English   Danish

2011/2012  BA-IVK_OETK1E  Economic Texts and Context 1 - English

English Title
Economic Texts and Context 1 - English

Course Information

Language English
Point 3,8 ECTS (114 SAT)
Type Mandatory
Level Bachelor
Duration One Semester
Course Period Autumn
5. semester
Time Table Please see course schedule at e-Campus
Study Board
Study Board for BA in International Business Communication
Course Coordinator
  • Fagansvarlig på engelsk og kursusansvarlig
    Lill Ingstad - Department of International Language Studies and Computational Linquistics
Main Category of the Course
  • Language and Intercultural Studies
Last updated on 29 maj 2012
Learning Objectives
Målet med kurset er, at den studerende skal udbygge sin viden og praktiske kompetence inden for fagsproglig tekstproduktion, på engelsk såvel som på dansk. Derudover skal den studerende tilegne sig yderligere forståelse af grundlæggende økonomiske sammenhænge og kontekster. Brug af relevante hjælpemidler og evnen til aktivt at bruge specifik fagterminologi er vigtige elementer i kurset.

Ved afslutningen af kurset skal den studerende på baggrund af sin viden om erhvervs- og samfundsøkonomiske sammenhænge være i stand til at indsamle relevant information om disse områder, skabe sig overblik over og bearbejde informationen samt videreformidle den i forskellige former, fx i form af mundtlige præsentationer, skriftlige rapporter eller artikler. Den studerende skal være i stand til at identificere, analysere og diskutere problemstillinger i den aktuelle kontekst.

Det aktive fagsproglige ordforråd skal være udviklet på et niveau, hvor den studerende kan udtrykke sig klart og koncist om grundlæggende emner inden for det økonomiske område, der er relevant for kurset.

For at forbedre fagsprogskundskaber og formidlingsevne trænes den studerende i at oversætte og producere tekster med brug af korrekt engelsk såvel som dansk fagterminologi og sprog. Derudover trænes tilpasning af tekster til en specifik målgruppe.
Økonomisk tekst i kontekst:
Assessment Written Exam
Marking Scale 7-step scale
Censorship No censorship
Exam Period December/January
Aids Please, see the detailed regulations below
Duration 4 Hours
Oplæg: Maks. 2 normalsider Besvarelse: Maks. 3 normalsider Hjælpemidler: Alle skriftlige hjælpemidler. Eksamen afvikles på PC. PC mulighed 2 jf. studienævnets pc muligheder. Eksamen tæller 3,75 ECTS.

Syge-/omprøve

Som den ordinære, jf. § 18, stk. 2, b i studieordningen.
 

Afholdelse af prøverne, herunder syge-/omprøver

Der afholdes syge-/omprøve i umiddelbar forlængelse af eksamensterminen. Dernæst først eksamen i næste ordinære termin

Examination
Prøvebeskrivelse:
Skriftlig stedprøve på grundlag af en tekst vedrørende et emne inden for kursets pensum, og 2-3 spørgsmål knyttet til teksten og pensum. Teksten og spørgsmålene udleveres ved stedprøvens start.

Målbeskrivelse:
Den studerende skal kunne:
• identificere en fagrelevant problemstilling i en udleveret tekst og relatere den identificerede problemstilling til pensum i besvarelsen af udleverede spørgsmål
• besvare de stillede spørgsmål til artiklen og pensum uden faktuelle fejl
• inddrage relevante begreber og sammenhænge inden for området
• bruge den relevante engelske fagterminologi korrekt
• formulere sig på engelsk uden kommunikationsforstyrrende fejl
Course Content

Kursets hovedtema er makroøkonomi. Der arbejdes med de grundlæggende principper og aktuelle problemstillinger inden for emnet. Den skriftlige produktion fokuserer især på oversættelse, tekstbearbejdning og selvstændig formulering.

Teaching Methods
Holdundervisning, hvori indgår fx lærergennemgang, diskussioner, studenteroplæg og mundtlige såvel som skriftlige øvelser.
Student Workload
SAT (studenterarbejdstimer) i alt: 113 hours
Literature

Janet Morrison (2011): The Global Business Environment, 3nd ed. Palgrave Macmillian

Kursets kompendium
Evt. yderligere materiale fremgår af semesterplan