English   Danish

2011/2012  BA-IVK_OE1F  Economic situation 1 - French

English Title
Economic situation 1 - French

Course Information

Language French
Point 3,8 ECTS (114 SAT)
Type Mandatory
Level Bachelor
Duration One Semester
Course Period Autumn
5. semester
Time Table Please see course schedule at e-Campus
Study Board
Study Board for BA in International Business Communication
Course Coordinator
  • Fagansvarlig på fransk
    Joan Tournay - Department of International Culture and Communication Studies
Main Category of the Course
  • Language and Intercultural Studies
Last updated on 29 maj 2012
Learning Objectives
Målet med kurset er at den studerende skal tilegne sig kendskab til og forståelse af grundlæggende økonomiske sammenhænge med fokus på dansk-franske forhold. Den studerende skal kunne udtrykke sig såvel skriftligt som mundtligt på korrekt fransk inden for dette område. Brug af relevante hjælpemidler og specifik fagterminologi indgår som en vigtig del af kurset.
Økonomiske forhold 1:
Assessment Written Exam
Marking Scale Pass / Fail
Censorship No censorship
Exam Period December/January
Aids Please, see the detailed regulations below
Duration 2 Hours
Prøvebeskrivelse:
Prøven består af besvarelse på dansk af spørgsmål på dansk ud fra det i undervisningen gennemgået stof, evt. på basis af en fransksproget tekst.

Evt. oplæg: 1 normalside.  Sprog: Dansk.  Hjælpemidler: Fransk/fransk ordbog.

Eksamen tæller 3,75 ECTS.

Syge-/omprøve

Som den ordinære, jf. dog § 18, stk. 2, b i studieordningen.

Afholdelse af prøven, herunder syge-/omprøve

Der afholdes syge-/omprøve i umiddelbar forlængelse af eksamensterminen. Dernæst først eksamen i næste ordinære termin

Examination
Målbeskrivelse:
Den studerende skal skriftligt kunne:
• oversætte erhvervs- og/eller samfundsøkonomiske tekster inden for de behandlede emner på et rimeligt flydende og korrekt målsprog uden kommunikationsforstyrrende fejl
• målrette sin oversættelse til den skitserede kommunikationssituation
• besvare spørgsmål evt. på basis af en fransk tekst vedrørende udvalgte aktuelle sociale, økonomiske eller politiske samfundsforhold i Frankrig inden for makroøkonomiske områder som markedsforhold, konjunkturforhold, udenrigshandel og økonomisk politik
• forklare disse forhold dels på et flydende, velstruktureret og forståeligt dansk, der tager højde for kulturelle forskelle mellem landene, dels på et rimeligt flydende fransk uden kommunikationsforstyrrende fejl
Prerequisites for Attending the Exam
Den studerende skal have 3 obligatoriske skriftlige opgaver (2 oversættelser og 1 prøveeksamen) godkendt for at kunne indstille sig til den skriftlige stedprøve.
Course Content

Der arbejdes komparativt med forskellige samfunds- og erhvervsøkonomiske områder i de 2 lande med inddragelse af den tilhørende fagterminologi. Der arbejdes med oversættelse mellem dansk og fransk og med formidling på dansk og fransk af økonomiske tekster, ligesom der arbejdes med mundtlige fremlæggelser på fransk.

Teaching Methods
Holdundervisning, gruppearbejde hvor der arbejdes med seminaropgave, individuelle opgaver samt fremlæggelser.
Student Workload
SAT (studenterarbejdstimer) i alt: 113 hours
Literature

Med udgangspunkt i franske og danske aktuelle tekster samt tekster om makroøkonomi og økonomiske teorier, der løbende lægges på Learn, arbejdes der med en række temaer inden for økonomiske eller politiske samfundsforhold i Frankrig inden for makroøkonomiske områder som: Les conjonctures, Economie nationale (macroéconomie et téories économiques, et le circuit économique), Économie nationale et le marché