English   Danish

2011/2012  BA-IVK_TTPE  Texts and Text Production - English

English Title
Texts and Text Production - English

Course Information

Language English
Point 5 ECTS (150 SAT)
Type Mandatory
Level Bachelor
Duration One Semester
Course Period Autumn
1. semester
Time Table Please see course schedule at e-Campus
Study Board
Study Board for BA in International Business Communication
Course Coordinator
 • Kursusansvarlig
  Bodil Helder - Department of International Language Studies and Computational Linquistics
 • Fagansvarlig på engelsk
  Lill Ingstad - Department of International Language Studies and Computational Linquistics
Main Category of the Course
 • Language and Intercultural Studies
Last updated on 29 maj 2012
Learning Objectives
Målet med undervisningen er at give de studerende en teoretisk indsigt i de grundlæggende elementer og begreber, der er nødvendige for at kunne forstå, fortolke, producere og formidle forskellige former for faglige, erhvervsrelevante tekster.

Målene er, at den studerende:
 • tilegner sig teoretisk viden om, hvad der overordnet karakteriserer faglige tekster
 • behersker metoder til at identificere en faglig teksts genre og formål på baggrund af en række analyseparametre (fx opbygning, appelformer, talehandlinger, stilistiske træk og ordvalg)
 • bliver i stand til at anvende grammatiske og sproglige forhold
 • bliver i stand til at anvende teori og metode i egen tekstproduktion
Tekster og tekstproduktion:
Assessment Home Assignment
Marking Scale Pass / Fail
Censorship No censorship
Exam Period December/January
Aids Please, see the detailed regulations below
Duration 24 Hours
Prøve i tekstanalyse samt tekstproduktion er en individuelt udarbejdet hjemmeopgave. Besvarelse: maks. 3 normalsider.

Syge-/omprøve
Som den ordinære.

Afholdelse af prøven, herunder syge-/omprøve
Der afholdes syge-/omprøve i umiddelbar forlængelse af eksamensterminen. Dernæst først eksamen i næste ordinære termin.

Examination
Målbeskrivelse:
Den studerende skal kunne:
• dokumentere, at han/hun har indsigt i de grundlæggende tekstmæssige begreber, der er blevet introduceret i undervisningen, og kan anvende disse til analyse af en tekst
• dokumentere, at han/hun er i stand til på sproglig adækvat vis at udarbejde et skriftligt tekstprodukt på engelsk, der opfylder de konventioner, der gælder for den givne tekstgenre
• dokumentere, at han/hun er i stand til at redegøre for de valg, der er truffet ifm. udarbejdelsen af produktet
Course Content

Til enhver genre hører et sæt af normer og forventninger, og det er identifikationen af disse, der er i fokus på kurset. Der gives en introduktion til genreteoretiske, tekstanalytiske, tekstlingvistiske og sproglige aspekter af særlig relevans for forståelse og analyse af faglige tekster.

I undervisningen arbejdes der med analyse af autentisk tekstmateriale af faglig art, selvstændig tekstproduktion samt med grammatiske øvelser. Herudover tilbydes den studerende i løbet af kurset at besvare et antal skriftlige analyseopgaver.

Kurset præsenterer de teorier og metoder, der indgår som grundlag for skriftlige og mundtlige produktionsopgaver i efterfølgende semestre.

Teaching Methods
Kurset består i en kombination af forelæsninger, diskussioner og øvelser.
Student Workload
SAT (studenterarbejdstimer) i alt: 150 hours
Literature

Bodil Helder: Textual Analysis. An approach to analysing professional texts. Samfundslitteratur,  2011.
 

Evt. supplerende litteratur opgives på semesterplan