English   Danish

2011/2012  BA-KOML  Kommunikationsledelse

English Title
Communication Management

Kursusinformation

Sprog Dansk
Point 15 ECTS (450 SAT)
Type Obligatorisk
Niveau Bachelor
Varighed Et semester
Placering Efterår
Tidspunkt Se skemaet på e-Campus
Studienævn
Studienævnet for HA/cand.merc. i Erhvervsøkonomi og Psykologi
Kursusansvarlig
  • Tore Kristensen - Institut for Afsætningsøkonomi
Fagområde/Category
  • Kommunikation/Communication
Sidst opdateret den 29 maj 2012
Læringsmål
Ved prøven skal den studerende:
  • Identificere virksomhedens kommunikationsproblemstillinger og –konflikter
  • Vælge, indsamle og analysere data for at identificere problemer, herunder problemer omkring branding, identitet, afsender- og modtageranalyse samt indhold og kulturel indlejring..
  • Redegøre for samt forholde sig kritisk til forskellige kommunikationsteorier, deres gyldighed og anvendelse.
  • Diskutere og vurdere en strategi på basis af analysens resultat.
  • Reflektere over den gennemførte strategis styrker og svagheder.
Eksamen
Kommunikationsledelse
Kommunikationsledelse:
Vurdering Mundtlig med skriftligt forlæg
Karakterskala 7-trins skala
Censur Censor
Eksamensperiode December/januar
Hjælpemidler Med alle skriftlige hjælpemidler
Varighed 20 minutter
Eksamination
Prøven bedømmes med ekstern censur og bedømmes ud fra 7-trinsskala. Eksamen har form af individuelt 20 min. mundtligt forsvar på baggrund af et miniprojekt der kan besvares i grupper á max 5 studerende. Miniprojektet må have flg. omfang plus evt. bilag:

1 studerende: max 10 sider
2 studerende: max 15 sider
3 studerende: max 20 sider
4 studerende: max 25 sider
5 studerende: max 30 sider

Eksamen foregår på basis af hele det meddelte pensum og de studerende vælger selv frit det tema de vil skrive om. Den mundtlige eksamen kan omfatte teorier som er en del af pensum, men som den studerende har valgt ikke at behandle i sit miniprojekt.

Syge-/omprøven afholdes som mundtlig eksamination på grundlag af et omarbejdet projekt (ved omprøve). Omarbejdelsen bør tage udgangspunkt i den kritik, projektet har været genstand for ved den ordinære eksamen. Hvis den studerende er syg under hele projektforløbet, har vedkommende ret til at indlevere et projekt til bedømmelse til syge-/omprøven. Hvis den studerende er syg på dagen for den mundtlige eksamen, afholdes syge-/omprøven efter samme bestemmelser som den ordinære eksamen og i det oprindelige projekt. Den ordinære prøve afholdes på vanlig vis for de øvrige studerende i gruppen. Syge-/omprøven finder sted i februar/marts
Kursets indhold, forløb og pædagogik

Der fokuseres på virksomhedens kommunikationsprocesser med fokus på branding, marketing og imagepleje. Faget kommunikationsledelser introducerer en række teorier og ledelsesmæssige problemstillinger i forskellige optikker, f.eks. modtagernes kommunikation, afsendernes kommunikationsstrategier, indhold i kommunikationen og form/materialisering samt den kulturelle indlejrethed. Undervisninger forudsætter 3. semester undervisning i kommunikationsteori og bygger videre på denne. Ideer og budskaber kommer altid fra et sted og deres spredning påvirkes af forskellige mekanismer som er forudsætninger for kommunikationsledelse. Denne viden sættes i relation til virksomheders konkrete kommunikationsproblemstillinger hvor branding, corporate communication, reklamer og anden markedskommunikation påvirker de aktive og søgende brugers identitet og image. Faget sigter på at give både en teoretisk kompetence og en evne til at vurdere og vælge kritisk i værktøjskassen. Kursusforløbet omfatter 5 workshops.

Undervisningsformer
Det forventes at de studerendes arbejdsindsats fordeler sig over fagets 450 arbejdstimer på følgende vis:
Arbejdsbelastning
Forelæsninger 45 timer
Forberedelse (herunder læsning af pensum) 180 timer
Udarbejdelse af projekt 200 timer
Eksamen (forberedelse og deltagelse) 25 timer
Litteratur

Indikativ (se pensum i lektionsplanen på CBSlearn)

Larry Percy and Richard Elliott, Strategic Advertising Management, 3. Ed, Oxford 2008

Malcolm Gladwell (2005), Blink, Penguin Books

Sunstein, Cass R. (2009), On Rumors, Farrar, Straus and Giroux, N. Y.

Hertil kommer artikler.