English   Danish

2011/2012  BA-IVK_STS  Language and text & Professional communication - Spanish

English Title
Language and text & Professional communication - Spanish

Course Information

Language Spanish
Point 10 ECTS (300 SAT)
Type Mandatory
Level Bachelor
Duration One Semester
Course Period Spring
6. semester
Time Table Please see course schedule at e-Campus
Study Board
Study Board for BA in International Business Communication
Course Coordinator
  • Fagansvarlig på spansk
    Carsten Jacob Humlebæk - Department of International Culture and Communication Studies
Main Category of the Course
  • Language and Intercultural Studies
Last updated on 29 maj 2012
Learning Objectives
Sprog og tekst
Målet med kurset er at den studerende udbygger sin viden om spanske sprogstrukturer samt sin analytiske viden med henblik på at forbedre sine færdigheder i sproglig formidling mellem dansk og spansk i overensstemmelse med gældende sprognormer og sprogbrugskonventioner, tekstens funktion, målgruppeforudsætninger og –forventninger og med anvendelse af adækvate strategier med særligt fokus på oversættelse mellem dansk og spansk.

Fagsproglig kommunikation
Kursets mål er at den studerende skal:
- uddybe sin viden om spanske erhvervsøkonomiske forhold
- erhverve viden om spanske samfundsøkonomiske forhold
- kunne oversætte en erhvervs- eller samfundsøkonomisk tekst mellem dansk og spansk
- optimere sin mundtlige kommunikationsevne.
Prerequisite
Skriftlig prøve 2 og mundtlig prøve 2 baserer sig dels på undervisningen på 6. semester, dels på undervisningen de foregående semestre.
The exam in the subject consists of three parts:
Skriftlig prøve 2A - Oversættelse fra dansk til spansk:
Weight 33%
Assessment Written Exam
Marking Scale 7-step scale
Censorship External examiners
Exam Period May/June
Aids Open Book, Written Aid is permitted
Duration Please, see the detailed regulations below

Prøvebeskrivelse:

I eksamensterminen på 6. semester afholdes skriftlig stedprøve inden for erhvervs- og/eller samfundsrelaterede forhold bestående af 2A og 2B. Du skal indstille dig til den samlede prøve første gang du går op. De to dele af prøven kan afvikles på én og samme dag. Hvis det er tilfældet, vil der være mindst 1 times pause imellem de to.

Varighed: 2 1/2 time. Oversættelse fra dansk til spansk. Omfang: 3/4 normalside. Eksamen afvikles på PC. PC mulighed 5 jf. studienævnets pc muligheder. Eksamen tæller 2,5 ECTS og tæller 1 på eksamensbevis.

 

Syge-/omprøve

Afvikles som den ordinære prøve, jf. dog § 18, stk. 2, b i studieordningen. Man kan kun gå til syge-/omprøve i den del der ikke er bestået, eller man har været syg ved. Øvrige bestemmelser som ovenfor.

Afholdelse af prøven, herunder syge-/omprøve

Der afholdes syge-/omprøve i umiddelbar forlængelse af eksamensterminen. Dernæst først eksamen i næste ordinære termin

Skriftlig prøve 2B - Oversættelse fra spansk til dansk:
Weight 33%
Assessment Written Exam
Marking Scale 7-step scale
Censorship External examiners
Exam Period May/June
Aids Open Book, Written Aid is permitted
Duration Please, see the detailed regulations below

Prøvebeskrivelse:

I eksamensterminen på 6. semester afholdes skriftlig stedprøve inden for erhvervs- og/eller samfundsrelaterede forhold bestående af 2A og 2B. Du skal indstille dig til den samlede prøve første gang du går op. De to dele af prøven kan afvikles på én og samme dag. Hvis det er tilfældet, vil der være mindst 1 times pause imellem de to.


Varighed: 2 1/2 time. Oversættelse fra spansk til dansk. Omfang: 3/4 normalside. Eksamen afvikles på PC. PC mulighed 5 jf. studienævnets pc muligheder. Eksamen tæller 2,5 ECTS´, og tæller 1 på eksamensbevis.

 

Syge-/omprøve

Afvikles som den ordinære prøve, jf. dog § 18, stk. 2, b i studieordningen. Man kan kun gå til syge-/omprøve i den del der ikke er bestået, eller man har været syg ved. Øvrige bestemmelser som ovenfor.

Afholdelse af prøven, herunder syge-/omprøve

Der afholdes syge-/omprøve i umiddelbar forlængelse af eksamensterminen. Dernæst først eksamen i næste ordinære termin

Mundtlig prøve 2:
Weight 34%
Assessment Oral Exam
Marking Scale 7-step scale
Censorship External examiners
Exam Period May/June
Aids Please, see the detailed regulations below
Duration Please, see the detailed regulations below


Prøvebeskrivelse:
Ved udgangen af 6. semester afholdes prøve på basis affastlagt pensum. Pensum
defineres som en række emner inden for erhvervs- og/eller samfundsreleaterede forhold. Der tages udgangspunkt i en uset tekst eller videooptagelse på spansk.

Med forberedelse, Forberedelsestid: 40 min. Eksaminationstid: 20 min. inkl. votering. Omfang af tekst eller videooptagelse: Tekst: ca. 2 NS Videooptagelse: Maks. 5 min. Hjælpemidler: Til selve eksamen: Noter udarbejdet i forberedelsestiden. I forberedelsen: Alle skriftlige hjælpemidler Bedømmelse: 2 karakterer: 1 karakter for indhold og 1 karakter for mundtlig sprogfærdighed Eksamen tæller 5 ECTS, hver karakter tæller 2,5 ECTS og tæller hver 1 på eksamensbevis.
 

Sygeprøve:
Som den ordinære prøve.
Omprøve:
Har den studerende ikke bestået nogen af delene, afvikles prøven som den ordinære prøve.
Har den studerende ikke bestået indhold: Prøven afvikles som den ordinære dog gives der kun karakter for indhold
Har den studerende ikke bestået mundtlig sprogfærdighed: Prøven er en muntlig prøve på 10 min inkl. votering. Der er 40 min. forberedelse. Eksaminationen baserer sig på et emne inden for pensum. En uge før eksamen får den studerende oplyst 3 emner. Ved eksamen trækker den studerende det konkrete emne.
 

Afholdelse af prøven, herunder syge-/omprøve

Der afholdes syge-/omprøve i umiddelbar forlængelse af eksamensterminen. Dernæst først eksamen i næste ordinære termin

Examination
Skriftlig prøve 2
Målbeskrivelse:
Den studerende skal kunne
• forstå en tekst om et alment erhvervsrelevant eller juridisk emne med alle detaljer, der er væsentlige
for opgavens løsning
• gengive et fagspecifikt indhold på målsproget så præcist, som den konkrete oversættelsessituation
tillader
• anvende et i forhold til kommunikationssituationen passende og varieret ordforråd, herunder den
relevante fagterminologi
• overholde de sproglige og stilistiske konventioner, som er typiske for de enkelte genrer
• udtrykke sig flydende med en høj grad af overensstemmelse med normerne for sprogets opbygning,
morfologi, syntaks og ortografi og uden kommunikationsforstyrrende fejl
• tilpasse målsprogsteksten til modtageren, kommunikationssituationen og tekstens funktion

Mundtlig prøve 2
Målbeskrivelse:
For så vidt angår indholdet af prøven, skal den studerende kunne
• forstå en aktuel autentisk spansk tekst eller videooptagelse, således som den fremtræder i en saglig behandling af emnet, og give en sammenhængende fremstilling på spansk af hovedindholdet og alle væsentlige detaljer
• placere teksten eller videooptagelsen inden for fagområdet generelt, relatere den til den aktuelle samfundssituation/-debat og redegøre for erhvervs- og/eller samfundsspecifikke fænomener og forhold i teksten
For så vidt angår det sproglige niveau, skal den studerende kunne
• udtrykke sig flydende med en høj grad af overensstemmelse med normerne for sprogets udtale og intonation, morfologi og syntaks og uden kommunikationsforstyrrende fejl
• anvende et stort og varieret ordforråd, herunder den relevante fagterminologi
• indgå i dialog med eksaminator
• deltage selvstændigt og aktivt i situationen
Course Content

Sprog og tekst

I kursets teoretiske del fokuseres der på centrale emner inden for oversættelsesteori, såsom oversætterens rolle og ansvar, kulturelle barrierer, målgruppehensyn og oversættelsesstrategier (herunder oversætterens overvejelser angående adækvat brug af strategier i forskellige oversættelsessituationer). I den praktiske del diskuteres de studerendes oversættelsesforslag såvel mht. problemløsning af oversættelsesmæssig art (oversættelsens hensigtsmæssighed) som den sproglig udformning (sprog- og sprogbrugsnormer). Hvis de skriftlige opgaver giver anledning til det, tages sproglige emner op til diskussion, ligesom de analytiske færdigheder vil blive anvendt til problemløsning i forbindelse med forståelsen af kildeteksten. I den skriftlige produktion lægges hovedvægten på oversættelse til dansk.

 

Fagsproglig kommunikation

Med udgangspunkt i lærebogsmateriale og aktuelle artikler om erhvervs- og samfundsøkonomiske forhold i Spanien arbejdes der med mundtlige fremlæggelser. I den skriftlige produktion lægges hovedvægten på oversættelse til spansk.

Teaching Methods
Sprog og tekst
En kombination af holdundervisning og gruppefremlæggelser med efterfølgende diskussion.

Fagsproglig kommunikation
Undervisningen foregår i vekselvirkning mellem holdundervisning, mundtlige fremlæggelser og skriftlige opgaver.
Student Workload
SAT (studenterarbejdstimer) i alt: 300 hours
Literature

Litteratur fremgår af semesterplan