English   Danish

2011/2012  BA-IVK_VK1F  Business communication 1 - French

English Title
Business communication 1 - French

Course Information

Language French
Point 4 ECTS (120 SAT)
Type Mandatory
Level Bachelor
Duration One Semester
Course Period Spring
2. semester
Time Table Please see course schedule at e-Campus
Study Board
Study Board for BA in International Business Communication
Course Coordinator
  • Fagansvarlig på fransk
    Joan Tournay - Department of International Culture and Communication Studies
Main Category of the Course
  • Language and Intercultural Studies
Last updated on 29 maj 2012
Learning Objectives
Målet med kurset er at den studerende opnår grundlæggende viden om virksomhedens kommunikation med omverdenen og færdigheder til løsning af konkrete opgaver. Den studerende skal tilegne sig viden om forretningsbreves struktur, terminologi og kommunikative funktioner.
Virksomhedskommunikation 1:
Assessment Written Exam
Marking Scale Pass / Fail
Censorship No censorship
Exam Period May/June
Aids Open Book, Written Aid is permitted
Duration 2 Hours
Prøven består i udarbejdelse af virksomhedsrelevant tekst efter oplæg inden for de områder af virksomhedens standardforretningsgang, der er gennemgået på kurset.

Syge-/omprøve

Som den ordinære, jf. dog § 18, stk. 2, b i studieordningen.
 

Afholdelse af prøven, herunder syge-/omprøve

Der afholdes syge-/omprøve i umiddelbar forlængelse af eksamensterminen. Dernæst først eksamen i næste ordinære termin.

Examination
Målbeskrivelse:
Den studerende skal:
- kunne analysere en opgaves kontekst i en ukompliceret standardforretningsgang og på basis heraf vælge den rette subgenre og tilpasse målsprogsteksten til modtageren, situationen og tekstens funktion
- uddrage de informationer som ud fra en ukompliceret opgaveformulering er væsentlige for modtageren af målteksten
- opstille disse informationer på en hensigtsmæssig og kohærent måde i overensstemmelse med subgenrens konventioner
- producere enkle tekster på fransk som overordnet set overholder de sproglige og stilistiske konventioner for de behandlede subgenrer inden for standardforretningsgangen
- udtrykke sig på fransk uden væsentlige kommunikationsforstyrrende fejl og anvende et i kommunikationssituationen passende ordforråd, herunder fagterminologi og fraseologi
Course Content

Der gives en introduktion til virksomhedskommunikation, hvorefter der arbejdes med forretningsgangens forskellige genrer. Der gennemgås eksempler på kommunikationssituationer inden for forretningsgangen, og der sættes fokus på de konventioner der gælder for den enkelte genre. De studerende arbejder med selvstændig formulering samt oversættelse af forretningsbreve til og fra fransk, mundtligt såvel som skriftligt.

Teaching Methods
Holdundervisning med udarbejdelse af forskellige selvstændige opgaver mundtligt såvel som skriftligt på fransk og dansk.
Student Workload
SAT (studenterarbejdstimer) i alt: 120 hours
Literature

Litteratur fremgår af semesterplan