Examination
Mundtlig prøve 1:

Målbeskrivelse:
Den studerende skal kunne:
• identificere og formulere en fagrelevant problemstilling inden for pensum i erhvervs- og/eller samfundsrelaterede forhold
• præsentere problemstilling, metodevalg, hovedelementer samt konklusion logisk og overskueligt i form af et kort skriftligt oplæg på fremmedsproget
• indsamle relevante data og information til belysning af problemstillingen samt forholde sig til, skabe sig overblik over, analysere og strukturere de fundne data
• anvende relevante værktøjer og metoder på den pågældende problemstilling
• uddybe elementer og problemfelter fra det skriftlige oplæg samt argumentere logisk for og formidle den eller de valgte løsninger mundtligt på spansk i dialog med eksaminator
• sætte det skriftlige oplægs tema i relation til tilgrænsende dele af pensum
• udtrykke sig på spansk på en måde der ikke i nævneværdig grad hæmmer formidlingen af det skriftlige oplæg indhold og diskussionen heraf.
Course Content

Kurset vil beskæftige sig med centrale sociale, kulturelle, politiske og økonomiske forhold i dagens Latinamerika med inddragelse af det historiske perspektiv hvor det skønnes relevant. Der lægges fokus på emner som er centrale for forståelsen af de markante forskelle som er kendetegnende for det latinamerikanske kontinent. Til belysning af emneområderne samt træning af den mundtlige kommunikationsevne læses diverse sagprosatekster samt moderne skønlitterære tekster i form af noveller.

Teaching Methods
Holdundervisning med mundtlige gruppefremlæggelser på basis af en skriftlig synopsis på spansk og efterfølgende diskussion. Undervisning, fremlæggelser og diskussion vil foregå på spansk.
Student Workload
SAT (studenterarbejdstimer) i alt: 225 hours
Literature

Litteratur fremgår af semesterplan