English   Danish

2011/2012  BA-IVK_VK1S  Business communication 1 - Spanish

English Title
Business communication 1 - Spanish

Course Information

Language Spanish
Point 5 ECTS (150 SAT)
Type Mandatory
Level Bachelor
Duration One Semester
Course Period Spring
2. semester
Time Table Please see course schedule at e-Campus
Study Board
Study Board for BA in International Business Communication
Course Coordinator
  • Fagansvarlig på spansk
    Carsten Jacob Humlebæk - Department of International Culture and Communication Studies
  • Kursusansvalig
    Henrik Høeg Muller - Department of International Language Studies and Computational Linquistics
Main Category of the Course
  • Language and Intercultural Studies
Last updated on 29 maj 2012
Learning Objectives
Målet med kurset er at den studerende erhverver kendskab til dele af forretningsgangen i en virksomhed og til forretningsbrevets struktur og terminologi. Endvidere skal den studerende tilegne sig det basale ordforråd inden for området og opnå færdigheder i at producere tekster.
Virksomhedskommunikation 1:
Assessment Written Exam
Marking Scale Pass / Fail
Censorship No censorship
Exam Period May/June
Aids Open Book, Written Aid is permitted
Duration 2 Hours
Prøven består af: Oversættelse til spansk af en virksomhedsrelateret dansk tekst. Opgavelængde: 3/4 normalsider. Eksamen afvikles på PC. PC mulighed 5 jf. studienævnets pc muligheder.

Syge-/omprøve

Som den ordinære, jf. § 18, stk. 2, b i studieordningen.
 

Afholdelse af prøven, herunder syge-/omprøve

Der afholdes syge-/omprøve i umiddelbar forlængelse af eksamensterminen. Dernæst først eksamen i næste ordinære termin.

Examination
Målbeskrivelse:
Den studerende skal kunne:
• producere virksomhedsrelevante tekster inden for de områder der er behandlet i undervisningen
• vælge den rette genre og tilpasse målsprogsteksten til modtageren, kommunikationssituationen og tekstens funktion
• udtrykke sig skriftligt på spansk uden væsentlige kommunikationsforstyrrende fejl
• anvende et i kommunikationssituationen passende ordforråd, derunder den mest relevante fagterminologi
Course Content

Der gives en introduktion til virksomhedskommunikation, hvorefter der arbejdes med standardforretningsgangens forskellige genrer. Endvidere trænes der i oversættelse af forretningsbreve til og fra spansk såvel mundtligt som skriftligt.

Teaching Methods
Holdundervisning med udarbejdelse af såvel mundtlige som skriftlige opgaver på spansk og dansk.
Student Workload
SAT (studenterarbejdstimer) i alt: 150 hours
Literature

Litteratur fremgår af semesterplan