English   Danish

2011/2012  BA-IVK_TTT  Fællesfag: Tanke, tekst og tale

English Title
Common course: Public speaking

Kursusinformation

Sprog Dansk
Point 10 ECTS (300 SAT)
Type Obligatorisk
Niveau Bachelor
Varighed Et semester
Placering Efterår
1. semester
Tidspunkt Se skemaet på e-Campus
Studienævn
Studienævnet for BA i international virksomhedskommunikation
Kursusansvarlig
  • Fagansvarlig på Tanke, tekst og tale
    Mads Højlyng - Institut for Internationale Kultur- og Kommunikationsstudier
Fagområde/Category
  • Kommunikation/Communication
  • Sprog og interkulturelle studier/Language and Intercultural Studies
Sidst opdateret den 29 maj 2012
Læringsmål
Målet er at styrke de studerendes mundtlige, skriftlige og argumentative kompetencer. Med udgangspunkt i retorisk teori og metode kvalificeres de studerende til:
  • at formulere sig klart og overbevisende i tale og skrift
  • at analysere og reflektere over mundtlig og skriftlig praksis
  • at give konstruktiv kritik på mundtlig og skriftlig praksis
  • at udfinde og producere hensigtsmæssige argumenter
  • at analysere og vurdere argumentative ytringer
Tanke, tekst og tale:
Vurdering Mundtlig med skriftligt forlæg
Karakterskala 7-trins skala
Censur Eksaminator
Eksamensperiode December/januar
Hjælpemidler Se detaljerede bestemmelser nedenfor
Varighed Se detaljerede bestemmelser nedenfor
30 min. inkl. votering. Der er tale om en helhedsbedømmelse af udprøvningens 4 elementer. Den skriftlige ytring og beskrivelserne af den mundtlige og skriftlige kommunikationssituation afleveres i 3 eksemplarer jf. eksamensplanen.

Syge-/omprøve
Afvikles som den ordinære prøve.

 Afholdelse syge-/omprøve

Der afholdes syge-/omprøve i umiddelbar forlængelse af eksamensterminen. Dernæst først eksamen i næste ordinære termin.

Eksamination
Kursets tre temaer (argumentation, skriftlig og mundtlig fremstilling) udprøves ved én samlet eksamen, som består af i alt fire dele:
• En skriftlig ytring (tekst maks. 2 normalsider)
• En mundtlig ytring (tale 5 min)
• Situationsbeskrivelser for tale og tekst
• Dialog med eksaminator

Den skriftlige og mundtlige ytring behandler det samme. Den studerende vælger selv sit emne og formål. De to ytringer adresseres og tilpasses til to forskellige modtagere. Den studerende vælger selv de specifikke modtagere. Hvilke modtagere der er valgt, samt de øvrige situationelle omstændigheder, redegøres der for i de to situationsbeskrivelser der afleveres sammen med den skriftlige ytring. Dialogen tager afsæt i de valgte modtagere og situationer, og fokuserer på deres betydning for den mundtlige og skriftlige ytring.

De studerende skal kunne:
• Formulere sig klart og overbevisende i skrift og tale, herunder:
· formulere sig i overensstemmelse med situation og genre
· formulere sig hensigtsmæssigt i forhold til formål og modtager
· formulere sig på nærværende, fængende og korrekt vis
· demonstrere kendskab til tekst- og taledelenes forskellige funktioner
· udnytte sprogets ”artistiske” muligheder
• Fremføre hensigtsmæssige og gyldige argumenter, herunder:
· sondre mellem argumentative og ikke-argumentative ytringer
· give en begrundet forklaring på hvorfor de fremførte argumenter er medtaget
· kunne udpege alternative argumenter
Kursets indhold, forløb og pædagogik

Kurset introducerer de studerende til retorikkens grundbegreber – herunder situationslære, appelformer, forarbejdningsfaser, argumentationslære, mundtlighed, skriftlighed, genre, sprogfunktioner og evidentia. Kurset er centreret omkring tre hovedtemaer: Tanke i form af argumentationslære, hvor der fokuseres på udfindelse og vurdering af argumenter; tale i betydningen levende og overbevisende mundtlig fremstilling og tekst forstået som produktion af klare og overbevisende skriftlige ytringer. De tre elementer behandles, dels sideløbende, dels som sammenflettede og gensidigt afhængige temaer. Der arbejdes både med teori, begrebstilegnelse og praktiske øvelser.

Undervisningsformer
Der veksles mellem fællesforelæsninger, holdundervisning og praktiske øvelser, hvor den studerende selv producerer mundtlige og skriftlige ytringer.

I kurset indgår en øvelsestale, som danner grundlag for eksamenstalen, og et antal skriftlige hjemmeopgaver.
Arbejdsbelastning
SAT (studenterarbejdstimer) i alt: 300 timer
Litteratur

Jonas Gabrielsen & Tanja Jul Christiansen: Talens Magt. Gyldebdal/Academica, 2010/2009.

Evt. supplerende litteratur opgives på semesterplan