English   Danish

2011/2012  BA-IVK_KSUSE  Culture and society/US - English

English Title
Culture and society/US - English

Course Information

Language English
Point 5 ECTS (150 SAT)
Type Mandatory
Level Bachelor
Duration One Semester
Course Period Autumn
3. semester
Time Table Please see course schedule at e-Campus
Study Board
Study Board for BA in International Business Communication
Course Coordinator
  • Kursusansvarlig
    Charlotte Werther - Department of International Language Studies and Computational Linquistics
  • Fagansvarlig på engelsk
    Lill Ingstad - Department of International Language Studies and Computational Linquistics
Main Category of the Course
  • Language and Intercultural Studies
Last updated on 29 maj 2012
Learning Objectives
Målet med kurset er at den studerende skal tilegne sig viden om og indsigt i USA's sociale, politiske, og kulturelle forhold med henblik på at kunne indhente informationer inden for de nævnte områder. Desuden skal den studerende tilegne sig færdigheder i at oversætte tekster til og fra dansk i overensstemmelse med tekstens formål og med en given målgruppes forudsætninger.
The exam in the subject consists of two parts:
Mundtlig fremlæggelse inden for kultur og samfund:
Weight 50%
Assessment Oral Exam
Marking Scale Pass / Fail
Censorship No censorship
Exam Period Autumn Term
Aids Open Book, Written Aid is permitted
Duration Please, see the detailed regulations below

Varighed:5 minutter pr. studerende. Eksamen tæller 2,5 ECTS. Eksamen vægter 1 på eksamensbevis.

Mundtlig fremlæggelse af et givet emne inden for kultur og samfund. Emnet stilles af underviseren inden for kursets pensum. Fremlæggelsen finder sted i løbet af undervisningen. Ved eksaminationen kan eksaminator stille uddybende spørgsmål inden for det valgte emne. Fremlæggelsen afvikles og bedømmes individuelt.

Syge-/omprøve

Mundtlig fremlæggelse inden for kultur og samfund

Afvikles som individuel mundtlig stedprøve, hvor den studerende fremlægger et af de 3 emner, der offentliggøres ved opslag 1 uge inden prøvens afholdelse. Ved eksaminationen kan eksaminator stille uddybende spørgsmål inden for det valgte emne.

Eksaminationstid:15 minutter, heraf 5 minutter til præsentation efterfulgt af spørgsmål og votering.

Afholdelse af prøverne, herunder syge-/omprøver

Mundtlig fremlæggelse inden for kultur og samfund

Der afholdes syge-/omprøve i umiddelbar forlængelse af eksamensterminen. Dernæst først eksamen i næste ordinære termin.

Skriftlig stedprøve inden for kultur og samfund:
Weight 50%
Assessment Written Exam
Marking Scale Pass / Fail
Censorship No censorship
Exam Period December/January
Aids Open Book, Written Aid is permitted
Duration Please, see the detailed regulations below
Skriftlig stedprøve i oversættelse. Varighed: 2 1/2 time. Eksamen afvikles på PC. PC mulighed 5 jf. studienævnets pc muligheder. Eksamen tæller 2,5 ECTS.

Eksamen vægter 1 på eksamensbevis.

Syge-/omprøve

Skriftlig stedprøve inden for kultur og samfund

Som den ordinære, jf. dog § 18, stk. 2, b i studieordningen.

Afholdelse af prøverne, herunder syge-/omprøver
Skriftlig stedprøve inden for kultur og samfund

Der afholdes syge-/omprøve i umiddelbar forlængelse af eksamensterminen. Dernæst først eksamen i næste ordinære termin.

Examination
Mundtlig fremlæggelse inden for kultur og samfund
Den studerende skal kunne:
• fremlægge information om det stillede emne klart, struktureret og faktuelt korrekt
• vise selvstændighed i fremlæggelsen, dvs. gå ud over et simpelt resumé af lærebogen og det fælles læsestof
• anvende visuelle hjælpemidler (fx PowerPoint eller overheads) til understøttelse af fremlæggelsen

Skriftlig stedprøve inden for kultur og samfund
Den studerende skal kunne:
• oversætte meningsmæssigt dækkende
• producere en tekst der er tilpasset den angivne målgruppe og kommunikationssituation
• anvende målsprogets grundlæggende sproglige strukturer korrekt
Course Content

Undervisningen er koncentreret om amerikanske forhold, fx USA's befolkning, amerikansk(e) identitet(er), forfatningen, føderalisme, det politiske system og partierne, social- og uddannelsespolitik, og USA's relationer med omverdenen. I skriftlig sprogproduktion arbejdes teoretisk og praktisk med oversættelse til og fra dansk af tekster med fokus på kultur og samfund.

Teaching Methods
Kurset består i en kombination af holdundervisning, diskussioner, mundtlige oplæg og skriftlige øvelser inklusive et antal oversættelser.
Student Workload
SAT (studenterarbejdstimer) i alt: 150 hours
Further Information

Syge-/omprøve

Literature

Russell Duncan and Joseph Goddard (2009). Contemporary America, 3rd ed. London: Palgrave Macmillan