English   Danish

2011/2012  BA-IVK_SK3T  Language knowledge 3 - German

English Title
Language knowledge 3 - German

Course Information

Language German
Point 5 ECTS (150 SAT)
Type Mandatory
Level Bachelor
Duration One Semester
Course Period Spring
2. semester
Time Table Please see course schedule at e-Campus
Study Board
Study Board for BA in International Business Communication
Course Coordinator
  • Fagansvarlig på tysk
    Mette Skovgaard Andersen - Department of International Culture and Communication Studies
Main Category of the Course
  • Language and Intercultural Studies
Last updated on 29 maj 2012
Learning Objectives
En videreførelse af delmål 1 og 2 i Sprogkundskab 2. Disse mål opnås ved at give de studerende indsigt i yderligere dele af det tyske sprogs system og anvendelsesmuligheder end i Sprogkundskab 2.
Sprogkundskab 3 - Skriftlig prøve i praktisk grammatik:
Assessment Written Exam
Marking Scale 7-step scale
Censorship No censorship
Exam Period May/June
Aids Open Book, Written Aid is permitted
Duration Please, see the detailed regulations below
Varighed:90 minutter. Prøven består af indsættelsesopgaver, omformuleringsopgaver og sætningskonstruktioner efter oplæg.

Syge-/omprøve

Som den ordinære, jf. § 18, stk. 2, b i studieordningen.
 

Afholdelse af prøven, herunder syge-/omprøve

Der afholdes syge-/omprøve i umiddelbar forlængelse af eksamensterminen. Dernæst først eksamen i næste ordinære termin.

Examination
Målbeskrivelse:
Udover de under udprøvningen af Sprogkundskab I specificerede mål skal den studerende kunne:
- lingvistisk terminologi inden for mere avancerede emner som valens, topologi og modalitet
- beskrive et verbums valens under inddragelse af relevante eksempler
- beskrive og anvende valensbegrebet ved fx passivdannelse under inddragelse af relevante eksempler og brugsbetingelser
- beskrive og anvende de verbale nominaliseringer under inddragelse af relevante eksempler og brugsbetingelser
- beskrive og anvende konjunktiv inden for indirekte tale og irrealis under inddragelse af relevante eksempler og brugsbetingelser
- beskrive og anvende præpositioner og deres rektion under inddragelse af relevante eksempler og brugsbetingelser
- identificere basale fejl inden for morfologi og syntaks i udvalgte eksempelsætninger
- oversætte konstruktioner som modale konstruktioner og participialkonstruktioner til korrekt og adækvat dansk
- placere leddene i en tysk sætning under overholdelse af hovedreglerne for tysk topologi
Course Content

Kurset består af følgende delemner: teoretisk og praktisk grammatik.

I teoretisk grammatik fortsættes den elementære indføring i dele af den moderne sprogvidenskab, der er relevante for den praktiske beskæftigelse med og beherskelse af det tyske sprog, med følgende emner:

- Verbernes valens, herunder aspekter som passiv

- Topologi (ledstilling)

- Præpositionernes rektion

- Modalitet.

I praktisk grammatik behandles en række grammatiske emner ud fra en praktisk synsvinkel.

Teaching Methods
Forelæsninger, holdundervisning og praktiske øvelser med vejledning.
Student Workload
SAT (studenterarbejdstimer) i alt: 150 hours
Literature

Litteratur fremgår at semesterplan