English   Danish

2011/2012  BA-IVK_SK2T  Language knowledge 2 - German

English Title
Language knowledge 2 - German

Course Information

Language German
Point 5 ECTS (150 SAT)
Type Mandatory
Level Bachelor
Duration One Semester
Course Period Autumn
1. semester
Time Table Please see course schedule at e-Campus
Study Board
Study Board for BA in International Business Communication
Course Coordinator
  • Fagansvarlig på tysk
    Mette Skovgaard Andersen - Department of International Culture and Communication Studies
Main Category of the Course
  • Language and Intercultural Studies
Last updated on 29 maj 2012
Learning Objectives
Et endemål for den samlede uddannelse i tysk er at de studerende skal kunne forstå og kritisk vurdere tyske tekster, både i skrift og tale, samt producere sådanne tekster i overensstemmelse med sprogets normer.
Inden for rammerne af dette overordnede mål gælder for dette kursus og Sprogkundskab III det fælles delmål at de studerende skal:
  • have et basalt kendskab til almen sprogteori og være fortrolige med dele af det sprogvidenskabelige begrebsapparat
  • have generel indsigt i det tyske sprogs system og anvendelsesmuligheder og være i besiddelse af praktiske grammatikkundskaber
Sprogkundskab 2:
Assessment Written Exam
Marking Scale Pass / Fail
Censorship No censorship
Exam Period December/January
Aids Closed Book
Duration Please, see the detailed regulations below

Prøven er en skriftlig stedprøve uden hjælpemidler. Varighed: 45 minutter
Test i praktisk grammatik. Prøven består af ca. 100 indsættelsesspørgsmål. Prøven afholdes i eksamensterminen.

Syge-/omprøve

Som den ordinære, jf. § 18, stk. 2, b i studieordningen.
 

Afholdelse af syge-/omprøve

Der afholdes syge-/omprøve i umiddelbar forlængelse af eksamensterminen. Dernæst først eksamen i næste ordinære termin.

Examination
Målbeskrivelse:
Den studerende skal kunne:
• lingvistisk terminologi inden for basal morfologi og syntaks
• indsætte den korrekte form af adjektiver i eksempelsætninger under hensyntagen til kongruens- og rektionsforhold, stærk/svag bøjning, komparation, adjektivisk hhv. substantivisk anvendelse og ortografi
• indsætte den korrekte form af substantiver i eksempelsætninger under hensyntagen til kongruens- og rektionsforhold, genus, numerusbøjning og ortografi
• indsætte den korrekte form af artikler i eksempelsætninger under hensyntagen til kongruens- og rektionsforhold og artikelbrug
• indsætte den korrekte form af verber i eksempelsætninger under hensyntagen til kongruens- og rektionsforhold, stærk/svag bøjning, tempus, status som løst hhv. fast sammensat verbum og ortografi
• indsætte den korrekte form af pronominer i eksempelsætninger under hensyntagen til kongruens- og rektionsforhold, adjektivisk hhv. substantivisk anvendelse og ortografi
• indsætte den korrekte præposition i eksempelsætninger under hensyntagen til semantiske og idiomatiske forhold såvel som ortografi
Course Content

Sprogkundskab 2 videreføres i Sprogkundskab 3 og 4, og de 3 kurser udgør tilsammen en helhed.

Kurset består af følgende delemner: teoretisk og praktisk grammatik. Det er organiseret i 2 dele:

1. Praktisk grammatik

2. Teoretisk grammatik

I Praktisk grammatik behandles en række grammatiske emner ud fra en praktisk synsvinkel.

I Teoretisk grammatik gives der en elementær indføring i dele af den moderne sprogvidenskab der er relevante for den praktiske beskæftigelse med og beherskelse af det tyske sprog:

  • Semantik - pragmatik
  • Sproglige udtryksmidler
  • Konstituens - dependens
  • Rektion - kongruens
Teaching Methods
Forelæsninger, holdundervisning, praktiske øvelser med vejledning. Desuden foretages der løbende evaluering i undervisningen i form af opgaver og tests.
Student Workload
SAT (studenterarbejdstimer) i alt: 150 hours
Literature

Colliander, Peter et al (2006). Kompendium til Sprogkundskab II, 1. semester , Samfundslitteratur

Bruun Hansen, Agneta/Stenestad, Elva/Eriksen, Carl Collin (2005). Gyldendal Tysk Grammatik, Gyldendal, 2. oplag

Colliander, Peter (2002): Tysk Basislingvistik, Handelshøjskolens Forlag