English   Danish

2011/2012  BA-IVK_VK1E  Business communication 1 - English

English Title
Business communication 1 - English

Course Information

Language English
Point 5 ECTS (150 SAT)
Type Mandatory
Level Bachelor
Duration One Semester
Course Period Autumn
3. semester
Time Table Please see course schedule at e-Campus
Study Board
Study Board for BA in International Business Communication
Course Coordinator
  • Fagansvarlig på engelsk og kursusansvarlig
    Lill Ingstad - Department of International Language Studies and Computational Linquistics
Main Category of the Course
  • Language and Intercultural Studies
Last updated on 29 maj 2012
Learning Objectives
Målet for kurset er, at den studerende skal tilegne sig grundlæggende indsigt i og færdigheder til løsning af konkrete sproglige opgaver inden for virksomhedskommunikation.

Den teoretiske viden, som den studerende har erhvervet på 1. år, skal omsættes og udbygges til en mere praktisk anvendelse i en konkret erhvervsmæssig kontekst.

Efter kurset forventes den studerende at have kendskab til den overordnede organisatoriske kontekst, som kommunikationen sker i, de forskellige stakeholders, der er involveret i konteksten, og være i stand til at tilpasse teksterne til forskellige målgrupper, fx i forhold til kulturforskelle.

Derudover skal den studerende være i stand til aktivt at bruge den relevante engelske såvel som danske fagterminologi og kunne producere tekster, der overholder de gældende konventioner for de forskellige genrer. Endelig forventes der en høj grad af sproglig korrekthed i såvel oversættelser som fri formulering. Dette gælder for både engelsk og dansk.
Skriftlig stedprøve i oversættelse fra dansk til engelsk eller selvstændig formulering på engelsk baseret på et oplæg:
Assessment Written Exam
Marking Scale 7-step scale
Censorship No censorship
Exam Period December/January, Opgavetypen afgøres ved lodtrækning som offentliggøres senest 14 dage før eksamen.
Aids Open Book, Written Aid is permitted
Duration Please, see the detailed regulations below
Varighed:2 1⁄2 timer. Eksamen afvikles på PC. PC mulighed 5 jf. studienævnets pc muligheder.

Længde:
- Oversættelse: 3/4 normalsider
- Selvstændig formulering: opgavebesvarelse ca. 3/4 normalsider. Oplæg maks. 2 normalsider.

Syge-/omprøve

Som den ordinære, jf. dog § 18, stk. 2, b i studieordningen.

Afholdelse af prøverne, herunder syge-/omprøver

Der afholdes syge-/omprøve i umiddelbar forlængelse af eksamensterminen. Dernæst først eksamen i næste ordinære termin.

Examination
Den studerende skal kunne:
- producere tekster som overholder de vigtigste sproglige og stilistiske konventioner for de pågældende genrer
- tilpasse målsprogsteksten til modtageren, kommunikationssituationen og tekstens funktion
- udtrykke sig skriftligt på engelsk uden fejl, der i nævneværdig grad forstyrrer kommunikationen
- anvende et i kommunikationssituationen passende ordforråd, herunder den mest relevante fagterminologi
Course Content

Der arbejdes med kontekstviden, oversættelse, tekstbearbejdning og selvstændig formulering af tekster. Desuden arbejdes der med kritisk brug af ordbøger og andre hjælpemidler samt med problemstillinger inden for grammatik, terminologi, tekststrukturer, kommunikations- og oversættelsesstrategier. Der kan inddrages elementer fra kommunikativ og pragmatisk tekstanalyse samt interkulturel kommunikationsteori.

Teaching Methods
Kurset består af en kombination af holdundervisning, diskussioner, oplæg fra underviser og studerende samt mundtlige såvel som skriftlige øvelser.
Student Workload
SAT (studenterarbejdstimer) i alt: 150 hours
Literature

Writing Professional Texts (2010) (custom book fra forlaget Pearson)

Kompendium